Puslapis:LE02.djvu/332

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

visose Europos sostinėse. 1783 caro rūmų muzikas Petrapilyje. Iš ten 1790 išsikėlė į Berlyną karaliaus rūmų muziku. Patobulino klarnetą, padaugindamas jo klapanus ligi penkių, ir sukūrė 3 klarneto koncertus bei 6 duetus klarnetams.

5) Michael (1800—1833), Jokūbo brolis, žydų kilmės vokiečių dramaturgas. Savo drama Der Paria 1823 kovojo už žydų emancipaciją. Iš jo tragedijų žymiausia yra Struensee, kuriai brolis kompozitorius 1829 parašė muziką.

6) Wilhelm (1797—1850), Jokūbo brolis, bankininkas ir astronomas, drauge su J. H. von Mädieriu įst. observatoriją Berlyno Tiergartene, paruošė mėnulio žemėlapį ir išl. studiją apie mėnulį Der Mond 1837.

Beerbohm Ernest Wilhelm (1786 III 11 Berštininkuose ties Klaipėda — .1865 II 20 Kintų par. Mųižėje) lietuvių tautosakos rinkėjas. Praktiškai studijavęs prekybą Danzige, Anglijoje, Švedijoje, Norvegijoje ir Danijoje, 1814—18,20 Klaipėdoje vertėsi geležies prekyba su Švedija, nuo 1820 apsigyveno savo įgytame Kintų par. dvare — Muižėje (Feilenhof). 1835 II 16 — 1840 buvo Klaipėdos burmistru. 1840 išėjo į pensiją. 1841—1843 žvejybos inspektorius, 1843— 1865 vyr. žvejybos inspektorius (Oberfisch-meister) Kuršių mariose. 1857 buvo iš iniciatorių ir organizatorių Rusnės lietuvių delegacijos pas Prūsijos princą Fridrichą Vilhelmą. 1827-1839 Kintų parapijoje rinko lietuvių dainas ir jas siuntė Rėzai, kurių kelias Rėza paskelbė savo dainyne ir žymią jų dalį išsp. Ch. Bartsch Dainų Balsuose ,1886—1889. Teikė kalbinę medžiagą G. H. F. Nesselmanno 1851 žodynui ir A. Schleicherio 1856-1857 lietuvių kalbos gramatikai. 1833 Preussische Provinzial Blätter žurnale išspausdino dainos Asz warg-dienele liet. tekstą su vokišku vertimu, Nachricht über heidnische Gräber auf der Kurischen Nehrung ir informacijas apie krantų sustiprinimo darbus Kintų parapijoje, o 1835 eilėraštį Der letzte Car-waitensche Baum.

R. Naujok W. B. — Memeler Dampfboot 1931 N 11.

Beerboihm Max (g. 1872) anglų rašytojas ir karikatūristas, nuo 1910 persikėlęs Italijon. Jo humoristiniai pasakojimai, parodijos dr anekdotai būdingi ironiškų objektyvumu. Piešinių knygos: A Book of Caricatures 1907, 50 Caricatures 1913, Rosetti ¡and his Circle 1922, Observations 1925. Literatūrinės knygos: The Happy Hypocrite 1897, Zuleika Dobson 19.11, Seven Men 1919, And even now 1920.

Beer-Hofmann Richard (1866—1945) žydų kilmės austrų rašytojas, Hofmannstahlio ir Schnitzlerio draugas. Savo pirmuoju pasakojimu Der Tod Georgs 1900 jis pasuko į pasąmonės bei sapnų pasaulio vaizdavimą dar prieš Proustą ir Joyce. Dramos: Graf v. Charolais ,1904, Jaäkobs Traum 1918, Der junge David 1933. Be to, Verse 1941, Herbstmorgen in Österreich 1944. 1938 kaip politinis emigrantas atvyko į JAV.

Beernaert Auguste (1829—19.12) belgų politikas, 1884—1894 ministeris pirmininkas, pravedęs rinkimų įstatymo reformą ir varęs Leopoldo II kolonialinę politiką. Palaikė tautinį flamų sąjūdį ir įst. Gente Vlamsche Academie voor Taal-en Letter-kunde. 1899 ir 1907 taikos konferencijų Haagoje dalyvis, ir už tai 1909 gavęs pusę Nobelio taikos premijos.

Beers Clifford Whittingham (1876-1943). 1900 —1903 psichiškai susirgęs ir išbuvęs įvairiose psichiatrinėse ligoninėse, 1908 išspausdino A Mind that found itself apie savo patyrimus ligoninėse ir tais pačiais metais kovai už psichiatrinės pagalbos patobulinimą įsteigė Connecticut Society of Mental Hygiene. 1930 jo iniciatyva Wa-shingtone įvyko pirmasis tarptautinis proto higienos kongresas, įsteigęs tarptautinį proto higienos komitetą ir išrinkęs B. jo generaliniu sekretoriumi.

Beerzeba (hebr. septyni šuliniai) ar. Bir es-Seba, mstl. 50 km į pietv. nuo Jeruzalės. Senovėje čia buvo pietinė Palestinos riba; dabar žydų kolonizacijos centras su 5000 gyv. (1944). Daug senų religinių paminklų.

Beethoven Ludwig van (1770 XII 16 Bonnoje — 1827 III 26 Vienoje) didžiausias XIX a. kompozitorius. Flamų muzikų kilmės, kunig. rūmų choro dainininko ir to pat dvaro virėjo dukters sūnus. Jis iš pat mažų dienų rodė nepaprastų muzikos gabumų, 12 metų puikiai skambino for-tepionu, grojo smuiku ir sukomponavo keletą sonetų. 17 metų B. išvyko Vienon tolimesnių studijų. Staigi motinos liga pertraukė tas studijas ligi 1792, kai jis galutinai persikėlė gyventi Vienon. Jo mokytoju buvo j. Haydn ir teoretikai Schenk ir Albrechtsberger. Iš Salieri jis mokėsi vokalinės kompozicijos. Pradžioje B. pagarsėjo kaip nepaprasto ryškumo pianistas. Nuo 1795 ėmė rodytis jo kūrinių. Vienos diduomenės B. buvo labai vertinamas, kad ir buvo išdidus, nepataikaująs ir respublikoniškųjų pažiūrų. Apie 1819 jis visai apkurto. Tai sprendžiamai paveikė jo būdą: jis nebegalėjo rodytis kaip pianistas ar dirigentas, nutolo nuo žmonių, gyvendamas tik menui. Kurdavo jis nepaprastai sunkiai, po daugel kartų pertaisinė-

L. van Beethoven

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5164-0=5164 wiki spaudos ženklai).