Puslapis:LE02.djvu/181

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

ja. Dabartiniu metu B. of E. veik visus aktyvus daro vyriausybės paskolų lakštai, o pasyvuose, be jo notų, figūruoja veik išimtinai bankų depozitai ir vyriausybės ein. sąskaitos. Tačiau visais finansinių sukrėtimų laikais bankas pasireikšdavo kaip galutinis kreditų rezervas visai krašto bankų sistemai. Ir šiuo metu B. of E. oficialus diskonto procentas (bank rate) yra rodiklis, apie kurį sukasi komecinių bankų mokamųjų už indėlius ir imamųjų palūkanų už paskolas procentai. Tarptautiniu atžvilgiu B. of E. vaidmuo pasireiškė dvejopai: B. of E., atsiradęs žymiai anksčiau už kitus vyraujančius notų bankus ir pirmas priėmęs auksu paremtą valiutą, praktiškai savąja politika išdirbo aukso valiutos principus, kuriuos iš esmės buvo perėmę kitų kraštų notų bankai. Atsisakęs aukso valiutos 1931, B. of E. ėmė vėl vadovauti laisvų popierinių valiutų sistemoms. Ligi I pas. karo, o iš dalies ir po jo, Londonas buvo tarptautinis pinigų rinkos centras, todėl B. of E. dažnai turėjo eiti ir notų bankų banko pareigas.

Andrėadės History of the Bank of England 1924;
J. Clapham, Sir John The Bank of England 1945.

Bank of International Settlements — Tarptautinis Atsiskaitymų Bankas.

Banko kanalas Šiaulių aps. magistralinis nusausinimo griovys, 17,5 km ilgio; prasideda 1 km nuo Rekyvos ež. ir eina p. r. linkme į Beržę (šušvės, Nevėžio); prakastas išilgai šiaulių-Radviliškio glž. linijos; jungiasi su Berže ties Ilguočių k. Intakai: 15,5 km kair. Bertužis, 2,5 km deš. Berželė. Iškastas a. 1910 valstiečių banko lėšomis (todėl ir vadinasi B.), atnaujintas 1927 melioracijos skyriaus; nuolydis 0.0004.

Bank Polski i Xitewski. 1768 Varšuvos seime įneštas sumanymas įsteigti valstybinį emisijos banką. 1792 įvykdytas sumanymas steigti Lenkijos ir Lietuvos banką su teise notoms leisti. Lietuvos banknotai turėjo turėti atskirą valstybinį ženklą ir Lietuvos atstovo bei Lietuvos banko direktoriaus parašus. Žadėta išleisti banknotų: Lenkijai 262/s mil. auks. ir Lietuvai 131/3 mil. auks., iš viso 40 mil. auksinų. Turėjo būti įsteigtos I ir II klasės banko kontoros (Lietuvoje I klasės Vilniuje ir II klasės Gardine ir Minske). Lenkijos ir Lietuvos padalinimas neleido šio sumanymo įvykdyti. Po to tik Rusijoje atsidūrusios Lenkijos dalies (Lenkų karalija) finansų ministeris K. Druckis-Liubeckis ,1828 Varšuvoje įst. lenkų banką (Bank Polski), kuris turėjo teisę ir privilegiją leisti notas. Jis veikė ir Suvalkų krašte. Rusų vyriausybė 1870 atėmė bankui banknotų leidimo privilegiją ir paliko tik trumpalaikio kredito operacijas, o 1886 jį visai panaikino, jo vietoje Varšuvoje įsteigdama Rusijos valstybinio banko kontorą, provincijos miestuose to banko skyrius.

Bankrotas (it. banco rotto — sulaužytas suolas) skolų neišsimokėjimas, nusigyveni-mas. Ž. Konkursas.

Banks 1) Joseph (1743—1820) anglų gamtininkas keliautojas. 1765 tyrinėjo Labradorą ir New Foundlandą. 1768—1771 lydėjo kapitoną Cooką jo pirmojoje kelionėje aplink žemę (1896 išsp. jo šios kelionės dienoraščiai). 1772 drauge su Solanderiu tyrinėjo Islandiją. Įsteigė Londone African Association, surinko turtingą herbarą ir biblioteką, vėliau atitekusius British Museum. Jo vardu pavadinta kiek salų, kalnų ir augalų gentis Banksia.

2) Nathaniel Prentiss (1816 —1894) amerikiečių politikas ir karys. Fabriko darbininkas, paskiau publicistas, 1853 kongreso narys demokratų atstovu, vėliau, būdamas vergijos priešininku, perėjo į respublikonų partiją. 1861—1865 kare pasižymėjo kaip iš geriausiųjų Lincolno. šiauriečių generolų. Vėliau, dalyvaudamas politiniame gyvenime, grįžo pas demokratus, bet ir dar kartą juos paliko.

Banksia Proteaceae šeimos 1-3 m augščio medžiai. Ligi 46 rūšių. Auga pajūriais. Amžinai žaliais, dantuotais lapais. Žiedai cilindriniuose žirginiuose. Gentis B. serrata L. ir B. integrifolia L. kultūroje auginama tik botanikos soduose, kaip palikimas iš trečiaeilės gadynės, ypač iš eoceno sluogsniuo-se augusių augalų.

Banks salos Melanezijoje į pietus nuo Santa Cruce salyno. Naujųjų Hebridų tęsinys, 800 km2 ploto. Didžiausios salos Ba-nua Lava ir Gaua.

Banks žemė negyvenama Š. Amerikos Arktikos sala. 68.200 km2 ploto. Ji yra tarp Melville salos ir Princo Alberto Žemės. Pirmas ją 1819 aptiko Parry, ištyrė 1850 Mac-lure.

Bankui (bakui) riešutai. Ž. Aleurites mo-luccana — I, psl. 105.

Bankų namai. Dažniausiai vad. viena-asmeniai, arba privatieji bankiniai verslai. Skirtumas tarp B. N. ir bankų yra daugiau formaliniai teisinis. Seniau privatieji bankai turėjo didelę reikšmę, bet ilgainiui dėl bankų konkurencijos ir koncentracijos pri-vatusis bankinis verslas yra savo senesnės reikšmės nustojęs.

Banos (isp. maudyklės) dažnas vardas kurortinėms vietovėms ispaniškai kalbančiuose kraštuose.

Banovina kartais taip vadinta Kroatija, Slovėnija ir Dalmatija, kai jas Vengrijos vardu valdė Kroatijos banas.

Banque de France Prancūzijos notų bankas, įk. 1800, notų emisijos teisę gavęs 1848, už tai nuo 1857 pažadėjęs teikti valstybei nepalūkinę paskolą reikale, ypač karo metu. 1946 jis suvalstybintas; bendrosios kredito ir investicijų politikos priežiūrai sudaryta speciali kredito komisija. Notų

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5529-0=5529 wiki spaudos ženklai).