Puslapis:LE02.djvu/153

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Balue Jean (1421—1491) prancūzų kardinolas, gobšus karjeristas bei intrigantas. Įsiteikęs Liudvikui XI, buvo jo pirmuoju patarėju, bet 1469 dėl išdavimo išsigelbėjęs nuo mirties bausmės, tik popiežiaus užtartas. Po 11 metų kalinimo, pop. Sikstui IV reikalaujant, išsiųstas į Romą bažnytiniam teismui. Ten buvo pripažintas pakankamai bausmę atkentėjęs, ir gavo naujus bažnytinius paskyrimus. Buvo legenda, kad jis buvęs kalinamas geležiniame narve. Bet dabar rasta, kad tai nebuvęs tikras dalykas.

Balų mergelis šviesiau ar tamsiau pilka melstelėjusi ar žalstelėjusi žemė, turinti daug kalcio ar magnio karbonatų. Jie gali būti susitelkę slidžia arba sušiurkštėjusia mase iš ateinančio ir garuojančio įžeminio vandens arba pasilikę čia kaip ledyno sustumto priemolio dalis. Šiuo atveju prie ledyno nustumtos kalkinės masės dar prisideda karbonatai iš įžeminio vandens.

Baluošas 1) Utenos aps Linkmenų vi. ež. Žeimenos (¡Neries) baseine, 330 ha ploto, 145 m nuo j. 1., gilus ir žuvingas, pušyno apsuptas, su įlankomis ir pusiasaliais. Iš šiaurės įteka Buka (Utena) iš Utenio bei Utenykščio ež. Išteka trumpas upelis į netoliese esantį Baluožūkščio ež., kuris jungia B. su Sravinaičio ež. Daugiau Alma j a, Aše-kio ež., Linkmeno ež., Unkstis, Asalnų ež., Lūšio ež., Šakarvo ež. ir Žeimenio ež., iš kurio teka Žeimena.

2) Utenos aps. Joniškio vi. ež. Žeimenos (Neries) baseine, 270 ha ploto, 141 m nuo j. 1. Įteka Glička iš Žvernos ež. Išteka Ba-luošos upelis į Dubingių ež.; 1 km ilgio.

Baluošos durpynas Švenčionių aps. Pabradės vi., 486 ha ploto, 3 m gylio. Vidutinio sudurpėjimo ir kelmingumo. Pelkė 580 ha, augštutinio tipo.

Baluschek Hans (1870—1935) vokiečių tapytojas, savo paveiksluose ir piešiniuose vaizdavęs Berlyno priemiesčio darbininkų gyvenimą socialistinio realizmo stiliumi.

Balutis Bronius Kazys (g. 1879 XII 29 Seinų aps. Seirijuose) Lietuvos diplomatas, visuomenės veikėjas. Prad. mokslą ėjo Ūdrijos prad. mokykloje. 1895—1898 prie dėdės kun. J. J. Židanavičiaus apsigyvenęs, Vymyslino, Plocko gub., mokyt, seminarijoje, kurią baigęs, 1898—1901 mokytojavo Plocko apygardoje. 1901 stojo į Pskovo matininkų mokyklą, kurią baigęs 1904, atliko privalomąją karo tarnybą. Bet iš savo tarnauto pulko, siunčiamo į Rusų su Japonais karą, Mandžūrijos nepasiekęs, 1905 II atsidūrė JAV, kur pradžioje apsigyveno Amsterdame, N. Y. 1906 II 22 kaip Amsterdamo par. delegatas dalyvavo Philadelphijos politiniame lietuvių seime. 1906 stojo į Valparaiso universitetą, kur testudijavo 6 mėn., tuo pačiu laiku būdamas Valparaiso univ. lietuvių literatūrinės dr-jos pirmininkas, drauge ir lietuvių kalbos mokytojas. 1906 suorganizavo Valparaise SLA 133 kuopą ir kaip jos atstovas 1907 SLA seime buvo jo antruoju sekretoriumi ir literatūrinės komisijos nariu. Nuo to laiko bendradarbiavo ir Tėvynėje (nuo 1907 ir Amerikos Lietuvyje). Paskiau iš Valparaiso išsikėlė į Chi-cagą, kur ligi 1912 dirbo žemėlapių ir atlasų leidykloje kartografu. Tuo pačiu metu sumanęs paruošti tikslų Lietuvos žemėlapį, rinko lietuvių JAV tarpe lietuvių vietovardžių vardyną. Bet negalėdamas rasti užtenkamai medžiagos visam Lietuvos teritorijos plotui, baigė ir 1915 išleido vien tik didelį Užnemunės žemėlapį. 1908—1910 kaip Tėvynės Mylėtojų Dr-jos pirmininkas draugiją atgaivino, paruošė ir inkorporavo jos naująjį statutą ir organizavo lėšas V. Kudirkos raštams išleisti, išspausdintiems 1910. Buvo iš M. Petrausko suorganizuoto Birutės choro organizatorių, tuo pat metu bendradarbiavo Lietuvoje, Vienybėje Lietuvninkų, Dagyje. 1912 paėmė faktišką Lietuvos redagavimą (formaliai šernui -Adomaičiui pasilikus vyr. redaktoriumi) ir ją redagavo ligi 1919 VI. Aktyviai dalyvavo 1918 III 13 — 14 New Yorko Amerikos lietuvių seime. Dar kiek anksčiau baigė Chicagos Kent College of Law magistro laipsniu. 1919 VII 9, Liet. Tautinės Tarybos išrinktas, vyko į taikos konferenciją Paryžiuje kaip Amerikos Liet. Delegacijos narys. 1919 Amerikos liet. Lietuvai dovanotame Laisvės Varpe išliedintas B. siūlytas įrašas: O skambink per amžius / Vaikams Lietuvos: / Tas laisvės nevertas, / Kas negina jos. Lietuvos delegacijos taikos konferencijoje B. buvo vienas sekretorių (greta E. Galvanausko ir P. Klimo) ir drauge varė propagandą už Lietuvą anglų ir prancūzų spaudoje. Paryžiaus taikos konferencijai pasibaigus, 1920 buvo pakviestas Kaunan dirbti užsienių reikalų ministerijoje valdininku ypač svarbiems reikalams, o nuo 1920 IH 1 politikos departamento direktorius. 1920 buvo Lietuvos atstovu Kauno derybose su lenkais pasikeitimo belaisvių klausimu, paskiau 1920 Mintaujoje derybose su latviais sienoms nustatyti. 1920 vasarą vadovavo deryboms su rusais rusų ir lenkų karo metu. 1920 IX vadovavo deryboms su lenkais Kalvarijoje ir 1920 X deryboms Suvalkuose, o X 7 pasirašė sutartį, kuria lenkai pripažino Vilnių Lietuvai. 1921 buvo Lietuvos atstovu derybose su tarptautine komisija Varšuvoje dėl Vilniaus plebiscito, 1920—1922 Lietuvos at-

Br. K. Balutis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5338-0=5338 wiki spaudos ženklai).