Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/247

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


1906 gavo leidimą leisti ir redaguoti laikraštį Lietuvį, bet jame nebendradarbiavo, nors ir pasirašė redaktoriumi. Nuo savo dalyvavimo spaudoje pradžios pasirašydavo: Jonas iš Ožkabalių, J. Birštonas, J. Bassanius, Dr. J. Bs, B., J. Sapalius, Iks, Ibis ir kt.

Lietuvos Mylėtojas (J. Šliūpas) Liet. Rasztai ir Rasztininkai 1890; J. B. autobiografija (Lietuvių Tauta IV 2 1928); D. Alseika Dr. B. kaipo LMD kūrėjas; R. Mackevičius Dr. J. B. gyvenimas; B. Untulis J. B. teorija apie lietuvių tautos kilme; J. Tumas Raštai IV 1922; M. Krupavičius J. B. didis tėvynės mylėtojas 1927; M. Gustaitis J. B. ir „Aušra” 1927; Vac. Biržiška Dr. J. B. — Mūsų Žinynas 1927 N. 35; R. Mackevičius J. B. 1930.

Basanavičius 1) Kazimieras (Bason Charles, g. 1906 III 4 Jersey City, N. J.) Dr. J. Basanavičiaus giminaitis, spaustuvės darbininkas - cinkografas, vyčių veikėjas, buv. jų New Yorko-New Jersey apygardos sporto vadovas ir ėjęs valdybose įvairias pareigas.

2) Vincas (1861 VIII 1—1910 IV 23) Dr. J. Basanavičiaus brolis, likęs ūkyje Ožkabalių k. ir talkininkavęs broliui tautosaką renkant. Daug jo duotos medžiagos išspausdinta Dr. J. B. rinkiniuose.

Basanistes Atėnų valdininkai, kuriems buvo pavedama kankinti vergai, kaltinami nusikaltę ar šaukiami liudininkais. Vergo nekankinant, liudijimas nebuvo priimamas.

Basano š. Italijos mst. Alpių pakalnėse prie Brentos upės, 26.000 gyv. (1951). B. minimas jau 998; prie B. Napoleonas sumušė austrų armiją 1796 IX 8. Mieste daug senų pastatų, katedra, pilis, muzėjus. Keramikos, odų, šilko, tabako, vyno pramonė.

Basarab Olga, g. Levickaitė (1899—1924) ukrainiečių laisvės kovotoja. 1914 drauge su Elena Stepavnica prie ukrainiečių Sičo organizacijos suorganizavo moterų skyrių; I pas. karo metu rūpinosi sužeistųjų ukrainiečių kareivių globa. 1924 lenkų valdžios suimta, kaltinama priklausius karinei ukrainiečių organizacijai ir nukankinta Lvivo kalėjime.

Basarabai arba Besarabai Valakijos (dab. Rumunijoje) valdovų dinastija, įsteigta Li-teano B. XIII a. pabaigoje ir protarpiais valdžiusi Valakiją ligi XVII a. pusės. Konstantinas Brancovan, valdęs Valakiją 1688— 1714 taip pat gavo B. vardą, nors ir buvo B. dinastijai svetimas. Iš paskutiniųjų B. buvo Motiejus, valdęs Valakiją 1632—1654. Jis sumušė turkų remiamą kandidatą į sostą Radą, spyrėsi turkams, 1652 įst. pirmąją spaustuvę, steigė mokyklas.

Basarabia rumuniškas Besarabijos vardas.

Basch Victor Guillaume (1863 Budapešte —1944 sušaudytas prancūzų milicijos) estetikos profesorius Sorbonoje, aktyviai veikęs Ligue des droits de l’homme.

Bas-dessus (pr. gilusis) sopranas, mezzo-sopranas.

Basdevant Julės (g. 1877) prancūzų teisininkas, Paryžiaus univ. prof., 1939 Haagos tarptautinio teismo narys, 1946 jo vicepirmininkas, vėliau pirmininkas. II pas. karo metu viešai smerkė vokiečių vykdomą deportaciją okupuotuose kraštuose, ir už tai buvo atleistas iš pareigų.

Basedovo liga susirgimas, atsirandąs skydo liaukos veikimui sutrikus. Pirmieji ją aprašė Flajani, Parri, Basedow ir Grave. V. Europoje ji dažniausiai vadinama B. L., Anglijoje ir JAV Grave liga. Pagrindiniai pažymiai bei simptomai: skydo liaukos padidėjimas (gūžys), išverstakumas (exaph-thalmus), nervingumas, nusilpimas, prakaitavimas, nenurimstantis judrumas, svorio mažėjimas, pirštų drebėjimas, padažnėjęs širdies plakimas, padidėjęs kraujo spaudimas. B. L. dažniau pasitaiko moterims. Gydymas: atitinkamas režimas, jodo preparatai, antithyroidinas, rentgenizacija, radioterapija, radioaktyvusis jodas. Geriausių vaisių duoda chirurginis gydymas.

Basedow Johann Bernhard (1724—1790) vokiečių pedagogas, bekonfesinio filantro-pizmo kūrėjas. Ši srovė remiasi Komenskio, Locke ir Rousseau dėsniais. Jis 1774 įst. Philantropinum Dessau mst., auklėjimo įstaigą (netrukus jos vadovavimą užleido kitiems, nes pats netiko), kur vaikai „lyg žaisdami” galėtų išmokti įvairių dalykų (enciklopedizmas), nors ir nedaug įgydami žinių, bet .naudingų gyvenimui. B. didelį dėmesį kreipė į fizinį auklėjimą, mandagumą, išvykas, žaidimus, gamtos, gimtosios ir prancūzų kalbos pažinimą. Jis turėjo įtakos savo amžininkams, įvesdamas mokyklos su-pasaulinimą. Išsp. Vorstellung an Menschenfreude u. vermögende Männer 1768, Methodenbuch für Väter u. Mütter der Familien und Völker 1770, Elementarwerk 1774.

A. Basedov J. B. B. 1924.

Dr. J. Basanavičiaus kapas Vilniuje

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4697-0=4697 wiki spaudos ženklai).