Puslapis:LE02.djvu/222

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Mokykloms parašė gamtos mokslo vadovėlius: Gamtos pradžiamokslis (augalas ir jo gyvenimas) 1920, 41935, (žemė, vanduo, oras) 1921 ((>1932), (žmogaus kūnas,) 31935, Kaip tirti gamtą 1924, Botanikos darbeliai; 1927, Anatomijos ir fiziologijos darbeliai 1935. Padėjo sukurti lietuvišką gamtos mokslų terminiją ir dalyvaudavo, nustatant mokykloms geografijos ir gamtos mokslų programas. 1933 išl. Rusų lietuvių kalbos žodyną. Bendradarbiavo 1909 Mokykloje, 1906—1909 Vilniaus Žiniose.

3) Jo n a s (g. 1905 VI 15 Rokiškio aps. Juodupės vi. Generąliškių k.). 1928 baigęs Kaune S. Daukanto: mokytojų seminariją, mokytojavo prad. mokyklose ir įv. slapyv. bendradarbiavo Jaunime, Kultūroje, Karyje, Sandaroje, Mūsų Vilniuje, Žiburėlyje.

4) Jurgis (g. 1879). Nuo 1899 vargonininkas Me Kees Rock, Pa. 1910 ten išleido ir suredagavo Lietuvių Žinių N. 1—12, 1912 leido Amerikos Lietuvaitę. Išsp. Aukso Žirgą (linksmus pasiskaitymus) 1910, Išsimokinimą gaidų ant visokių instrumentų ir dainsivimo 1915, Kalėdų Giesmę 1919 (ta pati išleista ir čekų kalba). 1907 Amerikos Lietuvyje spausdino Pirmas lekcijas ant vargonų.

5) Kazys (1890 VI 12 Panevėžio aps. Viešintose — 1949 XI 30 Chicago, III.) žurnalistas. Lankė Mintaujos gimn. ir Saulės mokyt, kursus Kaune, 1907 atvyko į JAV. 1908—1911 bendradarbiavo Vien. Lietuvn., 1909—1910 Kovoje, 1911 Laisvojoje Mintyje. 1912—1914 redagavo Kardą. 1916—1938 buvo ^Naujienų redakcijos narys. Pasirašinėjo J. K. Valys, J. K. Virsnys, K. J. Vs.

Baronas Antanas ž. Baranauskas Antanas vyskupas.

Baronetas 1611 anglų karaliaus Jokūbo I patvirtintas titulas, suteikiamas t;ems dvarininkams, kurie Airijos Ulsteryje įkurdavo ne mažiau kaip 30 kolonistų arba teikdavo lėšų kolonistams Ulsteryje. Pradžioje buvo nustatytas 200 B. skaičius, ilgainiui jų padaugėjo per 1000. B. titulas yra paveldimas, ir tuo jis augštesnis už Knight titulą.

Baronienė Laumianskaitė (Laužikaitė) Elena (g. 1883 I 10 Utenos aps.) pedagogė, visuomenininke, nuo 1914 Jono Barono žmona. 1903 baigė Šiaulių mot. gimnaziją, 1905—1906 Rygos lietuvių prad. mokyklos mokytoja. 1906—1908 ir 1910—1911 studijavo Petrapilio augštuosiuose mot. Leshafto kursuose. 1908—1910 Liepojos lietuvių šelpiamosios dr-jos dviklasės mokyklos vedėja. 1911 per visuotinį Rusijos augštųjų mokyklų studentų streiką protestuoti prieš kalinių plakimą rykštėmis katorgos kalėjimuose kaip Leshafto kursų atstovė koaliciniame streiko komitete buvo suimta, paskiau išleista be -teisės gyventi universitetiniuose miestuose. 1912—1914 buvo Medem-rodės dv. Zubovo lietuviškos mokyklos mokytoja, ten organizuodama ir darbininkų sąj. su vakariniais kursais ir biblioteka. 1915—1917 mokslą ėjo Petrapilio Bestuževo augštuosiuose mot. kursuose fizikos-matematikos fak. 1919—1926 Ukmergės gimn. mokytoja. 1920 įst. Ukmergėje Žiburėlio dr-ją. Nuo 1926 J. Tumėno brandos kursų mokytoja. Nuo 1929 pažangiųjų moterų sąj. Kaune centro valdybos pirm. Bendradarbiavo Socialdemokrate, Lietuvos Žiniose. Išsp. Geografijos pradžią 1933.

Baronius (kitaip Baronio) Cesare (1538—1607) oratorionas, bažnyčios istorikas. 1596 kardiętolas, ¡du kartu buvo stipriausiu kandidatu į popiežius, bet neišrinktas dėl Ispanijos opozicijos. Didelis eruditas, protestantui Flacijui atremti parašęs Annales ecclesiastici 1588—1593, bažnyčios istoriją nuo Kristaus gimimo ligi 1198, kiekvienam šimtmečiui skirdamas po tomą. Kad ir turi trūkumų, bet šis veikalas objektyviu bei taikingu dėstymu yra pradėjęs naują bažnyčios istorijos rašymo laikotarpį. Vėliau jis buvo toliau rašomas bei papildomas kitų autorių: G. D. Mansi jį išl. 1738—1759 38 tomais. Naujausias nebaigtas A. Theine-rio leidimas turi 37 t. (.1864-1882). Be to, B. yra dalyvavęs, leidžiant Martyrologium ro-manum, reformuojant breviorių ir peržiūrint lotyniškąjį ritualą. Benediktas XIV sur: teikė jam titulą venerabilis.

Barons Krisjanis (1835-1923) latvių tautinio atgimimo veikėjas. Baigęs Mintaujos gimnaziją, 1856-1860 studijavo Tartu univ., bet jo nebaigė. 1859 išl. Mūsų tėvzemes aprakstišana (Latvijos geografiją). 1862 išsikėlęs į Petrapili, dirbo Peterburgas Avižes laikraštyje. Nuo .1867 Maskvoje privatinis mokytojas. Nuo 1893 dirbo Rygoje. Visuomeniniais ir politiniais klausimais daug rašė latvių" periodinėje spaudoje, bet vėliau, iš visuomeninio darbo pasitraukęs, atsidėjęs rinko latvių dainas. Surinkęs per 200.000 dainų ir jas sutvarkęs, 1894—1915 jas išleido 8 tomais (Latwju dainas ) (21922).

Jo atminimui, Latvijoje buvo nuo 1926 įst. vad. B a r o n o ' premija, skiriama kasmet kovo 8 ( B. mirimo dieną) už darbus Latvijos kultūros tyrinėjimo srityje.

Baroskopas seniau šiuo vardu vadinti į v. aparatai orui spėti. Fizikų tebevartojamas Otto v. Guerickės sudarytas B., kuris leidžia parodyti, kad betkuris nejudančiose dujose esąs kūnas, tų dujų slegiamas, yra keliamas augštyn jėgos, kurios skaičiaus

K. Barons

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5233-0=5233 wiki spaudos ženklai).