Puslapis:LE02.djvu/193

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

linkmės atstovų ir jiems parašė programą (Program reprezentacij polskiej w Dųmie Panstwowej 1907). Jo Pamiętniki iš 1840—• 1862 išsp. 1923.

2) Ignas Tadas (1879—1917) Igno sūnėnas, lenkų istorikas. 1905 baigė Maskvos univ. (diplominis darbas apie Lenkijos ir Lietuvos seimus prieš Liublino uniją), 1906 Krokuvos univ. gavo daktaro laipsnį (disertacija Podlasie w przededniu unij Lu-belskiej, išspausdino Przegląd Historyczyny 1908). 'Nuo 1908 dirbo Varšuvos iždo archyve, vėliau Krasinskių bibliotekoje. Istoriniuose tyrinėjimuose kreipė dėmesį daugiausia į ūkinius ir socialinius klausimus: Z dziejow feudalizmu na Podlasiu .1907, Raj-grodzko - Goniądzie panstwo Radziwillow w XVI w., Trzy hrabstwa bialoruskie (8 str. surinkti 1914 rinkinyje Wies i folwark).

3) Jonas (1800—1879) lenkų astronomas, 1848—1870 Varšuvos observatorijos dir., 1862—1869 Varšuvos univ. prof., tyrė Bielos kometą ir 1854 išleido Koperniko veikalą De revolutionibus orbium coelestium, parūpindamas ir lenkišką jo vertimą.

4) Jonas Juozas (1805 Lietuvos Guduose, Minsko gub. Igumeno aps. — 1888 Londone) finansininkas ir išradėjas. 1825 Vilniaus univ. baigęs teisės mokslus, tarnavo Varšuvoje valstybės banke, kol 1831 sukilimas privertė bėgti Prancūzijon. Čia pasižymėjo įvairiais išradimais geležinkelių tarnyboje. 1872 išsikėlė Anglijon ir čia parengė anglų ir lenkų kalbų žodynus.

5) Petras Boguslovas (a. 1656— 1715) lenkų karių konfederacijos maršalas. Karaliui Sobieskiui mirus, lenkų kariuomenė susibūrė konfederacijon kovai dėl savo gyvenimo gerinimo ir ypač priversti sumokėti jiems neišmokėtas algas. Pakeltas konfederacijos maršalu, B. per savo įgaliotinius derėjosi su Varšuvos seimu ir senatu bei jų įgaliotiniais, tuo pačiu laiku plėšdamas Ukrainos miestus ir dvarus. Visdėlto kariuomenė privertė savo reikalavimus patenkinti, sutikdama atsisakyti ,nuo konfederacijos ir valdžiai nusilenkti. Konfederacija baigėsi 1697 V 11, B. vienoje Lvivo bažnyčioje etmono Jablonovskio viešai atsiprašius.

Baranta kirgizų ir kt. rytinių tiurkų žodis, reiškiąs avių bandą ir pagal tai patį žygį svetimai bandai pagrobti, atsikeršijant už ką nors ar tik paprastai pasiplėšikaujant.

Barante Pierre Guillaume Prosper (1782 —1866) prancūzų diplomatas (1830 atstovas Vienoje, 1835—1840 Petrapilyje) ir isto-kas. Išsp. Histoire dės dues de Boųrgogne de Valois 1824—1826, Histoire de la Convention nationale 1851—1853, Histoire du Directoire 1855. 1890-1901 išleisti jo atsiminimai Souvenirs du Baron de B.

Baras 1) vienu kartu darbui užimamas lauko ruožas (šienaujant, rugius pjaunant, linus raunant), kurį seniau vesdavo geriausias darbininkas-baravedys. Kaikur daromas šitoks skirtumas: grūdus sėjant, B. vadinamas birže, pjaunant šieną — pradalgiu.

2) Miškų ūkyje B. vadinamas miško kvartale kuo nors išsiskiriąs plotas; žymimas mažąja raide, pvz. d baras.

3) Strategijoje, taktikoje, fortifikacijoje, artilerijoje ir kt. karo mokslo šakose turįs palyginti didesnį plotį (frontą) ir tam tikrą ilgį žemės plotas. Pvz. puoląs pėstininkų batalionas gauna puolimo B.

Baras (gr. barys — sunkus) atmosferos slėgimo vienetas, pradėtas vartoti meteorologijoje, pasiūlius Bjerknesiui. B. yra pagrįstas absoliutine CGS vienetų siistema, ir 1 B. yra tolygus 106 dinų slėgiui į vieną cm2; 0,1, 0,01 ir 0,001 baro atitinkamai vad. deci-centi-milibaru. Praktikoje dažniausiai vartojami milibarai. 1000 mb = 750.1 mm gyvsidabrio stulpelio slėgiui. 1 mb = 0,75 (tiksliau 0,7501) mm; 1 mm stulpelio slėgį atstoja 1,333 mb. Praktikoje meteorologijoje pastaruoju laiku beveik visur vartojami tik milibarai (mb). Lietuvoje priimtas nuo 1930 VI 1.

Baras (angį. bar) upės žiotyse smėlio samplovų sekluma. Susidaro prie sraunios upės žiočių ties jūra, kur upės srovė, pasiekusi jūros vandenį, žymiai susilpnėja, o upės vanduo, lengvesnis už jūros vandenį, teka paviršiuje ir dugno negraužia; srovės nešamos sunkesnės samplavos netenka greitumo ir leidžiasi į dugną. Pvz. Amūro, Ventos, Riono B.

Baras (angį. bar užtvara, it. barra) alinė, smuklė, kurioje geriama ir užkandžiaujama ne prie atskirų staliukų, bet prie vieno pailgo augšto stalo, stovint arba sėdint augštose kėdėse. Barmaid (angį.), Barda-me (vok.) pardavinėtoja.

Baras 1) literatūros ir meno žurnalas, ėjęs Kaune 1925. Buvo pasirodę 10 numerių. Red. Faustas Kirša, o artimiausi leidėjai bendradarbiai buvo Vincas Krėvė, Balys Sruoga, Juozas Tumas-Vaižgantas, Petras Vaičiūnas ir Mykolas Vaitkus. B. piešinius piešė A. Varnas. Leido Dainavos bendrovė.

2) Biržų gimn. moksleivių „Daigo” kuopos (ateitininkų) ranka rašytas laikraštėlis, kurio 1919—1920 išėjo 5 numeriai, suredaguoti J. Čerbulėno ir K. ir J. Kumpauc-kų.

Barat Madeleine Sophie (1779—1865) šventoji (šventė V 25). Švenč. Jėzaus Širdies seserų kongregacijos (Dames du Sacrė Coeur) steigėja. 1802 XII 12 buvo išrinkta viršininkė ir tose pareigose paliko 62 metus, suorganizuodama 85 vienuolynus Prancūzijoje ir kitur. 1908 beatifikuota, 1925 kanonizuota.

Barataria 24 km ilgio, 1,3 km pločio negili įlanka į v. nuo Missidsippi žiočių JAV,.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5444-0=5444 wiki spaudos ženklai).