Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/269

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

gimn. direktoriumi, šiose pareigose išbuvo, kol 1943 III 16 vokiečių buvo suimtas ir išgabentas į Stutthofo koncentracijos stovyklą. Užsikrėtęs dėmėtąja šiltine, buvo pribaigtas smūgiu į galvą. 1931 X—XII ir 1932 IX — 1933 VI redagavo Ateitį, vėliau buvo įsijungęs į XX Amžiaus redakcinį kolektyvą, 1940 pakviestas Židinio vyr. redaktoriumi (tespėjo suredaguoti vieną, ir, būtent, paskutinį, šio žurnalo numerį). Savo redaguojamuose laikraščiuose ir kitoje katalikiškoje spaudoje yra paskelbęs gausiai straipsnių ideologiniais bei kultūriniais klausimais; be jų, yra rašęs feljetonų. Okupaciniais metais aktyviai reiškėsi lietuvių rezistencijoje, ypač jos spaudoje. Po savo straipsniais pasirašinėdavo savo pavarde ar slapyvardžiais: Kadugys, Caddugio, Kdg.

Baubis Motiejus Praetorius savo Deliciae Prussicae XVII a. pabaigoje parašytame veikale aiškina, kad lietuviai tuo vardu vadinę karvių ir jaučių dievaitį — jaučių baubis. Juo patikėjo A. Schleicher, S. Use-ner ir W. Mannhardt. Be to vieno Praeto-riaus, kitų patikimų įrodymų, kad tai iš tikro buvęs dievaičio vardas, neturima. Žmonėse baubis, baubys, baubė „baubėjas, baubėja, baubikas, baubikė”.

Baubliai 1) Tilžės aps. vietovė, 1566 minima, kada kunig. Albrechtas buvo jai suteikęs Magdeburgo miesto teises.

2) Kretingos aps. Kartenos vi. k., kuriame 1868 IX 18/30 gimė Ž. ir L. Apžvalgos, Szviesos, Varpo ir kt. bendradarbis kun. Pranas Marija Urbonavičius (m. 1941 V 27).

Baublio respublika. Matyt, imant pavyzdį iš Babino respublikos (ž.), prieš 1857 Petrapilio dvasinės akademijos studentų tarpe organizuota slapta organizacija, valdoma savo „karaliaus” ir „ministerių” ir leidusi tuomet klieriko Klemenso Kairio redaguotą laikraštėlį. 1863 per kratą pas Kairio draugą iš akademijos, Mintaujos kun. Šatinskį, policijai suradus Kairio laišką, kuriame buvo tos respublikos veikimas aprašytas, Kairys (tuo laiku jau Kauno gimnazijos kapelionas) kaip įtartas čia aprašęs kokį pogrindžio sukilimo dalyvių veikimą, policijos 1863 III 19 buvo suimtas ir (nors ir vyskupas Valančius bei arkivyskupas Ži-linskis stengėsi jį apginti) ištremtas į Ver-choturję Pauralyje ir ten 1864 V 16/28 mirė.

Vac. BiržiSka — „Varpai" II 1944.

Baublys .1) Petras (g. 1878 V 14) pedagogas. Baigęs Panevėžio mokytojų seminariją ir 1903 Vilniaus mokytojų institutą, kaip pravoslavų tikėjimo, nors ir lietuvis, buvo pradžios mokyklų inspektorius Telšių, Vileikos ir Lydos apskrityse. 1905 kartu su J. Jablonskiu ir mokytoju J. Burba sukvietė pirmąjį slaptą lietuvių mokytojų suvažiavimą Vilniuje lietuviškų mokyklų steigimo reikalu. Už tai ir už lietuvių mokytojų ir lietuviškų mokyklų palaikymą 1910 buvo iškeltas į Gudiją. Nuo 1921 buvo Vilkijos vid. mokyklos direktorius. Į augštuosius mokslus išleido 6 sūnus:

2) Borisas (g. 1906 III 30) 1925 baigęs žemės ūkio technikumą Dotnuvoje ir paskiau VDU, Žemėtvarkoje ir Melioracijoje, Kosme rašė melioracijos ir žemėtvarkos klausimais.

3) Jurgis (g. 1910 IX 15) studijavo agronomiją, aktyviai veikė skautuose, bendradarbiavo Skautų Aide.

4) Mikalojus (g. 1907 IX 15) 1932 baigė VDU technikos fak. inžinierių technologu, buvo VDU laborantu. Redagavo Radio Mėgėją. Išsp. Technikinė braižyba 1934. Gavęs VDU inž. dr. laipsnį, dėstė VDU ligi 1944. Tremtyje suorganizavo Nūr. tingeno liet. stovykloje augštesn. technikos kursus, vėliau perkeltus į Schwab. Gmūnd liet. stovyklą.

5) Rostislavas (g. 1909 V 2), baigęs Kauno technikos mokyklą ir VDU technikos fak., dirbo to fakulteto laborantu, bendradarbiavo Kosme, Lietuviškojoje Enciklopedijoje.

6) S e r g i j u s (g. .1912 I 24) studijavo techniką, bendradarbiavo Skautų Aide.

Baublys, baubikas, garnių šeimos paukštis. Vidutinio didumo, ilgais pirštais ir na-

Kazys Bauba

Mažieji baubliai

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4079-0=4079 wiki spaudos ženklai).