Puslapis:LE02.djvu/342

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

čių. Jis yra labai svarbus persų tautos kalbos, kultūros ir religijos istorijai. 1835 B. įrašą nufotogravo ir išskaitė anglų archeologas Rawlinson ir 1847 savo iššifruotą tekstą paskelbė.

L. King a. B. Thomson The inscription of Darius at Behistun 1881.

Behm Johannes (1578 VI 23 Karaliaučiuje—1648 IV 27 Karaliaučiuje) M. Lietuvos protestantų teologas, ėjęs mokslus Karaliaučiuje, Leipcige ir Wittenberge, nuo 1612 Karaliaučiaus universiteto teologijos ord. prof. Griežtas protestantų kovotojas prieš reformatus, 1613—1647 laikotarpyje 9 kartus universiteto rektorius. 1644 minint Karaliaučiaus univ. 100 metų sukaktį, paskaitė De statu Borussiae ecclesiastico et civili (išsp. 1644). 1625 Jono Rėzos išspausdintam J. Bretkūno vertimo Psalterui Dowido Wo-kischkai bei Lietuwischkai, J. B. davė 1625 X 1 pasirašytą vokišką prakalbą, kurioje tarp kito ko rašė apie lietuvių kalbos savybes ir tarmes, apie išlikusias prūsų kalbos liekanas, apie lietuvių tautos pradžią, lietuvių literatūrą ir apie aplinkybes, kuriomis ana knyga buvo išspausdinta ir kas, ją leidžiant, bendradarbiavo.

Belm 1) Aphra (1640-1689) anglų rašytoja. Užaugo Suriname, 1658 grįžo Angli-jon, kur ištekėjo už Londone gyvenusio olandų pirklio, bet drauge buvo karaliaus Karolio II meilužė. 1666 kaip Karolio II agentė išvyko Antverpenan, kur, patyrusi apie olandų sumanymą pulti anglų laivyną, laiku savuosius įspėjo. Vyrui mirus, apie 1670 grįžo Anglijon ir slapyvardžiu Astrea rašė balades, romanus, dramas ir apysakas, kurių reikšmingiausia Oroonoko, or the royal slave 1688, kur vaizdavo Surinamo vergą kunigaikštį. Ji pirmoji Europoje kėlė europiečių užuojautą vergams. Jos kūriniai išsp. 1871 —• Plays, histories and novels.

2) Siegfried (g. 1884) vokiečių filosofas, Bonnos univ. prof., 1933 atleistas, 1945 vėl grąžintas. Atstovaudamas vertybių filosofiją, ypač kreipė dėmesį į pedagogiką ir meno psichologiją. Išsp. Allgemeine Geschichte d. Pädagogik 1928, Philosophie der Werte 1930, Schönheit und Magie 1932.

Behrend Jonas (1691 X 28 Dumnavoje — 1749 X 1 Kaukėnuose) siuvėjo sūnus, protestantų kunigas M. Lietuvoje. Nuo 1711 studijavo Karaliaučiaus universitete. 1720— 1723 buvo precenterius Enciūnuose, 1723 IX 2 ordinuotas kunigu, 1723—1728 buvo klebonas Katyčiuose, nuo 1728 IX 12 ligi mirties Kaukėnuose. Kaip ir beveik visi to laiko M. Lietuvos kunigai, rašė lietuviškas giesmes. Dvi jų buvo išspausdintos 1732 oficialiajame giesmyne, o 1736 dvi kitas išspausdino Glozerio sudarytame privatiniame giesmyne — Kelos nobaznos Giesmes, kurios paprastai buvo vadinamos BehrendoGlozerio giesmynu, nors ten iš 100 giesmių tik anos dvi buvo B., o kitos 98 Glozerio.

G. Ostermeyer Erste litauische Liedergeschichte 1793; Vacį. Biržiška Senųjų lietuvių knygų istorija I. 1953.

Behrendt Jonas (1667 I 18 Įsrutyje—1737 IV 14 Įsrutyje) protestantų kunigas M. Lietuvoje. Nuo .1685 studijavo Karaliaučiaus universitete. 1692 IX 8 ordinuotas kunigu, 1693 paskirtas pirmuoju klebonu į Mielkie-mį, kol ten dar nebuvo pastatytos bažnyčios. 1708 perkeltas į Enciūnus, o 1711 mirus Įsruties vyskupui Perkūnui, jo vietai paskirtas į Įsrutį vyskupu (arehipresbytor). 1719—1722 dalyvavo, tikrinant Lysijaus surašytą lietuvišką katekizmą, 1730 J. J. Quandto pavestas, lietuviškai išvertė oficialiąją bažnytinę Agendą — Dawadną Pa-mokinnimą. 1732 iš naujo spaudai paruošė oficialiojo giesmyno Isz naujo perweizdetos ir pagerintos Giesmių Knygos — septintąjį leidimą, išleistą vardu J. J. Quandto, tepri-dėjusio vieną prakalbą, J. B. lietuviškai iš-verstą. Šiam giesmynui B. davė 17 savo parašytų giesmių. Padedamas Petro Milkės ir kitų, 1735 jis paruošė Biblijos vertimą, kuriam davė ir savo prakalbą — Mano mielas Skaitytojau.

L. Bhesa Geschichte d. lit. Bibel 1816; Fröhlich B. J. — Altpr. Biographie I 2 1937; Vad. Biržiška, Senųjų liet. knygų istorija I 1953.

Behrendt Walter Curt (1884—1945) vokiečių architektas. 1934 atvyko į JAV ir dėstė Dartmouth, Sv. Der Sieg des neuen Baustils 1927, Die holländische Stadt 1928, Modern Building 1937.

Behrens Peter (1868—1940) vokiečių architektas, funkcionalinės linkmės architektūroje atstovas, plačiai vartojęs naująsias statybos medžiagas: plieną ir stiklą. Ypač rūpinosi pramonės statyba ir namų vidaus architektūra, siekdamas paprastumo ir stilingumo. Jo mokiniu buvo W. Gropius, vėliau įst. Bauhaus. Žymiausi B. pastatų — AEG fabrikas Berlyne, vokiečių atstovybės rūmai Petrapilyje, benediktinų kolegija Salzburge.

Behring 1) Emil Adolf (1854 M. Lietuvoje — 1917) vokiečių gydytojas, Rob. Kocho asistentas, nuo 1895 prof. Marburge. Dabartinės pažiūros apie infekcinių ligų kilmę ir apie imunitetą joms visų pirma remiasi B. tyrimais. Reikšmingiausi jo darbai yra difterijos serumo pagaminimas ir etiologinės (kraujo serumo) terapijos pagrindimas. 1901 gavo Nobelio medicinos premiją. Išspausdino Die Blutserumtherapie 1892,

Emil Behring

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5261-0=5261 wiki spaudos ženklai).