Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/209

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


4) Trijų stiebų burinis laivas. Priekinis ir pagrindinis stiebai turi po penkias skersines bures. Galinis stiebas su dviem įstrižomis išilginėmis burėmis; apatinė yra trapecinė, viršutinė — trikampė.

Barka Š. Afrikos plokštakalnė prie Viduržemio jūros, dabartinėje Libijoje. Nuo 1952 oficialus Libijos karalystės vardas. 159.000 km2, a. 250.000 gyv. Šiaurinė dalis gauna pakankamai drėgmės ir tinka žemės ūkiui, pietų bei rytų pakraščiai yra tyrumos, toliau pereinančios į Saharos dykumą. B. senovėje turėjo didelę reikšmę kaip kelias Egiptui susisiekti su v. Afrika. Apie 560 pr. Kr. buvo išsikėlę graikų kolonistai, a. 525 įsigalėjo persai, vėliau viską turėję užleisti egiptiečiams, o šie 90 pr. Kr. užleido romėnams. Ilgą laiką valdžiusius arabus 1835 pakeitė turkai. 1912—1943 valdė italai.

Barka (finikietiškai žaibas) galinga Kartaginos giminė, pasižymėjusi kovose su Roma. Pirmasis to vardo buvo Hannibalo tėvas Hamilkaras.

Barkarolė (it. barcarola) 1) lengvas Viduržemio jūros laivelis.

2) Venecijos žvejų (gondolininkų) daina, gondoliera. B. pavyzdžių galima rasti Men-delsohno, Chopino kūryboje, Offenbacho Hoffmano pasakose, Weberio Oberone, lie tuviškai J. Naujelio žvaigždelės mirksi dangaus mėlynėje 1905.

Barkasas (isp.) karo laivo didžioji valtis, skiriama sunkiems daiktams gabenti, laivo įgulai su krantu susisiekti. B. esti irklinių, motorinių, garinių ir mišrinių.

Barkauskas 1) Andrius (1843—1897) kunigas ir poetas. Baigęs Seinų dvas. sem., vėliau, po kun. Petro Budzeikos, buvo jos giedojimo mokytoju. Psichiškai susirgęs, iš Seinų iškeltas, ir mirė brolio ūkyje, Kalvarijos par. Santakos k. Dar klierikas pradėjo rašinėti eilėraščius, kurių vienas — Katinėlis (Waikszczio katins ant sziaudu) kaip liaudies daina buvo užrašytas P. Užupio ir J. Basanavičiaus, 'r ar tik ne iš šio pateko į 1882 Lietuwiszką Ceitungą ir buvo išspausdintas su kun. Barkausko parašu. 1938 leisdami Strazdo eilėraščius, J. Petrulis ir K. Korsakas šį eilėraštį buvo neteisingai priskyrę Strazdui. Nuorašu išliko Byrono Atsisveikinimo Child Haroldo B. vertimas. Parašė dainas Giesminykai sakalėliai, Kantarkos gegutės, satyrinius eilėraščius Pusė puodo taukų vuodo, Zanavykas diktas vyras, giesmes Garbink Dievą ant aukštybių, Simeon šventasis ir kt. Buvo išvertęs brevioriaus lotyniškus himnus ir kt., pagrynino giesmę šventas Dieve ir pats lietuviškai parašė rožyną trimis balsais.

Kun. A. B. eilėraštis — Mūsų Senovė II 4 1939.

2) Kazys (1898 VI 6 Skuode) pedagogas. I pas. karo metu įsigijęs mok. teises ir pradėjęs privačiai mokyti vaikus. Vokiečių išvežtas darbams, trylika mėnesių išbuvo Laubano stovykloje, Silezijoje. Mokytojaudamas Mažeikių ir Kauno Pavasario gimn., 1927 baigė Lietuvos univ. pedag. licenciato laipsniu. Mokytojavo įv. gimnazijose ir mok. seminarijose, vasaros atostogomis susipažindamas su v. Europos mokyklomis ir 1932 pedagogines studijas gilindamas Munsteryje, Vokietijoje. 1925 išl. Ideologiniai Pavasario Sąjungos pagrindai ir Lietuvos Mokykloje parašė eilę straipsnių iš pedagogikos istorijos.

3) Fabijonas (a. 1781—1855 I 14/26 Kretingoje) vienuolis pranciškonas Dotnuvoje a. 1820, paskiau Kretingoje. Rašė lietuviškus eilėraščius ir juos siuntė Simanui Daukantui. Iš jų teišliko vienas: Sziltas alus ką padare: / Prie malones mus privarė.

M. Davainis Silvestraitis Medžiaga S. Daukanto biografijai 1898.

4) Pranas (g. 1900 IV 3 Marijampolės aps. Šilavoto vi. Pažarščio k.). Mokėsi Marijampolės ir Voronežo lietuvių gimn. 1919 —1920 Lietuvos kariuomenės kūrėjas-sava-noris. Baigė karo mokyklos I laidą ir kurį laiką buvo tos mokyklos inspektoriumi. 1920 dalyvavo Dauguvos ir Vilniaus fronte, vėliau ligi 1927 buvo kariuomenės vado adjutantas. Keletą metų studijavo Prancūzijoje Marselyje ir Grenoblyje, įsigydamas ekonominių mokslų daktaro laipsnį. 1929 pirmininkavo Lietuvos delegacijai tarptautinėje darbo konferencijai Genevoje. Nuo .1931 Savivaldybių dep. direktorius, Turizmo Sąjungos pirmininkas. 1936 išrinktas seimo atstovu. 1937 valstybės biudžetui svarstyti seimo komisijos pirm. Bendradarbiavo liet. periodinėje spaudoje — 1932 B. redagavo Savivaldybių Žinyną, vėliau buvo žurnalo Savivaldybė redaktorius, Vairo ir Lietuvos Aido bendradarbis. 1941 bolševikų suimtas ir ištremtas į Sibirą.

5) Stasys (g. 1892 I 26 Kauno aps. Gailiūnų k.) adm. majoras. Nuo 1914 bendradarbiavo lietuvių spaudoje. 1928—1930 išsp. Ligotumas, mirtingumas Lietuvos kariuomenėje 1919—1930, Karo sanitarijos raštvedybos taisyklės 1930.

Barker George Granville (g. 1913) anglų rašytojas ir poetas. Savo kūryboje linksta į religines problemas, bet jas sprendžia psichoanalizės ar savotiško manicheizmo pagrindu. Jo poezija atspindina prancūzų simbolistų ir surrealistų įtaką. Išsp.: Po-ems, Janus, Calamiterror 1937, Eros in Dogma 1944, romanas The Dead Seagull 1951.

Barkhausen Heinrich Georg (g. 1881) vokiečių fizikas, nuo 1911 Drezdeno augšto-sios technikos mokyklos prof. Pasirodė elektros bangavimo tyrinėjimais. 1920 susekė vad. B. efektą.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 100% (+5387-1=5386 wiki spaudos ženklai).