Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/267

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Batorinas ežeras Vilniaus krašte, prie Naujojo Medelio mstl., Naručio CNeries) baseine, 3,9 km ilgio, ligi 2,6 km pločio; 6,5 km2 paviršiaus ploto; 165,7 m nuo j. 1. Jungiasi su Miastros ežeru, toliau Skema su Naručio ež., kuris yra 4,5 km nuo jo į vakarus. B. ež. vardas siejamas su padavimu: apie 1580 Stp. Batoras pasiuntęs raitelių kuopą iš Medelio per ežerą, silpnas ledas neišlaikęs, ir visi kareiviai žuvę.

Batorinė St. Batoro pavyzdžiu XVI a. pabaigoje Lietuvos ir Lenkijos bajorų augš-ta vengriška kepurė, dar magerė (magyar) vadinama.

Batowski 1) Stanislaw (1866—1946) lenkų tapytojas, 1894—1914 laikęs savo tapybos mokyklą, palikęs apie 500 batalistinių paveikslų ir apie tiek pat portretų. Jis iliustravo Senkevičiaus veikalus.

2) Zygmunt (1876 — 1944) nuo 1919 buvęs Varšuvos univ. meno istorijos profesorius ir univ. bibliotekos direktorius. Paskelbė daug darbų iš visuotinės ir Lenkijos meno istorijos.

Batrachomyomachia (gr, varlių ir pelių karas) graikų Iliados parodija, kur rimto epo forma komiškai vaizduojamos žvėrių kovos. Anksčiau klaidingai ji buvo skiriama Homerui. Tikrasis jos autorius nežinomas. Laikoma, ją esant parašytą apie III a. pr. Kr. XVI a. pagal ją vokietis G. Rollen-hagen buvo parašęs Froschmäuseler 1595. Jos forma naudojosi lenkas Ign. Krasickis, veikale Myszeis 1775 parodijuodamas 1771 Baro konfederatų pasikėsinimą prieš karalių Stanislovą Poniatovskį. Vėliau jos forma buvo dar naudotasi ruso V. Žukovskio (Voina myšei i liagušek 1831) ir ukrainiečio K. Dumitraško (Žabomyšedrakijevka 1859) XVII a. kazokams, lenkams ir rusams atvaizduoti. Graikiškąją B. T. W. Allen išl. 1912.

Batraehus (Opsanus) Batrachidae šeimos, Teleostei būrio, Acanthopterygii pobū-rio žuvis gyvenanti Atlante, Amerikos pakraščiuose. Ligi 45 cm ilgio, plačia suplota galva ir plačiais nasrais. Oda neturi žvynų. Gyvena sekliame vandenyje tarp akmenų ir jūrų žolių. Minta moliuskais, kirmėlėmis ir vėžiagyviais.

Batta ž. Batakai.

Battaglia (it. mūšis, kautynės) muzikos kūrinys, vaizduojąs mūšį. XVI a. mėgta motetų rūšis, vėliau perėjusi į instrumentinę muziką. Dabartiniai jos pavyzdžiai: šoštakovičiaus antroji (spalio revoliucijos) ir septintoji (Leningrado 1942 apgulimo) simfonijos, D. Milhaud vad. 1848 simfonija, K. A. Hartmanno uvertiūra Kinijos kova.

Battaglia Terme Italijos kurortas Pado-vos provincijoje prie B. perkaso, 3.200 gyv. (1948). Keturi radioaktyvūs sieringi šaltiniai (ligi 71° C).

Battelle Memorial Institute įst. 1929 iš G. Battelle palikimo Columbus mst. (Ohio, JAV) pramonės gaminiams tyrinėti ir tobulinti. B. M. I tiria naujas medžiagas, gamybos būdus ir vartoja juos įv. reikalams. B. M. I. turi per 40 skyrių. Europos pramonės reikalams skyriai įsteigti Frankfurte a. M. (Vokietijoje) dr Genevoje (Šveicarijoje).

Battenberg kunigaikščių titulas, suteiktas 1858 lenkų generolo Mauricijaus v. Haucke dukters, Hesseno kunig. Aleksandro morga-natinės žmonos, palikuonims. Jos sūnūs:

1) Aleksandras (ž. LE I 102) buvo išrinktas Bulgarijos kunigaikščiu.

2) Louis Alexander (1854—1921) natūralizavosi britų piliečiu ir stojo britų laivynan. 1882 dalyvavo Egipto žygyje, 1908—1910 vadovavo Viduržemio laivynui, 1911 antrasis, 1912 pirmasis jūrų lordas, 1914 išėjęs atsargon dėl savo vokiškos kilmės. 1917 drauge su kitais Anglijoje gyvenančiais B. jis pasivadino Mountbatten ir atsisakė visų vokiškų titulų. 1919 jis buvo pakeltas didžiuoju admirolu. Jo (iš vedybų su karalienės Viktorijos dukterimi Viktorija) duktė

3) Louise (g. 1889) ištekėjo už švedų sosto įpėdinio, vėliau karaliaus Gustavo VI (antroji šio žmona). Gi jos sūnus

4) Louis Mountbatten (ž.) yra anglų karalienės Elzbietos II vyras.

Battersea pietvakarinė Londono dalis su ligi 150.000 gyv. dešiniajame Temzės krante, priešais Chelsea. Didelis B. parkas. XVIII a. B. buvo anglų emalinės tapybos centras.

Batteux Charles (1713—1780) kunigas, Collège de France prof., prancūzų estetikos grindėjas. Remdamasis Aristoteliu, jis atstovavo vad. imitavimo teoriją. Meno uždavinys esąs imituoti gamtą ir joje išbarstytus grožio elementus sutelkti į vienybę, kurioje meninis grožis pralenktų gamtinį grožį. Visos meno kritikos galutinis matas, pagal jį, esąs skonis. B. estetika turėjo kiek įtakos Sulzerio „gražiojo meno” teorijai. Išsp. Cours de belles lettres, 4 t., 1747—1750.

Batthyani vengrų šeima, turėjusi didelę įtaką Vengrijos politiniame gyvenime, žinoma nuo XIV a. Vėlesniais laikais labiausiai iš B. giminės pasireiškė Lajos B. (1806—1849), 1848 revoliucijos metu sudaręs pirmą vengrų tautinį konstitucinį mi-nisterių kabinetą. Stengėsi likti Austrijai lojalus, nors ir siekė Vengrijai nepriklausomybės unijoje su Austrija, šioms jo pastangoms nepasisekus ir prasidėjus karui su Austrija, pats stojo kareiviu į vengrų kariuomenę. Vengrams pralaimėjus, nepabėgo, bet liko vietoje. 1849 X 5 nuteistas mirti, ir kitą rytą sušaudytas.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5248-0=5248 wiki spaudos ženklai).