Puslapis:LE02.djvu/211

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Marnos—Reino perkaso, 17.000 gyv. (.1950). Senos viduramžinės bažnyčios, etnografinis muzėjus.

Barletta p. Italijos uostas Apulijoje, prie Adrijos jūros. 66.100 gyv. (1951). Miestas stovi saloje ir yra apsuptas senovinės miesto mūro sienos su bokštais. 14 km nuo B. yra senovės Cannae vietovė, kur 216 pr. Kr. Hannibalas sumušė romėnus.

Barlicki Norbertas (g. 1880) lenkų politikas. Rusų valdymo laikais slaptos PPS organizacijos veikėjas. Nuo 1919 buvo Varšuvos seimo nariu ir ten buvo PPS frakcijos pirmininku. Paskiau PPS centro komiteto pirmininkas. 1919 ir 1926 trumpai buvo ministeriu. Pilsudskiui įsigalėjus, vadovavo kovai prieš jo diktatūrinį režimą, ir užtat buvo nuteistas kalėti vad. Brastos byloje.

Barlow 1) Joel (1754—1812) amerikiečių poetas. Žinomas savo epine poema The Vision of Columbus 1787, vėliau perdirbta į The Columbiad 1807, rašyta pompastišku pseudoklasiniu stiliumi. Labiau paskaitoma jo humoristiškai pastoralinė poema Hasty Pudding .1793. Karštas prancūzų revoliucijos šalininkas, 1788—1805 gyveno Europoje. 1811 paskirtas JAV atstovu Prancūzijai. Mirė keliaudamas į Vilnių, kur turėjo susitikti su 'Napoleonu.

2) Peter (1766—1862) anglų matematikas ir fizikas, daugiausia dirbęs elektromagnetizmo ir optikos srityse, sugalvojęs jo vardu pavadintą ratą, leidžiantį patogiai stebėti magnetinio lauko įtaką elektros srovei.

3) Thomas (1845—1945) anglų gydytojas, 1883 nustatęs dar prieš tai vokiečio J. Moeller aprašytą ligą, pavadintą jo vardu. Tai skorbutas, kuriuo suserga dirbtinai maitinami vaikai (nuo pusės ligi pusantrų metų) dėl vitamino C stokos.

4) William (m. 1569) anglų vienuolis augustinionas, perėjęs į protestantus, Henriko VIII pakeltas vyskupu, 1559 įšventino pirmąjį protestantišką Canterbury arkivyskupą. Tuo būdu visi anglų bažnyčios šventimai eina iš jo.

Barmen Vokietijos Reino krašto miestas, 1929 sų keliais kitais miestais įjungtas į Wuppertalio miestą.

Barnabas (sugraikintas vardas iš hebr. Bar nebuah — paguodos sūnus) levitas iš Kipro, šventasis (šventė VI 11), šv. Morkaus giminaitis. Apaštalų Darbuose vadinamas apaštalu, tarpininkavusiu tarp šv. Pauliaus ir pirmųjų apaštalų. Su Pauliumi dalyvavo jo pirmojoje misijų kelionėje, o antrojoje kelionėje nuo jo atsiskyrė ir su Morkumi nuvyko į Kipro salą. Klemento Aleksandriečio ir Eusebijaus nurodymais, B. buvęs paties Jėzaus mokinys. Pagal tradiciją, jis buvęs Salamine žydų akmenimis užmuštas. Neįrodyta, kad jis buvęs Romoje ir kad jis įsteigęs Milano bažnyčią.

Bärnabitai populiarus vardas šv. Pauliaus kunigų vienuolių kongregacijos, pradžioje besispietusios prie šv. Barnabo bažnyčios Milane. B. įst. Antonio Maria Zaccaria 1530 misijomis ir auklėjimu taisyti tų laikų pašlijusią visuomenę. Susilaukę didelės paramos iš šv. Karolio Boromėjaus, B. išaugo į gausią kongregaciją. Kviečiami į įv. kraštus, jie visur steigė gimnazijas, kolegijas ir mokslo įstaigas. Buvo dar iš anksčiau kiti B., ambroziečiais vadinami, įsikūrę XIV a, pabaigoje, laikęsi šv. Augustino regulos. 1589 abeji B. susijungė, o 1606 buvo pop. Pauliaus IV patvirtinti.

Bamack Oskar (1879—1933) vokiečių mechanikas, 1914 pagaminęs pirmą mažo tipo foto kamerą, išgarsėjusią visame pasaulyje Leica (firmos E. Leitz" Wetzlar) vardu.

Barnay Ludwig (1842—1924) vokiečių scenos tragikas, kilme vengrų žydas. Pasižymėjęs vad. meiningeniečiuose, buvo iš Deutsches Theater Berlyne steigėjų. Savo vaidyba (Hamleto, karaliaus Lyro ir kt.) skiriamas šalia žymiausių XIX a. tragikų (Salvini, Rossi, Sonnental).

Barnard 1) EdwardEmerson (1857 —1923) amerikiečių astronomas, nuo 1887 Lieko observatorijoje, nuo 1895 Yerkes observatorijoje ir Chicagos univ. Pasižymėjo praktiniu astronominiu stebėjimu, susekęs 16 kometų, penktąjį Jupiterio palydovą ir jo vardu pavadintą žvaigždę, judančią su didžiausiu ligi šiol žinomu greičiu (148 km per sekundę).

2) Frederick (1809—1889) vispusiškas amerikiečių mokslininkas (gamtininkas, matematikas, teologas), rašęs įvairiose srityse, bet daugiausia nuveikęs auklėjimo srityje. 1864 buvo Columbia College (dabar univ.) prezidentu. Jam pagerbti pavadintas jo vardu 1889 prie Columbia univ. įst. kolegija moterims (Barnard College).

3) Georg Grey (1863—1938) amerikiečių skulptorius. 12 metų studijavęs Prancūzijoje ir gavęs Rodino įtakos, 1896 grįžęs į JAV, susilaukė didelio pasisekimo savo monumentaliomis skulptūromis. 1917 pastatytas Lincolno paminklas Cincinatti mst. buvo virtęs aštrių diskusijų objektu. Įst. prancūzų viduramžinio meno muzėjų The Cloisters, dabar įjungtą į Metropolitan Museum New Yorke.

4) Henry (1811—1900) amerikiečių pedagogas. Lankęsis Europoje, stengėsi jos pavyzdžiu refoi’muoti ir amerikiečių švietimo organizaciją. 1867 jo pastangomis buvo įkurta federalinė Office of Education, ir jis buvo paskirtas pirmuoju jos komisą-' ru. 1845 įst. pirmąją JAV mokytojų draugiją ir 1856 leido American Journal of Education. Išsp. National education 1840, Education 1878.

Barnardo Thomas John (1845-1905) anglų filantropas (tėvas ispanas), nuo 1867

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5410-0=5410 wiki spaudos ženklai).