Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/302

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Šiaip Lietuvos teritorijoje B. buvo lenkų kultūros skleidėjai tarp gudų ir ukrainiečių, bet XIX a. pradžioje davė lietuviams ir vieną rašytoją vienuolį bazilioną Aleksandrą Butkevičių, kuris 1824 parašė neišspausdintus — lietuvišką gramatiką ir lietuvių bei lenkų kalbų žodyną.

Vengrijos B. nepriėmė Lietuvos B. reformos ir, neturėdami pašaukimų jau buvo be-išnykstą. Pradėjo atsigauti tik 1922 prijungti prie likusiųjų Galicijos B. Tada visi, kartu persitvarkę pagal seną Lietuvos B. reformą ir Leono XIII nurodymus, pradėjo veikti ir misijose tarp rusų išeivių: JAV, Kanadoje ir Brazilijoje. ,1904 paėmė vadovauti Rutėnų Kolegijai, o 1931 generalis archimandritas buvo įkurdintas Romoje. Gi dabartinis bolševikų-komunistų rėžimas Galicijoje ir Vengrijoje B. vienuolynus vėl sunaikino.

Analecta Ordinis s. Basilii Magni 1924;Wolyniak Bazylianie na Žmudzi 1891.

Bazilionai (Padubysys) Šiaulių aps. Padubysio vi. mstl. Senesnieji vardai —Padagiai, Daugeliškiai, Mikeliškiai. Jonui ir Antanui Beinoriams užrašius bazilionų vienuolynui žemės prie Dubysos upės, 1749 į Padubysį buvo atkviesti bazilionai vienuoliai. Jie čia turėjo ir savo mokyklą. 1832 caro valdžia vienuolius iškėlė į Vilnių, o turtus nusavino. Paskutinysis vienuolyno vyresnysis buvo kun. Mažalskis. 1836 buvo Padubysyje įkurdintas stačiatikių šventikas, kuriam valdžia atidavė bažnyčią ir vienuolyno trobesius. Ilgainiui gyventojai nuo vienuolių ir vienuolyno pradėjo ir Padubysį vadinti B. 1919 buvusi bazilionų bažnyčia buvo grąžinta katalikams ir čia buvo įkurta Kurtuvėnų parapijos filija. Nuo 1930 II B. buvo paversti iš sujungtų Kurtuvėnų ir Pašiaušvės valsčių sudarytojo Padubysio vi. centru.

Bazilionės, Seserų vienuolių kongregacijos, kurios veikia ar veikė vienos ar kitos vyrų Baziliečių vienuolinės šakos dvasioje. 1. Italijoje veikia šv. Macerinos Seserų B. kongregacija, įkurta 1921. Ji laikosi bizantiškųjų apeigų, užsiima mergaičių auklėjimu ir gailestingumo darbais. 2. Beiruto vyskupijoje yra dvi Seserų B. Šuwajričių kongregacijos, kurių narės gyvena kon-templatyvų gyvenimą, kalba chorą ir užlaiko griežtą klauzūrą. Abi kongregacijos turi po du vienuolynus. 3. Senais šv. Juozapato B. ordino žydėjimo laikais Seserų B. buvo Lenkijoje ir Lietuvoje. Lietuvoje jų vienuolynai yra buvę Vilniuje, Gardine. XIX a. pradžioje B. turėjo D. Lietuvos Kun-jos teritorijoje 11 vienuolynų ir prie kiekvieno jų buvo mokykla mergaitėms. 1839 B. buvo likviduotos kartu su bazilio-nais vienuoliais.

Baziliskas. 1) Mitologinis fantastiškas padaras, slibinas, vaizduojamas dvejopu pavidalu: baisiu paukščiu ar savotišku žalčiu. Su abiem siejami padavimai apie jaunikaičius, kurie, savo kraštą ar mylimąją vaduodami, B. nužudo. Rytų tautų padavimais, B. gimstąs iš varlės ar gyvatės išperėto gaidžio kiaušinio. B. užmušąs žmogų tiek savo dūsavimu, tiek akimis. Beveik kiekvienas graikų mitologijos didvyris kovojęs sų siaubūnais ar B. Krikščionybei paplitus, kovos su B. ar siaubūnais motyvai kartais sukrikščioninami: šv. Jurgis ties Beirutu užmušęs siaubūną, šv. Romanas užmušęs Roueno miesto siaubūną. Dar XIII a. vietomis Prancūzijoje buvo iškilmingai minimos siaubūnų nužudymo prisiminimo šventės. Išliko padavimas apie nužudymą

Bazilionų bažnyčia Vilniuje

Baziliskas — mitologinis siaubūnas (S. Münsterio piešinys 1598)

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+3646-0=3646 wiki spaudos ženklai).