Puslapis:LE02.djvu/32

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

ba: Vanago plunksna, dainų rinkinys 1927, Vanago snapas, dainų ir dainelių rinkinys 1928, šaulių Trimitai, giesmių ir dainų rinkinys 1932, A. Olšauskas ir „Lietuva” 1934, V. Ambrozevičius-Ambrose 1942, B. K. Balutis, jo gyvenimas ir darbai, spaudai paruošta Vyt. Sirvydo, 1951, Ant. A. Olis 1953, Antanas Vanagaitis, monografija, red. Vyt. Alantas, 1953. Be to, Nepr. Lietuvoje B. yra išleidęs dvi Biržio-Akyro knygas, kuriose yra aprašyti du Lietuvos apskričiai. Keletą monografijų B. yra išleidęs anglų k.

Bačka (iš lenkų beczka, rusų bočka) senasis Lietuvos tūrio matas javams, paskiau ir skysčiams matuoti; Lietuvoje atsirėmęs į Skandinavijos matus. 1765 Lietuvos iždo komisijos nuostatu B. buvo dalinama į 4 ketvirčius, 8 ašmainius ir 16 šešioliktainių, kurių kiekvienas turėjo 9 lietuviškus gorčius. Tuo būdu B. turėjo 144 gorčius, o specialiai javų B. 72 didžiuosius lietuviškus gorčius. Vėliau javams buvo vartojamas 25—30 gorčių pūras.

Bačkauskas 1) Domininkas Tomas (1846 Kidulių vi. Kuprių k. — 1909 II 25 Mahanoy City, Pa. JAV). Amerikos lietuvių laikraštininkas, leidėjas ir spaustuvininkas. Mokėsi Sudargo parapinėje mokykloje, paskiau Smalėnuose išlaikė 5 klasių egzaminą ir stojo j kamendulų vienuolyną Bielianuose ties Varšuva. Po metų grįžo tėviškėn, pramoko vargonuoti ir 17 metų buvo vargonininku Alvite ir Griškabūdyje. 1863 sukilime dalyvavo kaip sukilėlių žandaras, bet rusų valdžiai į rankas neįkliuvo. 1877—1878 dirbo akcize vad. ob-ješčiku — mokesčių rinkėju ir tikrintoju. 1879 išvyko į JAV. Buvo Shenandoah, Pa. vargonininku, dirbo Baltimorėje siuvykloje, 1883 — 1886 mokytojavo Buffalo N. Y. lenkų mokykloje ir buvo antrasis lenkiško laikraščio Ojezyz-na red. 1886—1888 IV 25 buvo pirmasis Vienybės Lietuvninkų redaktorius. Apleidęs Vien. Liet., įsteigė Mahanoy City Pa. spaustuvę, kurioje nuo 1888 VII 27 pradėjo leisti savaitinę Saulę, nuo 1896 du kartus savaitėje. Ją beveik visą pats prirašydavo. Gi pati lietuvių kalba buvo pilna polonizmų. Per visą laikraščio leidimo laiką buvo laikomasi senovinės, taigi iš lenkų paimtos rašybos. 1889—1890 priedu prie jos leido Linksmus Wakarus, o nuo 1899 Linksmą Walandą, be to ir metinius Saulės kalendorius. Saulėje ir jos prieduose bei kalendoriuose spausdino įvairiausių iš lenkų kalbos verstų ir perdirbtų „istorijų”, kurių apie 100 atmušė atskiromis knygomis, iš jų ir Tūkstantį ir vieną naktį (1893, 1903, 1909), Lietuwiszką Dainorių (1902, 1905). Slap. D. B. J. Tomašauckas ( Vien. Liet.), Tara-daika.

2) Liudvikas iš Užnemunės kilęs 1863—1864 sukilimo dalyvis, sukilėlių būrių organizatorius ir slaptosios laikinosios vyriausybės karo komisaras (komisorius), paskiau, persimetęs per Nemuną, veikė kartu su kun. A. Mackevičiumi. Rusams baigiant sukilimą malšinti, pabėgo Galicijon.

3) Pranas (1870 Naumiesčio vi.) Domininko Tomo sūnus. Bendradarbiavo Saulėje, 1894 atskirai išleido Moraliszką kabalą, 1895 Iszguldimą sapnų, 1900 Prieigiau-sę mokslą angliszko liežuvio (21904). Tėvui mirus, kartu su broliu Vladu perėmė Saulės ir Saulės kalendorių redagavimą.

4) Vladas (1881 Baltimorėje Md. — 1940 IV_28 Mahanoy City Pa.) Domininko Tomo su,nūs, nuo 1909 kartu su broliu redagavo Saulę.

Bačkavičius Jonas XVII a. Lietuvos architektas, vienas Olykos kolegiatos 1635 —• 1640 statytojų.

Bačkienė Galvydaitė Ona (g. 1907 V 25 Utenos aps. Užpalių mstl.) visuomenės veikėja. Mokėsi Utenos gimnazijoj. 1926 VI15 baigė Panevėžio Mokytojų seminariją, 1940 —1944 studijavo Paryžiuje, kur 1944 VI 22 baigė Vokiečių kalbos institutą. 'Nuo 1920 aktyviai dalyvavo ateitininkų organizacijoje Utenoje ir Panevėžyje, būdama tos organizacijos valdybų narė. 1927-1930 vadovavo jos įkurtam žemaičių Naumiestyje Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos skyriui. Kartu su vyru išsikėlusi į Paryžių, ten plačiai dalyvauja lietuviškame darbe. 1947 atstovavo Lietuvą Entente Mondiale de Femmes kongrese ir toliau tame sąjūdyje atstovauja lietuviškus reikalus. 1947 VI dalyvavo Pasaulinio Motinų Sąjūdžio (MMM) kongrese, kur turėjo pranešimą apie Lietuvą. 1953 tos pačios organizacijos studijų savaitėje Briuselyje išrinkta tos organizacijos tarybos nare. Visuomeniniais ir pedagoginiais klausimais bendradarbiavo Naujojoje Vaidilutėje, Moteryje, Drauge.

Bačkis Stasys Antanas (g, 1906 II 10 Joniškėlio vi. Pantakonių k.) politikas, visuomenės veikėjas, diplomatas. ,1925 baigė Panevėžio gimn., 1928 Paryžiuje baigė teisių fakultetą licenciato laipsniu, 1930 ten pat pabaigė Tarptautinių Mokslų Institutą,

D. T. Bačkauskas

O. Bačkienė

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 106% (+5180-275=4905 wiki spaudos ženklai).