Puslapis:LE02.djvu/225

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

New Yorko teatruose ir iki šiol pasižymi kaip viena geriausių JAV aktorių. 1928 įsteigė teatrą Ethel Barrymore vardu. Dirbdama dramos teatre, nuo 1914 reiškiasi kaip aktorė ir JAV filmuose. Meistriškai E. B. savo vaidmenis suvaidino šiuose veikaluose: A Doll’s House (1905), The Silver Box (1907), The Second Mrs. Tanqueray (1924), Hamletas, Venecijos pirklys (1923—1926), The Constant Wife (1926), Rasputin and the Empress (1933), The Corn is Green (1940), Embezzled Heaven (1944).

5) John B. (1882 Philadelphijoje, Pa.— 1942 Holywoode, Calif.) JAV dramos teatro ir filmų aktorius. Mokėsi ir baigė Seton Hall College South Orange, !N. J. Kurį laiką dirbo New Yorko spaudoje kaip dailininkas iliustratorius. 1903 pradėjo dirbti scenoje. Vaidino Chicagos ir New Yorko teatruose. Dalyvaudamas veikalo The Dictator (1905) pastatyme, aplankė JAV, Angliją ir Australiją. 1922—1925 vaidino Hamletą JAV ir Anglijoje. Tuo metu jis buvo geriausias Shakespeare’o veikalų aktorius. Nuo 1920 dalyvavo JAV filmuose. Pažymėtini jo filmai: Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1920), Sherlock Holmes (1922), Sadie Thompson (1928), Don Juan, Romeo and Julia (1906), Marie Antoinette (1938), The Grand Profile (1940).

Barringtonia Lecythidaceae šeimos atogrąžų kraštų medis. Žinoma ligi 60 rūšių. Šiltnamiuose dažnai laikoma B. speciosa L. iš r. Indijos. Žiedai 3—4 cm skersmens. Duoda riebių alieių.

Barrister Anglijoje advokatas, augštes-niuose teismuose turįs teisę ginti. B. stoja ginti jau per paruoštą bylą, savo parašu teismui pristatydami visus bylą liečiančius raštus. Bylos paruošimą procesui, įrodymų jieškojimą atlieka solieitoriai. kurie palaiko ir santykius dėl bylos su šalimis. B. tiesioginių santykių su klientais neturi. Kiekvienas B. turi priklausyti vienai keturių savarankiškai tvarkomų B. korporacjių. Kandidatai į B. mokosi tų korporacijų teisės mokyklose. Po trejų metų, išlaikę atitinkamus egzaminus, susilaukę 21 metų amžiaus ir sumokėję didelį užstatą, gali būti priimti į B. B. laipsnis yra būtina kvalifikacija beveik visoms teismo vietoms užimti.

Barros Joao (1496—1570) portugalų istorikas. Sosto įpėdinio (vėliau karaliaus Jono III) auklėtojas, 1520—1533 Gvinėjos kolonijų gubernatorius, nuo 1533—1540 port. Indijos iždininkas. 1520 pasižymėjęs riterių romanu Cronica do emperador Clarimundo, nuo 1541 buvo pavestas rašyti port. Indijos istoriją. Antrašte Azija jos trys tomai išl. 1552—1563, o ketvirtasis tomas 1615. Dėl savo stiliaus jis vadinamas portugalų Livijumi ir laikomas iš žymiausiųjų portugalų prozos rašytojų.

Barros Arana Diego (1830—1907) čiliečių istorikas, parašęs Historia general de la in-dependencia de Chile, 4 t., 1854—1857, Historia de la gųerra del Pacifico, 2 t., 1880— 1881, Historia general de Chile, 16 t., 1884—• 1902.

Barrot Camille Hiacinte Odilon (1791— 1873) prancūzų politikas, 1830 revoliucijos dalyvis. Liudviko Pilypo šalininkas, paskiau vad. dinastinės opozijos vadas, prieš 1848 pagarsėjęs savo banketais (campagne des banquets), kur kovojo už rinkimų įstatymų pakeitimą, bet norėjo revoliucijos išvengti. Liudviko Napoleono pirmojo ministerių kabineto 1848—1849 pirmininkas. Išsp. Mémoires posthumes 1875—1877.

Barrow didumo antroji Airijos upė, ištekanti iš Slievebloom kalnų ir po 191 km įtekanti Šv. Jurgio kanalan. Tinka plaukioti tik nedideliems garlaiviams.

Barrow 1) John (1764—1848) anglų geografas. 1792 tyrinėjo Kinus, 1795—1802 p. Afriką. Nuo 1804 būdamas anglų admiraliteto sekretoriumi, kelias ekspedicijas paskatino jieškoti kelio iš Atlanto i Didįjį vandenyną. Jo vardu pavadintas Aliaskos ragas ir Š. Amerikos sąsiauris. Išsp. Travels to China 1804, Account of Travels into the interior of southern Africa 1801—1803.

2) Isaac (1630—1677) anglų matematikas ir teologas, paruošęs kelią diferenciniam skaičiavimui. iNewtono mokytojas, 1669 jam užleidęs savo katedrą Cambridge universitete ir po to atsidėjęs teologijai. Išsp. Lectiones opticae 1669, Lectiones geo-metricae 1670.

Barrow in Furness š. v. Anglijos uostas Lancasterio grafystėje. 68 000 gyv. (1951). Didelė lėktuvų pramonė (Vickers bendrovės būstinė), laivų statyklos. Apylinkėje iškasama vario, geležies rūdos. B. 1848 tebuvo mažas žvejų kaimelis.

Barrowo Ragas (Point Barrow) toliausia į žiemvakarius nusikišęs Š. Amerikos žemyno ragas Aliaskoie. B. pirmą kartą pasiekė lėktuvu italas Nobile ir norvegas Amundsen 1926, išskridę iš Špicbergeno nėr šiaurės ašigalį. Nuo 1948 svarbi JAV karinė bazė.

Barrowo sąsiauris (Barrow Strait) š. Amerikos—Arkčio salyne, ligi 500 km ilgio ir 188 km pločio, jungia Melville ir Lancaster įlankas. Atrastas 1819.

Barrows Harold Kilberth (g. 1873) žymus JAV hidrologas, baigė Massachusetts Institute of Technology 1895 ir ten profesoriavo 1895—1941. Hidrotechnikos veikalų ir vadovėlių autorius.

Barsčius (Bartsch, Barszcz) Fridrikas (1549—1609) vokietis, 1572 Romoje stojęs į jėzuitus. Baigęs Vienoje teologijos mokslus, buvo Dancigo, Braunsbergo, Vilniaus jėzuitų superioru, Lenkijos ir Lietuvos jėzuitų provinciolu. 1587 Vilniuje gavo teol. dakta-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5412-0=5412 wiki spaudos ženklai).