Puslapis:LE02.djvu/316

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

čius, dail. A. Jaroševičius ir kan. Adolfas Sabaliauskas (Žalia Rūta). Pastarasis buvo surinkęs didelę skulptūrų kolekciją, ir ją vėliau dovanojo Čiurlionio galerijai ir Bažnytinio Meno Muzėjui.

Bažnytkaimis kaimas, kur yra bažnyčia, kartais net parapijos centras, stp.: bžk. Kartais pasakoma ir bažnytkiemis.

Bažnytkalnis. Ragainės aps. Žilių par., M. Lietuvoje, yra Gaidžių „Sylkalnis”, o netoli jo Rudakių laukuose — Bažnytkalnis ir Pyragkalnis — piliakalniai.

B. B. C. santrumpa anglų radijo stočiai British Broadcasting Corporation.

B. B. W. R. (lenkiškai Bezpartyjny blok wspolpracy z rządem, arba sutrumpintai be-becy) politinė lenkų organizacija, kuria rėmėsi J. Pilsudskio režimas. Ji ėmė kurtis 1925, iš Wyzwolenie partijos atskilus vad. Klub Pracy (su K. Barteliu pryšakyje) ir 1926 susidarius organizacijai Związek nap-rawy rzeczypospolitej. Šios dvi organizacijos 1928 susijungė ir virto pagrindu B. B. W. R., kuri 1930 įtvirtino Pilsudskio režimą. Didžiausią atramą ji turėjo dvarininkuose (ypač Vilniaus krašte ir gudų bei ukrainiečių srityse), pramoninkuose ir ypač valdininkuose. Žymiausi jos vadai: V. Sla-wek, Jan. Radvila, K. Polakiewicz, B. Mie-dzinski, Mar. Koscialkowski (iš Lietuvos), V. Abramowicz (Vilniaus krašte).

B. C. angl. before Christ - prieš Kristų.

B. c. (it.) Basso continuo — nuolatinis bosas, skaitmenų pagalba sudaroma pritarimo harmonija. Vartojamas muzikos teorijos tikslams harmonijos moksle.

B. C. G. (Bacillus Calmette Guėrin) pirmomis autorių pavardžių raidėmis pavadintas raguočių tipo (typus bovinus) džiovos bacilas, išaugintas per keletą metų dirvoje, sudarytoje iš glicerino ir raguočių tulžies. Calmette ir Guėrin bacilo virulentingumas yra nepaprastai didelis. Iš C. G. bacilų kultūros gaminami skiepai, kurių profilaktinis įšvirkštimas mažiems vaikams padidina jų atsparumą džiovos infekcijai.

B. C. L. angl. Bachelor of Civil Law, teisės bakalauras. Toks mokslo laipsnis.

B. D. 1) angį. Bachelor of Divinity, teologijos bakalauras.

2) lot. bis per diem — du kartus per dieną (ši santrumpa paprastai vartojama gydytojų receptuose).

Bdella voragyvių klasės, erkių būrio na-riuotakojis, gyvenąs drėgnoje žemėje, pvz. B. longicornis.

Bdellostoma apskritažiaumenių (Cyclos-tomata) žuvų gentis. Turi ,cilindrinį kūną be porinių pelekų ir žvynų, labai nepilną kremzlinį skeletą ir 6—14 porų atvirų žiaunų plyšių. Didžiajame vandenyne gyvena Bdellostoma stouti ligi 50 cm ilgio.

B-dur (it. Si bemolle maggiore, pr. Si bemol majeur, angį. B. flatt major) muzikoje akordas b, d, f. B-dur tonacija turi prie rakto du bemoliu-b ir es.

Bea Augustin (g. 1881) vokiečių jėzuitas, prof. Pontifikaliniame Biblijos institute Romoje, aktyviai dirbęs prie paskutiniojo psalmių vertimo į naują lotynų kalbą. Svarbiausi B. veikalai: De Pentateucho 21933, De Scripturae Sacrae Inspiratione 2i935) Die neue lateinische Psalmenūbersetzung 1949.

BEA, British European Airways, didelė britų orinio susisiekimo bendrovė, 1951 turėjusi 110 keleivinių lėktuvų su 24.000 km skraidomų linijų.

Beach 1) Amy Marc y, gimusi Cheney (1867—1944) amerikiečių pianistė ir kompozitorė, parašiusi orkestrui Gaelic Symphony, chorui The Minstrel and the King ir The Chambered Nautilus, daugelį kūrinių fortepionui ir gausiai dainų.

2) Chester (g. 1881) amerikiečių me-dalistas ir skulptorius, studijavęs Romoje ir Paryžiuje, savo skulptūroms naudojąs akmenį, dramblio kaulą ir terra cotta. Originalus idėjomis, pajėgus forma.

Beaconsfield, earl of B., titulas, kuris 1876 buvo suteiktas anglų politikui Benjaminui Disraeli (1804—1881), perkrikšto žydo Isaaco Disraeli sūnui. Savo visuomeninę karjerą B. Disraeli pradėjo kaip rašytojas, 1826 išsp. romaną Vivian Grey, ,1829 Popanilla, 1832 Contarini Fleming. 'Nuo 1832 B. įsitraukia į politiką, stengdamasis, whigais atsirėmęs, patekti į parlamentą. Šitaip nepasisekus, jis nuo 1835 susidėjo su thorais, ir 1837 buvo išrinktas į parlamentą. Susibūręs su keliais kitais, sudarė naują Jaunosios Anglijos grupę, ir savo naujuose romanuose — Coningsby 1844, Sybill 1845, Tancred 1847 skelbė tos grupės ideologiją. Nuo 1843 B. parlamente vadovavo konservatoriaus R. Peele kabineto priešams. 1846 su G. Bentincku susidėjo prieš Peele su liberalais (whigs). 1848 liko thorų lyderiu. 1852 Peele kabinetui nuvirtus, buvo Derby kabinete iždo kancleriu. Gladstone^ vadovaujamiems liberalams atmetus

B. pasiūlytą biudžetą, Derby’o kabinetas nuvirto. 1852—1858 B. ir jo partija kovojo prieš liberalų Aberdeeno ir Palmerstone’o kabinetus. 1858 vėl Derby tapus premjeru,

B. liko iždo kancleriu. B. pasisekė Indiją atimti iš Ostindijos Kompanijos ir paversti Anglijos provincija. 1859 parlamentui atmetus B. pasiūlytą rinkimų reformą, kabinetas atsistatydino ir užleido valdžią liberalams. 1866 VI 18 parlamentui nuvertus liberalų kabinetą, Derby sų B. sudarė trečią savo kabinetą, kuriam, nuo 1868 II Derby išstojus, vadovavo B. 1867 parlamentas priėmė jo pasiūlytą rinkimų reformą, pagal kurią teisę atstovus rinkti gavo miestuose

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5376-0=5376 wiki spaudos ženklai).