Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/184

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Baptistai (gr. baptisein — krikštyti) religinė kryptis, kuri nepripažįsta vaikų krikšto ir reikalauja suaugusiųjų krikšto. B. pradėjo burtis iš episkopalų ir nepriklausomųjų (independents) Anglijoje apie 1610. Jie iš dalies buvo įtakoje tų religinių sąjūdžių, kurie reformacijos poveikyje rodė dideli gajumą Vokietijoje, Šveicarijoje ir Olandijoje. Europoje persekiojami, jie buvo priversti keltis į Angliją. Tarp emigrantų į JAV B. sąjūdis greitai pradėjo plėstis po to, kai Roger Williams 1636 įkūrė pirmą B. parapiją Rhode Island. 1834 anglų-amerikonų pobūdžio B. pradėjo Vokietijoje burti J. G. Oncken. Vėliau tokie pat sambūriai kūrėsi Olandijoje, Šveicarijoje, Vengrijoje, Švedijoje, Rusijoje, žymusis B. pamokslininkas Londone C. H. Spurgeon (1834—1892) sukėlė dvasinį sąjūdį, palikusį įtakos protestantizmui. Daugiausia B. yra Amerikoje, kur 1952 34 jų bendruomenės turėjo 17.470.111 narių. Jiems visiems yra bendra tai, kad išganymo klausimuose augščiausiu autoritetu jie laiko šventąjį Raštą, reikalauja dorinės drausmės ir laiko bažnyčią nepriklausomą nuo valstybės.

Lietuvoje B. buvo ligi 1100 Kaune, Biržuose, Joniškyje, Šiauliuose, Ylakiuose, Skuode, Mažeikiuose ir Klaipėdoje. Pamokslininkas A. J. Gylys (1883—1949) Chi-cagoje įkūrė 1928 Lietuvių Misijų Draugiją, kuri, ligi 1952 veikusi, išplatino daug Bib-lijų, 12 metų išlaikydavo radijo pamaldas, leido mėnesinį žurnalą Švyturį (iš viso pasirodė 101 N. N.), šelpė tremtinius. 1953 ji susiliejo su Evangelistic Crusade for Europe laikui, kol bus atstatyta Nepriklausomoji Lietuva. Lietuviai B. išleido visą eilę lietuviškų giesmynėlių - Lietuviškos kanklės, Amžinybės Aidai, Giesmių Vainikas (išl. T. Gėrikas), Evangelijos giesmė 1938. Ne-prikl. Lietuvoje buvo leidžiami jų religiniai laikraščiai Tiesos Draugas ir Vaikų Draugas. Gausi B. literatūra nuo 1854 buvo leidžiama Maž. Lietuvoje, pvz. 1854 Ringsdor-fo Baptistai, 1875 iš Spurgeono M. Lakišiaus verstos Rasos Perlos (21896), 1901 serija penkių knygelių, Martyno Šerniaus paruoštų, ir kt.

Viso B. įvairiuose kraštuose yra ligi 36 milionų.

Baptista Mantuanus (1448-1516) karmelitas, lotynų poetas ir humanistas. Jo poetiniai veikalai buvo lyginami su Virgilijaus kūriniais. 6 kartus buvo išrinktas Mantuos reforminės kongregacijos vikaru, 1513 ordino generolu. 1885 buvo paskelbtas palaimintuoju (šventė III 20). Jo veikalai buvo daug kartų spausdinami, pradedant 1497.

Baptiste Nicolas Anselme (1761— 1835) vad. B. ainė — vyresnysis, prancūzų aktorius, nuo 1788 Paryžiuje išgarsinęs Beaumarchais Sevilijos Kirpėją ir Figaro Vestuves. Kartu su juo vaidino ir jo brolis Paul E u s t a c h e, vad. B. cadet — jaunesnysis, nuo 1792 patekęs į Comédie Française.

Baptisterija (lot. baptisterium). Senovėje B. vadinta dažniausiai apvalūs bažnyčių priestatai, kur keletą kartų metuose vyskupai teikdavo krikštą. Vėliau tuo vardu pavadintos krikšto apeigoms skiriamos bažnyčių koplyčios. Meniškiausiomis B. laikomos Romos, Florencijos, Pisos, Ravennos. Lietuvoje B. yra Tytuvėnuose, Rokiškyje.

Bar 1) angliškai santrumpa advokatams barristams ir baroneto titului. 2) Aramėjų ir arabų kalbų sūnus; pvz. Bar-Kochba yra Kochbos sūnus. 3) Meisterzingerių dainos forma, 3, 5 ar 7 strofų atbaigta „meisterio” daina.

Bar mst., seniau vadintas Rov (lenk. Row), prie Bugo int. Rivo, Ukrainoje, prieš II pas. karą turėjęs ligi 30.000 gyv., iš kurių a. 80% žydų. Totoriams 1452 jį sunaikinus, Žygimantas II Senasis jį atstatė ir savo žmonos Bonos Sforzos, kilusios iš Bari mst. Apulijoje, garbei pavadino B. vardu. XVI— XVIII a. buvo Lenkijos ir Turkijos pasienio miestas ir ėjo iš rankų į rankas. 1768 lenkų bajorai sudarė čia B. konfederaciją prieš Rusiją.

Bara Joseph (1779—1793) herojas vaikas, pasižymėjęs prancūzų revoliucinėje kariuomenėje. Priešų pagautas ir liepiamas šaukti „Tegyvuoja karalius”, sušuko „tegyvuoja respublika”, ir krito kulkų pervertas. Buvo nutarta jį palaidoti Panteone.

Baraba Sibiro stepės tarp Irtišo ir Obės upių. Ligi 117.000 km2 ploto. Yra sūrių ežerų. Nuo 1766 rusai pradėjo čia tremti baudžiauninkus iš Rusijos. Dalis ploto naudojama žemės ūkiui, ligi 2,8 mil. ha ganyklos ir pievos.

Barabas (aram. bar abba — tėvo sūnus, liaudyje buvo iš lenk. Barabošius) kurstytojas ir galvažudys, težinomas iš to, kad Ponto Pilotui leidus miniai atleisti nuo bausmės B. ar Kristų, prieš Kristų sukurstytieji žmonės pasirinko B. Švedų rašytojas P. Lagerkvist pasirinko B. mūsų laiko skeptinės dvasios simboliu savo romane Barabas. (1952 išverstas ir į liet. kalbą).

Barabaš, Barabašenko 1) Jonas (m. 1648) Zaporožės kazokų hetmonas. Susirūpinęs, kaip apginti kazokus nuo ponų priespaudos, rašė tuo reikalu karaliui Vladislovui IV, kuris, dėl seimo pasipriešinimo negalėdamas čia padėti, laišku B. patarė pasikliauti savo ginklu, šį laišką išgavo Chmielnickis, sukurstęs kazokus sukelti maištą. B. čia palaikė lenkų pusę, bet kazokai atsisakė eiti prieš savuosius ir nužudė B. ir kitus savo vyresniuosius.

2) Jokūbas (m. 1658) Zaporožės kazokų atamanas, stojęs prieš Vyhovskį, kuris B. nuveikė ir nužudė.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5495-0=5495 wiki spaudos ženklai).