Puslapis:LE02.djvu/252

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

2) E r n s t (1854—19.17) vokiečių politikas, nuo 1893 reichstago narys, vokiečių nacional-liberalų vadas, Bethmanno-Holl-wego priešininkas.

3) Daniel (1811—1855) vokiečių politikas. Badeno liberalinės opozicijos vadas, nuo 1848 Frankfurto parlamento narys. Frankfurte ir vėliau Gothoje kovojo už visų vokiečių žemių susijungimą Prūsijos hegemonijoje.

Basses-Alpes p. r. Prancūzijos departamentas Italijos pasienyje. 6988 km2, 83.000 gyv. (1946). Rečiausiai gyvenama Prancūzijos sritis (12 gyv. 1 km2), apimanti kelias augštas Alpių viršūnes (Chambeyron 3400 m augščio). Administracinis centras Digne.

Basses-Pyrénées p. v. Prancūzijos departamentas. 7712 km2, 415.000 gyv. (1946). Iškasama geležies rūdos, vario, švino. Administracinis centras Pau.

Basse-Terre Prancūzijos Gvadelupos salos M. Antilų salyne miestas. 14.200 gyv. (1950). Bananų, cukrinių nendrių ir tabako plantacijų centras. Arti 1484 m augščio ug-niakalnis.

Bassethorn arba klarnetas. XVIII a. išrastas ir vartotas muzikos instrumentas, iš naujo į orkestrus įtaikintas Mendelsohno ir Richardo Strausso.

Bassi Giuseppe Ugo (1801—1849) vienuolis pamokslininkas, garibaldietis, likęs Garibaldžiui ištikimas ir po 1848 revoliucijos pralaimėjimo. Suimtas Austrijoje, buvo išduotas ir sušaudytas.

Bassia butyracea Roxb. Sapotaceae šeimos medis iš r. Indijos, vad. sviesto medžiu, nes iš jo sėklų spaudžiami į sviestą panašus riebalai, vad. Bassia riebalais. Vietiniai gyventojai juos vartoja kaip sviestą. Išvežamas į kitus kraštus, ir ten vartojamas muilui ir žvakėms gaminti. Iš Bassia sericea BL, kilusios iš Javos salos gamina gutaperčą.

Bassini Eduardo (1846—1914) italų gydytojas Paduvos univ. prof., pradėjęs jo vardu vad. operaciją kirkšnies hernijai (trūkiui) operuoti.

Basso (it.) žr. Bosas.

Bassompierre 1) Christophe (apie 1547—1596) karys ir diplomatas. Iš Sabau-dijos atvykęs Prancūzijon. 1564 dalyvavo žygyje prieš turkus Vengrijoje. 1573 Henriką Valois išrinkus Lietuvos ir Lenkijos karaliumi, B. pulkininko laipsniu jį lydėjo į Lenkiją. Paskiau priklausė lygai, ir 1588 —1589 jai rinko kariuomenę Vokietijoje. Po kautynių ties Gory, iš Prancūzijos išsikėlė į Lotaringiją.

2) François (1579—1646) Christophe’o sūnus, prancūzų maršalas ir diplomatas. Nuo 1600 dalyvavo karo žygiuose. 1617 artilerijos generolas, 1622 X 12 už nuopelnus prie Montauban apgulimo pakeltas maršalu. 1621 pasiuntinys Ispanijoje, 1625 Šveicarijoje, 1626 Anglijoje. 1627—1628 vadovavo La Rochelle apgulai. ,1631 II 25 kardinolo Richelieu įsakymu buvo suimtas ir uždarytas Bastilijoje, kurioje išbuvo ligi 1643. Kalėjime parašė savo atsiminimus Mémoires du Maréchal de Bassompierre, išsp. 1665.

Basso sąsiauris anglo keliautojo George’o Basso 1797 atrastas sąsiauris, skiriąs Tas-maniją (buv. Van Diemeno žemę) nuo Australijos. 290 km ilgio, ligi 240 km pločio ir ligi 200 m gylio. Daugybė salų rodo, kad čia buvo sąsmauka, jungusi Tasmaniją su Australija. Krantai augšti, bet yra ir gerų uostų. B. S. eina susisiekimas su r. Australija.

Bassus 1) Aufidiusla. Kr. g. romėnų istorikas, epikūrietis, parašęs Bellum Ger-manicum, kurį toliau rašė Plinius vyresnysis.

2) C a e s i u s I a. Kr. g. romėnų lyrikas, gyvenęs Nerono laikais ir, manoma, žuvęs per Vezuvijaus išsiveržimą. Laikomas autoriumi veikalo De Metris, kurio yra fragmentų išlikusių.

3) S a 1 e i u s epinis romėnų poetas Ves-pasiano laikais. Jo kūrybos nėra išlikę.

4) P. Ventidius kilimo iš Picenumo I a. pr. Kr. romėnų vadas. 46 pr. Kr. tribūnas, 44 pretorius ir senato narys. Cezariui žuvus, palaikė Antonijų, ir drauge su juo buvo paskelbtas krašto išdaviku. 43 pr. Kr., antrojo triumvirato laikais, buvo konsulu, 42 Ilirijos legionų vadas. 39 Sirijoje sumušė Labenijų, 38 visą Siriją pavergė Romai. Po to Antonijaus netrukus buvo atšauktas.

Bast ž. Bastet.

Basta it. vs. 3 asmuo nuo vž. bastare — užtekti. Reiškia: gana, užtenka, galas. Iš čia bastuoti — streikuoti.

Bastarda arba apskritas gotikas. Speciali gotikinio rašto rūšis, atsiradusi XV a. antrojoje pusėje ir vėliau Dovydo Aubert’o išplėsta. Spaudoje pirmą kartą B. pavartojo 1475 Brūggės spaustuvininkai Mansion ir Caxton. Vėliau B. kiek pakeitė Baselio Strassburgo, Spiros ir Mainzo spaustuvininkai. XV a. išnyko, palikusi kiek įtakos šva-bachui.

Bastardas (šen. pr. bastard, dabar bâtard) 1) nevedybinis vaikas. Senoji prancūzų teisė skyrė: B. simples, gimę iš laisvų tėvų, tarp kurių vedybos yra galimos; B. adulteriens, gimę iš tėvų, kurių vienas arba abu jau buvo vedę; B. incestueux tuo atveju, kai faktiškieji tėvai neturėjo apskritai teisės susituokti (dėl artimos giminystės) .

2) Platesne prasme, perkeliant gyvuliams bei augalams pirmąją B. reikšmę, B. terminas vartojamas nelabai vykusiems ar nepageidaujamiems gyvulių ar augalų kry-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5124-0=5124 wiki spaudos ženklai).