Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/212

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


steigė prieglaudas niekieno neprižiūrimiems ir neglobojamiems gatvės vaikams. Jam mirštant, jau veikė per 100 tokių prieglaudų, per savo globą perleidusių apie 60.000 vaikų. Vadinamas „apleistinukų tėvu”.

Barnaul p. v. Sibiro mst. Obės krante prie Barnaulkos int., susisiekimo kelių mazgas tarp Tomsko, Kuznecko, Bijsko ir Semipalatinsko, svarbiausias vid. Sibiro ir Altajaus srities upių uostas; per 200.000 gyv. (1950; 1930 — 72.000). Altajaus srities administracinis centras. B. įkurtas 1739 De-midovo, kuris čia įtaisė ir aukso lydyklas. Tik pirmųjų masinių trėmimų metu 1941 VI 14—21 iš Lietuvos išsiųsta 3 traukiniai (58 vagonai) su 3480 lietuvių stačiai į B. glž. stotį, o iš ten paskirstyti į įvairias vietas sunkiųjų darbų rusams dirbti.

Barnaulo sritis v. Sibire, 38.000 km2 ir per 1 mil. gyv. (1950). Klimatas kontinen-tiškas; vid. metų temperatūra 1° C, vid. vasaros 18° C, žiemos —17° C; atmosferos kritulių per metus ligi 500 mm. Čia plačiausiu mastu yra vykdomi sunkiosios pramonės. geležinkelių ir kelių tiesimo darbai. Tiems darbams vykdyti bolševikų 'NKVD-MDV yra sutelkusi milionus vergų iš pačios Rusijos ir užimtųjų kraštų. Turimomis žiniomis iki 1950 į šių sričių sovietinių koncentracijos stovyklų tinklą buvo įjungta ir apie 80.000 Lietuvos gyventojų, kurie iš savo tėvynės buvo ištremti policinėmis priemonėmis kaip bolševizmo priešai.

Barnave Joseph (176.1—1793) prancūzų D. revoliucijos veikėjas, tuokart geriausias kalbėtojas po Mirabeau. 1789 Tautiniame Susirinkime karštai gynė antiklerikalinius įstatymus, bet vėliau ėmė nuosaikėti, norėdamas revoliucinius idealus suderinti su konstitucine monarchija. Aptikus jo korespondenciją su karaliumi Liudviku XVI, pavestu jam atgabenti iš Varennes, buvo suimtas ir po 15 mėn. nugiljotinuotas. Jo Oeuvres posthumes išl. 1842 (4 t.).

Barnėnų miškas Ukmergės aps. Taujėnų vi., 520 ha eglynas su beržu, drebule ir juodalksniu. Laikosi tetervinai, jerubės ir slankos.

Barnes 1) Albert Coombs (g.1872) amerikiečių gydytojas, jau 35 metų virtęs milionieriumi ir atsidėjęs rinkęs meno kūrinius. Jis pirmasis a. 1900 susidomėjo to laiko prancūzų tapytojais, kuriems kritika dar nebuvo palanki. 1922 įst. Barnes Foundation meno studijų reikalams su 10 mil. dolerių kapitalu. Pats yra rašęs apie prancūzų meną, be kitų, ir apie Cézanne, Renoir ir Matisse.

2) Barnabe (1568—1609) anglų poetas sonetininkas, žinomas meilės poemų rinkiniu Parthenopil and Parthenope 1593.

3) Harry Elmer (g.1889) amerikiečių sociologas, profesoriavęs įv. univ., nuo 1930 atsidėjęs laisvajam rašymui. Išsp. The Social History of the Western World 1921, History of Western Civilization 1935, Social Institutions 1942, The Great World Revolutions 1946, o su H. Becker Social Thought from Lore to Science 1938, Perpetual War for Perpetual Peace 1953.

4) Howard Turner (g. 1873 Woburn, Mass.), Toronto univ. prof., Kanados hidrofizikas, ledo fizikos specialistas.

5) Robert (1495?—1540) anglų dvasininkas, apkaltintas herezija, 15.25 pabėgo Vokietijon, kur susitiko su Liuteriu. Vėliau, grįžęs Anglijon, buvo tarpininku tarp anglų ir vokiečių protestantų. 1535 Henriko VIII kapelionas, jo pavedimu parašęs anti-katalikišką popiežių istoriją (išleistą 1540 su Liuterio prakalba). Tarpininkavo Henrikui VIII su Anne of Cleves, bet šiam tarpininkavimui nepasisekus, parlamento pasmerktas mirti ir sudegintas lauže.

6) William (1800—1886) anglų poetas, rašęs kaimo būties poemas ne tik literatūrine kalba, bet ir Dorset tarme, kurios ir žodyną parūpino.

Barnet p. Anglijos mst., 17 km į š. v. nuo Londono; 13.500 gyv. Prie B. 1471 įvyko B. kautynės, kuriose baronų vadas Warwick Kingmaker žuvo, o karaliumi iškilo Eduardas IV.

Barnett 1) John (1802—1890) anglų kompozitorius (tėvas prūsas, pavarde Beer), turėjęs didelę Įtaką anglų operai savosiomis operomis The Mountain Sylp'h 1834, Fair Rosamund 1837, Farinelli 1839. Kūrė sonatas, giesmes ir kitus muzikinius dalykus., Jų parašė ligi 4000.

2) John Francis (1837—1916) pirmojo sūnėnas, anglų pianistas ir kompozitorius, labiausiai žinomas savo oratorija The Raising of Lazarus 1873.

Barnevelt ž. Oldenbarnevelt.

Barniškaitė Magdalena (g. 1908 VII 25 Vilkaviškio aps. Gižų vi. Islandžių k.). 1928 —1934 VDU studijavo biologiją, nuo 1931 tarnaudama Žemės ūkio ministerijoje (su pertrauka bolševikmečio metu). Tremtyje tarnavo Raud. Kryžiuje ligi .1948 III, vėliau metus mok. Scheinfeldo liet. gimn. Skautų veikėja, nuo 1930 vyr. skautų štabe vyr. skaučių, o vėliau skaučių skyriaus vedėja, kol bolševikai sąjungą uždraudė. I tautinės stovyklos Panemunėje 1928, Palangos sąskrydžio 1933, didž. tautinės stovyklos Pažaislyje 1938 adjutante. 1953 stovyklos prie Niagaros viršininkė; tremtyje prancūzų zonos vadeiva, 1951—1953 akademinio skaučių draugovių sambūrio pirmininkė, nuo 1952 skaučių seserijos vadijos narė.

Barnsley š. Anglijos mst. Yorko grafystėje, 76.000 gyv. (1951). Mašinų, audiniu pramonė; akmens anglies kasyklos.

Barnum Phineas Taylor (1810—1891) amerikiečių spekuliantas, vad. humbugo (apgaudinėjimo) karaliumi. JAV ir Euro-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5444-0=5444 wiki spaudos ženklai).