Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/206

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


daugiau, tai vad. haut-relief. Žinomas sen. Egipto, Graikijos, P„omos, Asirijos ir Babilonijos mene.

Barents, Barendsz Willem (a. 1555—1597) olandų jūrininkas. 1594 VII 10 Korneliaus Rijpo vadovaujamoje šiaurės ekspedicijoje pasiekė savo laivu Naujosios Žemės v. krantą, 1595 neprasimušė pro ledų prigrūstą Vaigačo sąsiaurį, 1596 atrado Lokių salą ir Špicbergeną. Jo palydovai Heemskerk ir Rijp grįžo Olandijon, o jis sų kitais, jo laivui sudužus, gavo žiemoti Naujojoje Žemėje (1871 norvego Ellingo Carlseno rasti jo nameliai). Grįždami laiveliais, 5 keleiviai (B. ir kt.) mirė, o kiti pasiekė Kolą ir išsigelbėjo. B. vardu praminta arktinė (tarp Špicbergeno ir Naujosios Žemės) B. jūra ir B. sala (palei Špicbergeno r. krantą). Jo kelionę apsakė jos dalyvis Gerritz de Veer 1609.

Barentso jūra Šiaurės Ledinuotojo Vandenyno dalis tarp Naujosios Žemės ir šiaurinės Skandinavijos. 1.516.926 km2 ploto. Giliausios aptiktos vietos turi ligi 450 m. Vakarų dalyje žymi Golfo srovės įtaka. Žuvinga.

Barentso sala į šiaurę nuo Špicbergeno. 610 m nuo j. 1. Visada apledėjusi.

Barère de Vieuzac Bertrand (1755—1841) prancūzų politinis veikėjas, Tulūzos advokatas. D. prancūzų revoliucijai prasidėjus, leido laikraštį Le Point du Jour. 1792 konvente, besilaikydamas žirondistų, buvo išrinktas konvento pirmininku. Įsigalėjus Ro-bespierrui, nuo 1793 jį rėmė ir savo žiauriomis kalbomis virto savotišku giljotinos apologetu, pasirūpindamas nuteisti mirti karalių ir karalienę, Dantoną, Demoulinsą ir kt. 1794 Robespierrui žuvus, B. buvo nuteistas ištremti Gvijanon, bet pabėgo iš kalėjimo ir keletą metų slapstėsi Bordeaux mieste. 1803—1807 virto slaptu Napoleono agentu. Šiam griuvus, 1815 kaip karalžudys buvo ištremtas iš Prancūzijos ir ligi 1830 gyveno Briuselyje. 1834 išleido atsiminimus — Mémoires de Bertrand B.

Baretti 1) Giovanni XVIII a. pabaigos, XIX a. pradžios italų skulptorius, kuris 1803 drauge su skulp. Piano iš Milano atvyko Vilniun šv. Petro bažnyčios Antakalnyje skulptūrinių papuošalų atnaujinti ir didžiojo altoriaus padaryti. Juodu didžiojo altoriaus neužbaigė: tiktai padarė naują sakyklą ir vėlesniojo rokoko stiliaus du nedidelius altorius.

2) Giuseppe (1719—1789) italų rašytojas, nuo 1751 daugiausia gyvenęs Anglijoje ir anglų literatūros įtakoje kovojęs už italų literatūros išvadavimą iš sentimentaliosios ar retorinės patetikos. 1763—1765 Venecijoje slap. Aristarco Scannabue leistame laikraštyje La frustra letteraria griežtai puolė arkadinę italų poeziją. Gynė Shakespeare. Parašė sąmojingus kelionių dienoraščius Lettere familiari 1762—1763. 1760 paruošė anglų—italų ir 1778 ispanų—anglų žodynus.

Barfleur š. Prancūzijos pajūrio senas uostas Cotentino pusiasalyje, 20 km nuo Cher-bourgo. 1066 iš B. išplaukė Vilhelmas Nugalėtojas Anglijos kariauti. Už 2 km į š. Pointe de B vt. yra augščiausias Prancūzijos pajūrių švyturys (75 m).

Barfod Frederik (1811—1896) danų istorikas ir politikas. Išsp. Fortallinger af fad-relandets historie .1853, Danmarks historie fra 1319 til 1536 1885—1886, Danmarks historie 1536—1670 1886—1893. Politikoje kovojo už skandinavų vienybę.

Barfuruš, Barferuš, š. Irano mst., 20 km nuo Kaspijos jūros, 39.000 gyv. (1950), Ma-sanderano prov. admin. centras, įk. 1012 pelkėtoje lygumoje prie Elbruso kalnų š. pakraščio. Žymus prekybos centras: ryžiai, medvilnė, vilna, arbata, vaisiai, šilkas, odos.

Bargailių miškas, Kėdainių aps. Grinkiškio vi., kartu su Valatkaičių mišku sudaro vieną 1318 ha masyvą. Vieta pelkėta. Pakilesnėse augiavietėse eglynai su drebule, juodalksniu ir beržu, pelkėse pušelės skur-duolės. B. miške yra Tendžiogalos 660 ha ploto pelkė, kur kasmet perisi gervių 10 lizdų. Laikosi juodieji gandrai.

Bargavonės mišką« 1) Šiaulių aps. Skaistgirio vi., 192 ha, drebulės ir beržai, dirvožemis molio su kalkakmeniu.

2) Šiaulių aps. Joniškio vi., 83 ha, vidutinio amžiaus beržynas su baltalksniais ir ąžuolais, dirva priesmėlio.

Sargelio XIII a. Florencijos rūmai, nuo 1865 tautinis muzėjus.

Bar Giora Simanas 66—71 Kr. g. sukilusiųjų prieš Romą žydų vadas. Iš pradžios jam sekėsi, bet 70 Kr. g. Jeruzalėje pateko nelaisvėn, buvo nugabentas Romon, priverstas dalyvauti imp. Tito triumfo žygyje ir po to nustumtas nuo Tarpėjo uolos.

Barglavas buv Augustavo, vėliau Lomžos gub., Seinų vysk. bžk. Senoji bžn. statyta 1544, naujoji mūrinė 1840.

Bargutai buriatams gimininga klajoklių mongolų giminė (bargu-buriatai), gyv. š. Mandžiūrijoje.

Barham Richard Harris (1788—1845) anglų humoristas, rašęs slap. Thomas In-goldsby. Baigęs Oksfordo univ., anglikonų kunigas. Didžiausio pasisekimo susilaukė humoristiniais pasakojimais ir eilėraščiais, pavadintais The Ingoldsby Legends, kurių išėjo trys serijos 1840, 1842 ir 1846.

Barhebraeus (siriškai Bar Ebraja — heb-rajo sūnus), pravardė, kurią gavo Grego-rius Abul Faradž (1226—1286). Armėnijoje persikrikštijusio žydo gyd. Aarono sūnus, Sirijos jokūbiečių, arba monofizitų, vyskupas, nuo 1264 jokūbiečių bažnyčios Irane primas (mafrianas). Dėl savo visokeriopo žiningumo amžininkų pramintas farid ai

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 125% (+6871-1394=5477 wiki spaudos ženklai).