Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/162

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

kio įstaigose. 1897 išvyko Anglijon. 1902 Bellshill, Škotijoje, įsteigė lietuvių informacijos biurą. Iš Škotijos Šviesos draugijos steigėjų, .1905 — 1906 Laiko leidėjų, 1930 Naujo laiko redaktorius. 6 metus buvo Lietuvos atstovybės Londone patarėjas. Jo pastangomis 1922 Anglijoje organizuota knygų rinkliava besikuriančiai Lietuvos universiteto bibliotekai Kaune.

Banohieri Adriano (1567—1634) italų muzikas, vad. Adriano di Bologna, įkūręs Bo-lognoje Accademia de Floridi, rašęs madrigalus, bažnytinius koncertus ir instrumentinius kūrinius, savo teoriniais veikalais lėmgs sonatos ir operos plėtotę.

Bancroft 1) George (1800 —1891) JAV istorikas ir diplomatas. Studijavo istoriją 1818 Gottingene ir 1820 Berlyne. Grįžęs į JAV, buvo kurį laiką Cambridge univ. prof. Prezidento Polko laikais buvo laivyno sekretorius (ministeris). 1845 įst. jūrininkų mokyklą Annapolyje. 1846—1849 buvo JAV atstovu Londone, kur archyvuose rinko istorinę medžiagą. 1850—1867 gyvendamas New Yorke, tebevarė istorines studijas. 1868—1874 buvo JAV atstovu Berlyne ir ten 1868—1869 sudarė su Vokietija vad. Banerofto sutartis, kuriomis abi valstybės sutiko duoti kiekvienam tų dviejų valstybių išeiviui pilietybę, kai toks ateivis išgyvens savo naujojoje tėvynėje penkerius metus. B. svarbiatisias darbas, tai 1834—1875 10 tomų jo išleista The History of United States ir jų 1882 tęsinys History of the formation of the constitution of the United States (naujas leidimais 1883—1886). 1864 išsp. The History of the American revolution.

2) Hubert (1832—1918) amerikiečių etnologas ir istorikas, surinkęs San Francisco mst. 60.000 t. biblioteką iš JAV vakarų istorijos ir etnografijos (dabar ji įglaus-ta į Kalifornijos univ. biblioteką). Išsp. The Native Races of the Pacific States 1874’ — 1876, History of the Pac;fic States of North America 1882—1891, Chronicles of the Builders of the Commonwealth 1891—1892. Šie veikalai yra daug asistentų talkos labiau medžiagoms rinkiniai, negu metodiškai apdirbta istorija.

Band Maksas (g. 1900 Naumiestyje Šakių aps.) žydų tapytojas. Nuo 5 m. amžiaus visiškas našlaitis, vėliau virto iškabų darytoju Marijampolėje, 1917 pakviestas mokytoju Marijampolės žydų gimn. 1920 išvyko Berlynan mokytis, 1924 apsigyveno Paryžiuje. Jo darbų parodos 1924 Berlyne, .1925 Kaune, 1926 Paryžiuje, 1927 New Yorke, 1929 Paryžiuje ir Berlyne, 1930 New Yorke, 1931 Berlyne, 1932 Kaune. Dabar gyvena JAV.

Banda (it. bandė, pr. bandė, angį. band) seniau visur vartotas orkestro vardas, šiandien dar išlikęs Italijoje, Ispanijoje, Anglijoje. B. yra italų operose antrasis scenoje veikiąs pučiamasis orkestras (Aidoje, Hugenotuose, Rigolette, Fauste). Ž. Jazzband.

Banda (it. banda, pr. bandė, vok. Bandė) vardas būriams vyrų, viduramžiais buvusiųjų samdytinių kareivių. Tokios samdinių bandos pasirodė per anglų ir prancūzų karą (ž. Algininkai). Dabar B. vadinami būriai kareivių, karo metu atsilikusių nuo savo dalinių ir slankiojančių bei beplėšikau-jančių kariuomenės užnugaryje.

Banda yra senas liet. kultūros žodis. Visų pirma tai galvijai, kaimenė, toliau nauda, turtas, nuosavybė ir pinigai (dėl reikšmės plg. lot. pecus — galvijai ir pecunia — pinigai). Be to, žmonių kalboje B. dar vadinama samdininko, ūkininkaičio ar jaunesniojo brolio pasisėti javai ir samdininkui natūra duodamas priedas prie algos.

Seniau B. buvo pagrindinis atlyginimas dirbančiam šeimos nariui (ž. brolava), taip pat ir samdiniui. Dažniausiai B. sėdavo sėmenis, kurių visą derlių (sėmenis ir pluoštą) pasiimdavo bandininkas. Bandinius linus darbininkas išsibraukdavo normalaus darbo metu ir išveždavo parduoti ūkininko arkliais. Kartais B. buvo duodama ir gyvuliais, dažniausiai veršiukais, kumeliuku ir žąsimis.

Banda salynas (malaiškai Pulo Bandan) Indonezijos salų grupė Molukuose į pietus nuo Ceramo. 44 km2 bendro ploto ir ligi 10.000 gyv. alfurų ir ambonezų. B. S. 1511 aptiko d’Abreva, 1599 užėmė olandai, kurie, keršydami už jų admirolo Verhoesveno nužudymą, ligi 1626 išnaikino visus čiabuvius alfurus. Ligi 1880 čia buvo svarbiausioji muskatinių riešutų gamybos vieta. Ligi 1880 olandai darbui plantacijose naudojosi vergų darbu.

Bandai, Bandai San. Japonijos Hondo salos šiaurinėje dalyje 1819 m augščio ugnia-kalnis. Ilgai tylėjęs, 1888 išsiveržė, išmesdamas eksplozyviosios medžiagos debesis ligi 1280 m augščio.

Bandas (mėginys, si. praba) brangaus metalo santykis su viso lydinio kiekiu. B. išreiškiama trupmena, kurios skaitiklis reiškia brangaus metalo kieki, o vardiklis viso lydinio kiekį. Pvz. B. 875/1000 reiškia, kad 1000-čiui lydinio dalių tenka grynojo brangaus metalo 875 dalys. Lietuvoje B. pagrindu buvo imama metrinės sistemois 1000. Senojoje Rusijoje ir jos okupuotoje Lietuvoje pagrindu buvo 986, aukso dirbiniams įprastoji B. buvo 56 ir 92, sidabro dirbiniams

P. Bancevičius

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5163-0=5163 wiki spaudos ženklai).