Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/250

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


nės tapybos srityje Petrapilio Isakijaus katedrai davė apie 40 paveikslų. Akademinio klasicizmo atstovas.

Basynė žemaičių pilis Šiaulių apylinkėje, kurią 1348 kryžiuočių komt. Borc'herdus von Dreylene sunaikino (Scriptores Rerum Livonicarum II t. Balthasar Russow 27 p.).

Basioccipitale vienas iš keturių kaulų, kurie daugeliu atvejų gaubia didžiąją stuburinių gyvulių pakaušio skylę (foramen magnum). Jis yra iš apačios ir tokiu būdu stovi cerebralinio galvos skeleto pagrinde.

Basiem antropometrinis taškas, kuris yra ant pakauškaulio didžiosios angos (foramen occipitale magnum) priekinio krašto, vidurinėje — sagitalinėje plokštumoje.

Basisphenoideum vienas iš kaulų stuburinių gyvių cerebralinių galvos griaučių pamate tarp basioccipitale ir praesphenoi-deųm.

Baskai vakariniuose Pirenėjų kalnuose prie Biskajos įlankos gyvenanti sena tauta. Ispanijoje jų gyvena apie 650.000 (provincijose Alava, Biscaya ir Guipuzcoa). Prancūzijoje ligi 200.000 (Bayonne ir Maulėon aps.). Antropologiškai Ispanijos ir Prancūzijos B. skiriasi: ispaniški baskai turi vidutiniškai mesokefalines galvas, prancūziškuose baskuose vyrauja brachikefalinė galvos forma. B. kilmės klausimas nėra galutinai išaiškintas. Ispanų archeologų (Aran-di, Ansoleaga) tyrimai rodo B. esant liekana proistorinės tautos, gyvenusios Pirenėjų pusiasalyje dar prieš iberus. Jų kalba nepriklauso indoeuropiečių kalbų šeimai. Grynai išoriškai žiūrint, savo aglutinaci-niu charakteriu ji sutinka su uralinėmis altajinėmis kalbomis, bet žodynas ir kitos esminės savybės nurodo tiek į š. Afriką, tiek į Kaukazo kalbas. Būdingos savybės yra didelis polinkis į žodžių sufiksus ir savotiškas asmenavimas. Dabartinis žodynas stipriai atmieštas keltų, lotynų ir ypač ispanų elementais. Patys B. savo kalbą vadina euskerą, ir todėl vadinami euskalduna-k’ai, t. y. baskiškai kalbantieji, skiriantis nuo erdalkunak’ų, t. y. svetimųjų. Rašytinės literatūros beveik neturi, nors ispanams yra davę šv. Ignacą Loyolą ir M. de Unamuno. Bet užtat B. turi gausią tautosaką ir vad. pastorales, dramatinius vaidinimus iš šventosios ar pasaulietinės istorijos. Būdingos liaudies dainos, kurios daugiausia yra vyrų solo atliekamos. Įdomūs liaudies šokiai (ypač vyrų mėgiami). B. išsaugojo savo tradicijas, papročius, savotišką kultūrą. B. yra labai branginą laisvę tikri kalnų gyventojai. Romos imperatorius Augustas buvo juos nugalėjęs, bet nepavergęs. 580 Kr. g. juos paėmė visigo-tai. Bet daugumas B. tuomet išsikėlė į Gas-cogne provinciją. VII a. priėmė krikščionybę. 824 Rosenvallio klonyje sumušė frankų kariuomenę. IX a. pabaigoje B. užėmė Pirenėjų pusiasalio dalį ligi Ebro upės ir sukūrė Navaros valstybę. 1054 buvo priversti pasitraukti į kalnus. Viduramžiais išsaugojo nepriklausomybę, o 1202 prisijungė prie Kastilijos ir su ja ligi 1839 buvo surišti tik karaliaus asmeniu, išsaugoję kaikurias senas savo privilegijas. Prancūzijoje 1789 buvo panaikintos B. autonominės teisės, bet Ispanijos B. per visą XIX a. kovojo prieš tokias pat pastangas. 1833—1834 B. palaikė Don Carlos sukilimą prieš Mariją Kristiną ir Izabelę. Don Carlos .1839 pralaimėjus, jie nustojo savo turėtosios autonomijos. Tuomet prasidėjo gausi B. emigracija į P. Ameriką. 1872—1876 nepasisekus karlistų sukilimui, kuriame B. aktyviai dalyvavo, jų teisės buvo dar labiau susiaurintos. Bet kaikurias autonomines teises jie visdėlto buvo išlaikę ligi Franco įsigalėjimo Ispanijoje. Siekdami ir visiškos nepriklausomybės, nuo 1931 prasidėjusiame pilietiniame kare B. visi kovojo respublikos gynėjų eilėse. Pilietinio karo metu B. aktyviai priešinosi Franco, ir tūkstančiai jų vėliau pasitraukė užsienin drauge su prezidento Jose A. de Aguirre vadovaujama koalicine vyriausybe, vėliau persikėlusią į P. Ameriką. Buenos Aires mst. suorganizuota leidykla Ekin, išleidusi eilę mokslo veikalų apie B. tautos praeitį. B. priešinimasis tebesitęsia ir pačioje Ispanijoje. 1947 ir 1951 B. žemėje buvo du visuotini streikai, visiškai suparaližavę krašto pramonę. Šimtai B. veikėjų, jų tarpe ir kelios dešimtys katalikų kunigų, tebekalinami. Krašte slaptai leidžiami B. laikraščiai.

A. y Unamuno El pueblo Euskalduna 1889; .P. Bosch y Gimpera EI problema etnologico vaso y la arqueología 1923; K. Bouda Land, Sprache und Litera tur der Basken 1949.

Baskakai totorių valdininkai jų pavergtuose kraštuose mokesčiams rinkti, gyventojams surašinėti. Tas funkcijas eidami, jie rusų kraštuose virsdavo faktiškaisiais totorių chanų vietininkas — valdovais. Nuo

Baskai

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4861-0=4861 wiki spaudos ženklai).