Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/326

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Bechtel Friedrich (1855—1924) vokiečių kalbininkas, nuo 1878 Göttingeno, nuo 1895 Hallės universiteto prof. Be studijų iš graikų kalbotyros (Griechische Personennamen 1874, Die griechische Dialekte 1921—1924) ir iš bendrosios kalbotyros (Die Hauptprobleme d. vergleichenden Lautlehre seit Schleicher 1892), davęs ir eilę darbų iš lituanistikos srities: 1882 Bezzenbergerio serijoje Die litauische und lettische Drucke išsp. naują 1579 Vilento Enchiridiono Evangelijų ir epistolų leidimą su savo plačiais komentarais ir eilę lituanistinių straipsnių žurnaluose Altpreussische Monatsschrift, Nachrichten von d. Kaiserl. Gesellschaft d. Wissenschaft.

Bechterev Vladimir (1857—1927) rusų neurologas ir psichologas. Nuo 1884 Kazanės univ., 1894 Petrapilio karo medicinos akademijos prof. 1908 Petrapilyje įsteigė psichoneurologinį institutą (vėliau paverstą valstybiniu medicinos mokslų institutu), kuriame dėstė ligi mirties. Nustatė kaikurias nervinių susirgimų naujas klinikines formas: nervinės kilmės nugarkaulio sustingimą, chorėjinę epilepsiją, taip pat susekė kaikuriuos diagnostikai svarbius simptomus (vad. B. refleksą). Su Pavlovu buvo kūrėjai refleksologijos, kurią jis pats vadino „objektyviąja psichologija”. Tai materialistinė psichologijos samprata, psichologiją suvedanti į fiziologiją, ypač į refleksų analizę. Svb. veikalai: Objektivnaja psichologija, 3 t., 1907—1912, Obščija osnovy ref-leksologii čelovieka .1918, Kollektivnaja refleksologija 1921.

Beek 1) Christian Daniel (1757—1832) vokiečių filologas, nuo 1785 Leipcigo univ. prof., nusipelnęs klasikų (Pindaro, Aristofano, Euripido, Platono, Cicerono) leidimu ir parašęs Historia litterarum grae-carum 1788 bei Anleitung zur Kenntnis der allg. Welt- und Völkergeschichte, 4 t., 1787 —1807.

2) Joseph (1858—1943) šveicarų katalikų teologas, pedagogas ir socialinis veikėjas, skynęs kelius katalikų socialinės minties pažangai, vadovaudamas Union de Fribourg. .1884 kunigas, nuo 1891 Fribourgo univ. prof., parašęs Die kath.-soziale Bewegung in der Schweiz 1903, über die Sozial-pedagogik 1911, Das humanistische Gymnasium 1920.

3) Jözef (1894—1944) vokiečių kilmės lenkų politikas, pulkininkas, iš pagrindinių Pilsudskio bendradarbių, 1932—1939 užsienių reikalų ministeris. Mėgino ne tik susiprasti su Hitleriu, bet ir sekti jo agresin-gumu kaimynų atžvilgiu, 1938 III provokaciniu ultimatumu priversdamas Lietuvą už-megsti diplomatinius santykius su Lenkija ir atplėšdamas Hitlerio draskomos Čekoslovakijos vad. Zaolzės sritį. Mirė internuotas Rumunijoje. Jo memuarai prancūziškai išl. Šveicarijoje Dernier rapport 1951.

4) Ludwig (1841-1918) vokiečių technikos istorikas, parašęs Geschichte d. Eisens 1884—1903.

5) Ludwig (1880—1944) vokiečių generolas, 1935—1938 pirmas naujo vokiečių sausumos kariuomenės štabo viršininkas, priešinęsis Hitlerio politikai, planavęs sąmokslą prieš jį dar 1938, o vėliau šalia Gör-delerio buvo pagrindinis opozicijos vadas, po nepavykusio 1944 atentato nusižudęs.

6) Max Wladimir (1854—1943) austrų ministeris pirmininkas 1906—1908, rūpinęsis tautinių santykių sušvelninimu ir pravedęs 1907 pirmus visuotinius rinkimus.

Beck, C. H. Beck’sc'he Verlagsbuchhandlung, įst. 1763 C. G. Becko Nördlingene ir 1889 O. Becko perkelta į Mūncheną. Specializuojasi istorijos, filologijos, filosofijos, pedagogikos ir teisės srityse.

Becker Friedrich (1805 XII 21 M. Pam-letuose prie Tilžės — 1890 I 1 Ragainėje). 1824—1829 išėjęs mokytojų seminariją Karalienėje prie Tilžės, nuo 1830 buvo pradžios mokyklos mokytoju Tilžėje. 1839-1859 Tilžės realinės gimnazijos mokytojas. Dėl ligos 1859 išėjęs į pensiją, gyveno Lobe-liuose prie Ragainės. Anksti pradėjęs domėtis lietuvių kalba ir tautosaka, apie Tilžę, Apsteinus, Ragainę rinko lietuviškas dainas, pasakas, padavimus. 1847 su C. Roo-se ir J. G. Thiele išsp. Litauische und Preu-ssische Volkssagen, jų trijų 1847-1850 spaudai paruoštas Poetische Märchen und Sagen liko rankraščiu. 1846 kartu su J. G. Thiele išleido Balladen und poetische Erzählungen. Apie 1861 atskiru lapeliu išsp. Linksminkimės — lietuvišką Gaudeamus igitur vertimą (Bukim linksmi, džiaukimės, kol gywi mes esam). 1856 išsp. Der kleine Littauer — trumpą lietuvių kalbos gramatiką su skaitymėliais, sudarytais, padedant J. Urbonui, E. Giseviui, M. Leiberiui ir Kr. Kalvaičiui. Be to, M. Lietuvos vokiškoje periodinėje spaudoje spausdino ir vokiškų eilėraščių ir atskirai keletą vokiškų populiarių knygučių, skiriamų mokykloms.

Adam Altpr. Biographie I 3 1937.

Becker 1) Bernhard (nusišovė 1882) vokiečių socialistas, po 1848 revoliucijos ligi 1860 politinis emigrantas Anglijoje, grįžęs susiartino su F. Lassaliu, 1864—1865 buvo vokiečių darbininkų sąjungos pirmininkas. Pasitraukęs iš viešojo gyvenimo, parašė Enthüllungen über das tragische Lebensende F. Lassales 21892 ir Geschichte der Arbeiteragitation Lassales 1874.

2) Carl Lotus (1873—1945) amerikiečių istorikas, nuo 1917 Cornell universiteto prof., autorius istorinių studijų apie JAV kūrimąsi: Political Parties in the Province of New York from 1760 to 1775, 1908, Eve of the Revolution 19.18, The Declara-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5493-0=5493 wiki spaudos ženklai).