Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/175

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Bangų variklis. Senovėje buvo mėginta panaudoti jūrų bangas varikliams varyti. Pirmas Anglijoje šios rūšies varikliui patentas buvo duotas 1693. B. V. buvo plūduriuojąs indas, bangų kilojamas, turėjęs sukti malūnus. Išrastasis Morley Fletschero Londone B. V. yra plaukiojąs kūnas — plūdė, kurios viduryje įtaisytas siurblio cilindras. Stūmiklio status kotas pritvirtintas prie jūros dugno; vandeniui kylant arba slūgstant, kyla arba slūgsta ir pati plūdė, — atseit, ir stūmiklis kyla augštyn arba slūgsta žemyn. O įtaisytieji siurbiamieji ir keliamieji vožtuvai kelia vandenį. Iš plūdės besiveržiąs vanduo gali sukti įtaisytas plūdėje arba žemės paviršiuje turbinas.

Bangveolo, arba Bembo, vidur. Afrikos, Rodezijos ež., 3070 km2 ploto. Negilus, žemais krantais, pelkėtomis apylinkėmis. Vanduo sausroje nukrenta, lietuose pakyla. Išteka Kongo upės int. Luapula. Pirmas B. 1888 aptiko Livingstonas, kuris 1873 ir mirė prie B. apsistojęs.

Banjaluka Jugoslavijos mst. Bosnijoje. 35.000 gyv. (1950). Žymi gyventojų dalis mahometonai, kurie čia turi 40 mečečių. Akmens anglies kasyklos, metalo, audinių ir tabokos pramonė.

Banias Sirijos mst. 62 km nuo Damasko, senovėje Baal Gad, vėliau Paneas, Caesarea Paneas, Caesarea Philippi, kurį laiką ir Nerodiada.

Banieija (lot. bannitio iš bannum), apšaukimas (Lietuvos Statute: vyvolane),

paimta iš lenkų teisės priemonė ir kartu bausmė asmenims, pasipriešinusiems teismo sprendimo vykdytojams. Toks asmuo karaliaus įsakymu paskelbiamas apšauktuoju, jo turtas, atlyginus iš jo nukentėjusįjį, konfiskuojamas. Jei, paskelbus banici-ją, apšauktasis atlygina nukentėjusiajam, B. atšaukiama. Bet jei jis ir po B. paskelbimo pasipriešina karaliaus valdininkui, nusiųstam jo turto paimti, taip pat jei pasipriešina baudžiamojo sprendimo vykdymui, tai jis apšaukiamas amžinai ištremtas iš valstybės, nustojęs garbės ir civilinių teisių; toks apšauktasis (banita) leidžiama kiekvienam suimti, o pagalbos jam duoti draudžiama.

Bani Džebel Nigro deš. int. v. Afrikoje, 900 km ilgio. Žemupys ligi Sano tinka laivams.

Banim 1) John (1789—1843) airių rašytojas anglų kalba. Išsp. poemą The Celt’s paradise, trilogiją Damon and Pythias 1821 ir O’Hara slapyvardžių romanus iš Airijos praeities Thales of the O’Hara family 1825—1827, Boyne Water 1828, The Denou-ced 1830, The mayor of Windgap, Father of Connell 1842 ir kt.

2) Michael (1796—1874) savo brolio John bendradarbis, kuriant Thales of the O’Hara family, išspausdinęs apsakymus iš airių gyvenimo The town of the cascades 1864.

Banjo iš Afrikos juodukų paveldėtas Amerikos juodukų panašus į gitarą styginis instrumentas, Anglijoje XIX a. pradžioje plitęs dainai pritarti. XX a. įėjo džazbendo sudėtin.

Banys 1) Antanas (g. 1896 Lietuvoje) danininkas. Atvyko į JAV 1915, studijavo dainavimą Curtis Institute Philadelphi-joje ir vėliau baritonu dainavo koncertuose, per radiją (New York ir Philadelphia), atliko pagrindinę rolę operoje La Vivandiere Baltimo'rėje 1937. New York Evening Journal baritonų varžybose 1935 laimėjo II vietą. Vėliau iš muzikinio gyvenimo pasitraukė dėl trumparegystės.

2) J o n a s (g. 1886 VI 15 Utenos aps. Debeikių vi. Rukšiškių vk.), Antano brolis, muzikos mokytojas, marionas broliukas. Pasimokęs iš J. Naujalio, nuo 1907 vargonininkavo Utenoje. 1914 atvyko į JAV ir čia toliau studijavo dainavimą New' Yorke, Phi-ladelphijoje, Bostone, o harmoniją iš J. Žilevičiaus. 15 metų dėstė muziką Mariana-polio kolegijoje. Parašė chorams per 20 kūrinių, kurių dalis spausdinta Muzikos Žiniose.

Banisteria Malpighiaceae šeimos sume-dėjęs vijoklinis augalas iš atogrąžų Amerikos. Žinoma ligi 70 rūšių. Kultūroje dažniausiai randamas B. chrysophylla Lam., vartojamas sienoms dekoruoti. Lapai elipsiniai, apačioje gelsvi, blizgą. Žiedai gelsvi. Dauginamas sėklomis ir ūgiais.

Baniulis Julius (1880 X 15 Rygoje — 1943 III 10 Brooklyne, N. Y.) Amerikos lietuvių laikraštininkas ir poetas. Tėvams 1882 iš Rygos išsikėlus į Žagarę, čia lankė prad. mokyklą. 1902 atvyko į JAV. Pradžioje dirbo anglies kasyklose, lentpjūvėse, giriose, prie laivų iškrovimo. Vakarais lankydavo sųaug. kursus. L. O. Sirvydo paragintas, nuo 1903 pradėjo bendradarbiauti Vienybėje Lietuvninkų. Išmokęs spaustuvės darbo, 1907—1909 redagavo Minnersville, Pa. Pirmyn. Paskiau dirbo raidžių rinkėjų Vienybėje Lietuvninkų ir Laisvojoje Mintyje, kartų atsidėjęs dalyvaudamas SLA ir lietuvių socialistų federacijoje. 1912 buvo Vienybės L;et. redaktoriaus padėjėjas. 1914 redagavo Ateitį Bostone, o atvykus A. Rimkai, 1915—1916 buvo Ateities redaktoriaus padėjėju. 1916—1919 dirbo linotipininku Tėvynėje, 1920—1921 redagavo Amerikos Lietuvi. Paskutmiais gyvenimo metais buvo laikraščio Amerika linotipininku. Bendr. beveik visuose visų krypčių Amerikos liet. laikraščiuose, pasirašinėdamas slapyv. Menkutis, J. Tvanas, J. Ba-lis. Į amžiaus galą daug rašė originalių eilėraščių ir vertė rytų tautų — japonų, kinų, persų, arabų — poeziją. Atskirai išsp. Vaizdus vaizdelius ir eiles prozoje 1919, Ašaras

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5390-0=5390 wiki spaudos ženklai).