Puslapis:LE02.djvu/232

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Bartkūnų miškas Kėdainių aps. Krakių vi., 68 ha mišraus medyno (eglės, drebulės, beržai, ąžuolai).

Bartkus Feliksas (g. 1894 IX 1 Šakių aps. Griškabūdžio vi. ir k.) prelatas. Pradžios mokyklą baigė Griškabūdyje 1905, Marijampolės gimn. 1911, Petrapilio kunigų seminariją 1916, Gregorianum univ. Romoje 1922, gaudamas teologijos daktaro laipsnį. Nuo 1922 Vilkaviškio kunigų seminarijos prof., nuo 1938 jos rektorius. Dabar atvykęs 1 JAV. Bendradarbiavo Vade, Vytyje, Išeivių Drauge, Tiesos Kelyje, Naujame Gyvenime, Žiburiuose, Vox Temporis, Šv. Pranciškaus Varpelyje. Atskirai išl. Kasdien su Dievu ir šventaisiais, 3 t., .1936—1937; Su besimeldžiančia Bažnyčia, 3 t., 1938—1940; Būk mums malonus (maldaknygė) 1948, Dievas ir žmogus (drauge su kun. P. Aleksa) 1953.

Bartkuškių miškas Ukmergės aps. Musninkų vi. 400 ha ploto. Mišrūs medynai— spygliuočiai su beržo, drebulės priemaiša. Vidutinio amžiaus, III-IV augštumo. Dirvos smėlio, vietomis priemolio.

Bartlett 1) Frederic Charles (g. 1886) anglų psichologas, nuo 1922 Cambridge univ. prof., ypačiai atsidėjęs mokymosi ir socialinei psichologijai. Išsp. Psychology and Primitive Culture 1923, Remembering 1932, The Problem of Noise 1934, Political Propaganda 1941.

2) John Russel (1805—1886) amerikiečių pirklys, vėliau pamėgęs etnologiją. 1850 įst. American Ethnological Society. 1850—1853 JAV vyriausybės paskirtas JAV ir Meksikos sienų nustatyti, apjojo 8000 km, ir tai aprašė Personal narrative of explorations 1853—1854. Dar išspausdino Dictionary of Americanisms 1853, Bibliotheca Americana 1865—1882. .

3) Josiah (1729—1795) iš JAV nepriklausomybės kovotojų, JAV Nepriklausomybės Deklaracijos signataras. 1790—1793 New Hampshire prez., 1793—1795 rinktinis gubernatorius.

4) PaulWeyland (1865—1925) amerikiečių skulptorius, daugiausia dirbęs gyvulių skulptūras. Jo šešios heroines figūros puošia ,New Yorko viešosios bibliotekos įėjimą, o Kolumbas ir Michel Angelo — Kongreso biblioteką.

Bartlomiejezyk Edmund (g. 1885) lenkų grafikas, nuo 1927 grafikos prof. Varšuvos meno mokykloje. Savo kūrybą remia liaudies menu. Svarbiausi darbai: Gerasis piemenėlis, Viesulas, Plėšikai. Iliustravo Že-romskio Popioly. Daugelis jo darbų pateko į v. Europos muzėjus.

Bartmann Bernhard (1860—1935) vokiečių dogmatikas, nuo 1898 prof. Pader-borne. Išsp. Maria (lietuviškas Byro-kun. A. Liepinio vertimas 1928), Lehrbuch d. Dogmatik 1932, Die Schopfung 1928, Das Fegfeur 1929.

Bartnikovskis Petras (g. a. 1819—1864 II 20) Minsko vyskupijos kunigas, 1840—1844 išėjęs Vilniaus dvas. akademiją teologijos magistru. Buvo Lydos aps. Iščolnos klebonu, nuo 1853 Verkių kuratas, paskiau klebonas ir garbės kanauninkas. Buvo išleidęs Przewodnik obchodzących Pamiątkę drog Jerozolimskich na gorach Werkowskich (21874), kurią kun. E. Belevičius 1857 išvertė lietuviškai (Kieliawedis).

Bartning Otto (g. 1883) vokiečių architektas, pasižymėjęs protestantų bažnyčių statyba, kur jis moderniai architektūrai duoda ir simbolinės ekspresijos. Pastatė plieninę bžn. Kolne, Gustavo Adolfo bžn. Berlyne, vaikų ligoninę Berlyne. Išsp. Vom neųen Kirchenbau 1918, Neues Bauen 1919.

Bartok Belą (1881 Vengrijoje — 1945 X New Yorke JAV) vengrų kompozitorius, iš žymiausiųjų moderniosios muzikos atstovų. Nuo 1893 pradėjo muziką studijuoti Pressburge, 1899 — 1903 mokėsi Budapešto konservatorijoje ir ten pat 1907 buvo pakviestas forte-piono prof. Visur važinėjo po Europą, koncertuose atlikdamas savo fortepiono kūrinius. .1940 atvyko į JAV, ir čia koncertavo kaip pianistas ir dirbo Colum-bia univ. Domėjosi liaudies muzikine kūryba. 1905 drauge su Z. Kodaly rinko liaudies melodijas Vengrijoje, Rumunijoje, Slovakijoje; 1913 sveikatai taisyti atsidūręs š. Afrikoje, studijavo arabų muziką. Įsijautimas į pietryčių Europos, ypač į vengrų tautos liaudies muziką, žymiai paveikė jo kompozicijos stilių. Kaip vengrų dainos bei šokiai, taip ir B. muzika pilna intensyvių ritmų, neramių melodinių posūkių, dinaminių kontrastų, staigių pakeitimų ir netikėtų nuotaikų išsiveržimo. Šalia Stravinskio ir Schonbergo jis yra iš įtakingiausiųjų moderniosios muzikos kūrėjų, praturtinęs melodines ir harmonines priemones, sukūręs naujų formų ir davęs originalių instru-mentacijos spalvų orkestre. Svarbiausi muzikiniai kūriniai: 6 styginiai kvartetai, 3 koncertai fortepionui, koncertas smuikui, opera Mėlynbarzdžio pilis 1911, pantomima Medinis princas 1914—1916, Nepaprastas mandarinas 1919, simfoninė poema Kossuth, daug kūrinių orkestrui, chorui, gausybė dainų. Yra išspausdinęs studijų ir apie savo tirtųjų tautų liaudies muziką.

Berge Moreux B. B. 1949 (pr.), 1950 (vok.) Belą Bartok

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4996-0=4996 wiki spaudos ženklai).