Puslapis:LE02.djvu/180

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

nuosavų kapitalų (pagrindinio ir atsargos) sumos. B. buvo įpareigoti laikyti bent 15% visų netermininių indėlių atsarginėje kasoje. Pagaliau, Lietuva jau buvo išleidusi ir visai modernų Kreditinių įmonių įstatymą (autorius prof. V. Jurgutis). Deja, bolševikų okupacija sukliudė šio įstatymo įsigaliojimą.

The Banker mėn. žurnalas, leidžiamas Londone; Fededal Reserve Bulletin mėn. žurnalas, leidžiamas Board of Governors, Washingtone; Glen G. Munn Encyclopedia of Banking & Finance 1949; Banking Studies, išl. Board of Governors, Washington, 1941 (2 leid. 1952); A. M. Allen et al. Commercial Banking Legislation & Control 1938; Lester V. Chandler The Economics of Money & Banking 1948; J. G. Dillon History of the Principal Public Banks 1934; Albert G. Hart Money, Debt & Economic Activity 1953; W. Lloyd Mints A History of Banking Theory 1945; Herbert V. Prochnow American Financial Institutions 1951; Rollin G. Thomas Our Modern Banking & Monetary System 1950; Lietuvos Banko Biuletenis (1928—1940); Lietuvos Bankas Pirmasis dešimtmetis 1922—1932; V. Jurgutis Bankai 1940; A.Prūsas Bankai ir kreditas Lietuvoje iki 1915, 1926.

Bankas medicinoje vieta, kurioje saugojami įvairūs žmogaus kūno organai ar audiniai (kraujas, kaulai, akys, motinų pienas ir kt.).

Bankauskas Mečys (g. 1905 VIII 17 Kėdainių aps. Grinkiškio mstl.). 1925 baigė augštesniąją komercijos mokyklą, 1943 Vilniaus univ. ekonomijos mokslų fak. Įv. pareigose nuo 1922 tarnavo Geležinkelių valdyboje, nuo 1923 Centriniame ūkininkų Banke, nuo 1929 Pienocentre, 1937—1939 buvo Kauno skyriaus vyr. buhalteris ir vaisių skyriaus vedėjas. .1939—1940 VIII buvo Sodybos direktorius, vėliau tarnavo Valgio treste, o po bolševikmečio Kauno Maisto prekyboje buvo vyr. buhalteriu ir finansų skyriaus vedėju. 1922—1929 aktyviai dalyvavo LFLS veikloje kaip centro valdybos narys ir nuolatinis A lygos futbolo, krepšinio ir ledo ritulio žaidėjas ir kaip Lietuvos futbolo ir krepšinio rinktinių žaidėjas ir kapitonas. Tarnaudamas Pienocentre, dėstė kursuose pieninių buhalteriams parengti, o 1934 išsp. vadovėlį grietinės nugriebimo punktų vedėjams. Vokiečių okupacijos metais veikė pogrindyje kaip Laisvės kovotojų narys. Vokietijoje dirbo tremtinių stovyklos administracijoje, UNRRA ir IRO organizacijose.

Banketas (it., pr.) 1) neaųgšta lipynė su aikštele viršutiniame laivo denyje.

2) Apatinė praplatinta pamato dalis. B. tikslas sumažinti slėgimą į įžemį (gružą), sienos svorį atiduodant didesniam plotui.

3) Pylimėlis šalia kelio.

4) Pokylis, vaišės, iškilmingieji pietūs, pusryčiai ar vakarienė su prakalbomis kokiam įvykiui paminėti ar asmeniui pagerbti. Siauresne prasme, vaišės kokiam politikos klausimui bendrai aptarti ar iškelti.

Banking principle Fullarto.no teorija, kad bankas gali nesukeldamas infliacijos leisti nepilnai metalu paremtus banknotus, o likusioji dalis paremiama diskontuotais prekybiniais vekseliais, jei išlaikoma notų keitimo sąlyga. Tokių iš dalies vekseliais paremtų banknotų daugėjimas neturi tokios įtakos prekių kainų kritimui, kaip kad turi metalų pinigų padaugėjimas, nes čia pati šalies ūkio raida reikalauja daugiau mokėjimo priemonių. Todėl ir tokių notų kiekio nustatymas esąs nereikalingas, nes, mažėjant mokėjimo priemonių reikalingumui, notos pačios savaime sugrįžta į bankus. Priešinga teorija yra Currency teorija.

Bankiva (galius ferrugineus) Indijoje ir gretimose salose gyvenanti laukinė višta, iš kurios kilo naminės vištos. Panašios į italų kurapkines vištas, tik už jas mažesnės ir grakštesnės.

Banknotai ž. .Notos.

Banko, Banquo š. Škotijos Lochquhabir srities than (karaliaus vietininkas) a.1045. Nesutikęs nužudyti karaliaus Duncano,-pats buvo nužudytas Macbetho įsakymu. Jo išsigelbėjęs sūnus Fleanchus laikomas Stiuartų protėviu. Shakespeare dramoje Mac-bethe pasirodo nužudytojo B. vėlė. Todėl ir sakoma: pasirodė, kaip B. vėlė.

Bank of England įkurtas 1694, perorganizuotas 1844 įsakymu (Bank Charter Act), išskyrusiu jį į du skyrius: notų emisijos (The Issue Dpt.) ir bankinių operacijų (The Banking Dpt.). Ligi 1946 jis buvo privatus bankas, bet iš tikrųjų atlikdavo visas valstybinio banko funkcijas. Banko kapitalas iš pradžių buvo nustatytas 1.200.000 svarų sterlingų, kurį paskolino vyriausybė, už tai gaudama notų emisijos teisę. Vėliau buvo leista kapitalą padidinti, ir tas kapitalas nuo 1816 tebėra 14.553.000 svarų sterlingų. Veik visas jis paskolintas vyriausybei. 1844 įstatymas buvo nustatęs, kad notų emisijos skyrius gali leisti apyvarton savo notas, tik turėdamas visišką atsvarą auksu ir sidabru. 1931 ūkio depresijos įtakoje B. of E. buvo atleistas nuo prievolės keisti savo notas į auksą, t. y. Anglija nuo to laiko atsisakė savo tradicinės aukso valiutos. Svaro sterlingų kurso tvarkymas buvo atiduotas į Anglijos iždo įsteigto, bet B. of E. administruojamo valiutos išlyginimo fondo (Exchange Equalization Account) rankas. Visi aukso rezervai 1939 rudenį buvo perduoti tam fondui, o B. of E. veik visa notų emisija, iždo kontin-gentuojama (1953 VII šis kontingentas siekė per 1600 mil. sv. st.), atsveriama banko įsigyjamaisiais vyriausybės paskolos lakštais. 1946 III 1 B. of E. buvo suvalstybintas. Banko administracija pavesta karaliaus skiriamam valdytojui, jo pavaduotojui ir 16 direktorių. Nacionalizacija faktiškai nepadarė jokių esminių pakeitimų banko veiklai, nes B. of E. jau seniai, ypač po 1931, buvo virtęs tikra viešąja kredito instituci-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5776-0=5776 wiki spaudos ženklai).