Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/163

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

84. Anglijoje pagrindu laikoma auksui 24, sidabrui 240. Įprastasis B. auksui 22, sidabrui 222. B. skaitmuo yra įspaudžiamas kiekviename pardavimui skiriamame brangaus metalo dirbinyje.

Bandava, senosios kuršių žemės sritis Ventos vidurupyje, nuo Abavos int. abiem upės pusėmis iki Skrundos ir kairiuoju pa-venčiu iki pat Lietuvos sienos. Pirmą kartą B. vardas iškyla cistersų vienuolio Baldui-no (popiežiaus paisiuntinio Otono įgaliotinio) 1230 su kuršiais padarytoje krikšto sutartyje. 1253, Kuršo vyskupui pasidalinus su ordinu žemėmis, du trečdaliai visos B. atitenka paskutiniajam. Dalybų akte B. priskirta prie gyvenamųjų sričių (terrae inhabitatae), o jos plote jau minimos žymesnės šių dienų vietovės: Kuldiga, Azpute, Alsunga, Skrunda, Embūte, Bata, Valtaiki. Nuo to laiko B. visai išnyksta iš šaltinių. XIII a. 24% lybių dar gyventa.

Bandažai elektromašinų inkaro apvajų išoriai sutvirtinimai, paprastai daromi iš plieninės vielos.

Bandažas (pr. bandage, vok. Band, Bin-de, liet. tvarstis) 1) 1875 olandų gydytojo Kampero padarytas diržas viduriams sulaikyti, kad jie neišsiveržtų pro trūkio vartus;

2) žaizdų, lūžusių kaulų ir šiaip kūno žalojimų apraišalas;

3) raiščiai, kuriuos boksininkai pirštinėje turi 'smūgiui sustiprinti.

Bandeira, Pico da B., augščiausias Brazilijos kalnas, Minas Gerais vist., netoli Atlanto, 2851 m nuo j. 1.

Bandelier Adolph Francis Alphonse (1840 —1914) amerikiečių archeologas ir etnologas. Berne gimęs šveicaras, bet jaunas atvykęs į JAV, čia natūralizavęsis ir studijavęs indėnų kultūrą Arizonoje, New Mexico, Meksikoje, Ekvadore, Bolivijoje ir Peru. Pagrindinis jo veikalas Final Report of Investigations among the Indiar«'s of the Southwestern United States.

Bandelio Matteo (a. 1485—1562) italų novelistas, vienuolis domininkonas. Jis kėlėsi nuo vieno kunigaikščio prie kito, ir todėl gerai pažino savo laiko Italijos gyvenimą. Ispanams paėmus Milaną, kur jis buvo vienuolyno viršininku, pabėgo Venecijon, o 1525 persikėlė Prancūzijon. Ten 1550 buvo paskirtas Ageno vyskupu. Be eilėraščių, jis 1554 išleido 214 novelių rinkinį, kurio temomis vėliau yra pasinaudoję Shakespeare, Lope de Vega, A. Musset, G. d’Annunzio. Iš naujo jo raštus išl. F. Flora 1934—1935.

Bandė noire (juodoji banda) draugijos, supirkinėjusios didž. prancūzų revoliucijos metu konfiskuotą nekilnojamąjį turtą ir pardavinėjusios jį dalinrs, dažnai ardyda-mos vertingus istorinius ir meno pastatus, jieškodamos pelno iš tokiu keliu gautos statybos medž'agos pardavimo. 1905 rusų revoliucija B. N. (rus, čiornaja sotnia) pavadino policijos naudojamus mėsininkus, krautuvininkus, kiemsargius, gatvių driskius, kurie užsiundyti mušė ir žudė revoliu-cininkus, studentus.

Baindera Stefan (g. 1908) ukrainiečių re-voliucininkas UVA (karinės ukrainiečių organizacijos) vienas iš vadų ir OUN (ukrainiečių tautininkų organizacijos) vadas, 1952 nuo vadovavimo atsisakęs.

Banderia Prutenorum prūsų vėliavos. 1410 VII 15 ties Žalgiriu Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių paimta 51 kryžiuočių kariuomenės vėliava ir vėliau dar 5. Visas jas Jogaila nugabeno Krokuvos Vavelin, kur jos XVI a. pabaigoje tebebuvo. Dlugošas 1448 pavedė Krokuvos piešėjui Stan. Durinkui jas visas nupiešti ir B. P. antrašte pridėjo savo Grünwaldo kautynių aprašymui; išsp. 1849. Šios vėliavos padeda suprasti kryžiuočių kariuomenės ties Grūn-waldu sudėtį. II pas. karo metu vokiečiai, užėmę Krokuvą, Vavelio pilyje buvusias tų vėliavų kopijas išsivežė ir iškilmingai sukabino Tannenbergo paminkle.

Banderija (lot. banderium — vėliava) ginkluotųjų raitininkų būrys, kurį viduramžiais turėdavo duoti valstybei ginti kiekvienas stambus žemės savininkas, o pradžioje ir kiekviena bajorų giminė stodavo su savo atskiru būriu ir su savo vėliava. B. ilgiausiai (ligi XVII a. pradžios) laikėsi senojoje Vengrijoje. Jų santvarką nustatė vengrų karaliai Steponas Šventasis, Zigmantas ir Vladislovas II. Po turkų karo jos nebeteko savo reikšmės. Raitosios B. tebepaisirodo per iškilmes (kaime per vestuves) ne tik Vengrijoje, bet ir Čekijoje, p. Lenkijoje, iš dalies net Lietuvoje (raitelių pasitikimas vyskupo).

Banderilla ispanų banderillėrų jietis su marga vėliavėle buliams erzinti.

Banderillero ispanų toreadoras pėstininkas bulių kovose.

Banderolė (pr. banderole — perrišamoji juostelė) mokesčių reikalams ant kaikurių prekių klijuojama popierinė juo/stelė su tam tikrais atspaustais valstybės ženklais. B. turi parodyti, kad už tą prekę yra sumokėtas tam tikras vartojimo mokestis—-akcizas. B. spausdina iždas ir pardavinėja akcizo mokesčiu apdėtųjų prekių gamintojams. kurie turi jomis apklijuoti kiekvieną į prekyvietę išleidžiamą tos rūšies prekę, šui prekių pardavinėtoius be B. ar su perplėšta B. valdžia susekusi baudžia. B. mokesčių (sistemoje kartais vartojamas vad. abonementas, kada kiekvienas akcizo mokesčiu apdėtųjų nrekių gamintojas per metus turi išpirkti B. už tam tikra ir iš anksto kiekviena’ imoniu rūšiai įstatymo nustatytą sumą. Tokia sistema buvo vartojama ir Lietuvoie. Pašto B. vad. pašto siuntiniai, kurie gali būti siunčiami paštu, perjuosus popierine’iiuosta. g. pašto tarifas paprastai

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5530-0=5530 wiki spaudos ženklai).