Puslapis:LE02.djvu/330

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Italijos (Philippine 1930), iš Turkijos (Zul-fu 1933, S. Povilavičiaus ir P. Ambrozevi-čiaus išverstas lietuviškai 1934).

Bedemund (Bumede, Brautlauf, Schūr-zenzins) Vokietijoje viduramžiais mokėta pabauda už baudžiauninkės nėščios padarymą, vėliau baudžiauninkės mokestis ponui už leidimą tekėti.

Bedford 1) vidur. Anglijos mst., B. grafi-jos (1226 km2, 312.000 gyv.) centras. 53.000 gyv. (1951). Žemės ūkio padargų pramonė. Senovėje žinomas Bedicanforth vardu. Čia 571 buvo britų kautynės su saksais. 1010 sudegmo danai. 1566 įst. klasikinė mokykla, žinoma B. mokyklos vardu.

2) JAV Indianos vist. mst. 12.500 gyv. (1950). Apylinkėje didelės kalkakmenio kasyklos.

Bedford John (1389—1435) Anglijos karaliaus Henriko IV tretysis sūnus, karaliaus Henriko V brolis. Broliui karaliui išvykstant Prancūzijon karo reikalais, B. buvo skiriamas Anglijos regentu santykiams su parlamentu palaikyti, kraštui ginti nuo besiveržiančių škotų, diplomatiniams santykiams su kitomis valstybėmis turėti. 1422 Henrikui V mirus, B. vėl buvo Anglijos regentu, kūdikio karaliaus globėju. Anglijos valdymą pavedęs savo broliui Humfroy Gloucesteriui, pats veikė Prancūzijoje, ginklu stengdamasis ją išlaikyti Anglijos valdžioje. Jeanne d’Arc sukeltą patriotinį prancūzuose sąjūdi slopino, ją nuteisdamas sudeginti. Betgi tuo pačiu metu mėgino ir taikiomis priemonėmis patraukti į savo pusę gyventojus ir ypač diduomenę. Bet prancūzų išsivadavimo neįstengė sulaikyti.

Bėdi'er Joseph (1864—1938) prancūzų viduramžių literatūros specialistas, Collège de France prof. Išsp. Les fabliaux 1893, Le roman de Tristan 1902—1905, Les légendes épiques de la France ancienne 1908— 1913, Chansons des croisades 1909, La chanson de Roland 1922, Histoire de la littérature française 1923 — 1924 (jo redaguota). Jis proza stilizavo Tristan et Iseult 1898 (1931 P. Gaučio lietuviškas vertimas — Tristanas ir Izolda).

Bedlam angį. bepročių namai. Taip sakoma, niekinamąja prasme kalbant. Kilo iš 1246 Londone psichiniams ligoniams įsteigtos prieglaudos Bethlehem Hospital. Ilgai toji įstaiga turėjo blogą vardą. Shakespeare XVII a. iamžino B. tragedijoje King Lear 1605.

Bedievybė netikėjimas; žr. Ateizmas.

Bedlington Anglijos Northumberland grafystės mst., 11 mylių į š. nuo Newcastle, prie Blyth upės. 28.000 gyv. (1951). Žymus anglies kasyklų centras; stiklo ir geležies daiktų (ypač grandinių) pramonė.

Bedloe Island, kitaip Liberty Island, maža salelė į pietv. nuo Manhattano, New Yorko centrinės dalies. Joje yra Laisvės statula.

Bėdos de Celles Dom François (1706— 1779) prancūzų vargonų statytojas, vienuolis benediktinas, mokslo akademijos pavestas, parašęs 4 tomų pagrindinės reikšmės veikalą apie vargonų statybą (L’art du facteur d’orgues 1776—1778, faksimiliškai pakartotas 1936).

Bedr [Honein Arabijos vietovė, 150 km nuo Medinos, apie 6500 gyv. ¡Netoliese Mahometo pirmojo laimėjimo (624 Kr. g.) vieta, ir todėl B. vardas arabų literatūroje dažnai minimas.

Bedugnis populiarus nedidelių, bet palyginti gilių (5—10 m) ežerėlių vardas. Didesni jų yra šie:

1) Alytaus aps. Varėnos vi., 56 ha, priklauso Varėnės (Merkio) baseinui, 135 m nuo j. 1.

2) Slanimo aps. ež. (Bezdonoje), 49 ha; pro jį teka Ozernica, deš. Želvos (Nemuno) intakas.

3) Rokiškio aps. Kamajų vi., ties Duokiškio bžk., 17 ha, greta Uosinto ež. ; jungiasi su Uosija (šetekšnos, Jeros, Švento-tosios, Neries baseine), 129 m nuo j. 1.

Beduinai (ar. bedavi — dykuma, bedavin — dykumų gyventojai) arabai klajokliai, šiauriniai nisaritai ir pietiniai jemenitai. Jemenitai pasitraukę toliau į šiaurę nuo Jemeno skyla į kalanų ir himjarų grupes. Nisaritai dalinasi į rabitų ir mudarų skiltis. Be šių, priskaitoma daugiau kaip 200 skirtingų mažesnių genčių, kalbančių savomis tarmėmis ir valdomų atskirų karaliukų, visaip vadinamų: iman (vyriausias kunigas), šeryf (bajoras), emir (valdovas), sultan (karalius), šeik (vyriausias). Kiek didesnio, nekaip vidutinio ūgio, liekni, liesi, juodakiai, garbanotais plaukais; patvarūs, atsparūs, pripratę prie stepių ir dykumų gyvenimo sąlygų. Verčiasi gyvulių (kuprių, avių, ožkų ir iš dalies arklių) auginimu. Kaikur sėja miežių, augina vaismedžių ir tabako. Klajokliai dažnai (per 2—3 savaites) keičia savo ganyklines vietas. B. gyvenamieji namai — juodų vilnonių audeklų palapinės. Visą namų apyvoką eina moterys. Vyrai dykinėja, tepasirengę kovoms. Parduoti gamina kilimus, vilnonius audeklus ir sviestą. Pamaldūs ir karingi, poezijos ir pasakų mėgėjai. Kilę iš Arabijos pusisalio Nedždo augštumos, I—III a. Kr. g. perėjo Sirijon, Mesopotamijon ir Egiptan. VII a. išsiplėtė po visą š. Afriką ligi Atlanto.

M. von Oppenheim Die Beduinen 1939—1943.

Będzin v. Lenkijos mst. Kielcų vaivadijoje, 28.000 gyv. (1946). Cukraus ir cinko pramonė; anglies kasyklos. XIII a. pilies griuvėsiai.

Bedža, Bedja, Beja, hamitų genčių grupė žiemr. Afrikoje tarp Nilo ir Raudonosios jūros; nomadai (klajokliai), besiverčią gy-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5318-0=5318 wiki spaudos ženklai).