Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/344

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


svarstė aktualiąsias gyvenamojo laiko problemas. Vėliau ypačiai vaizduoja smulkiųjų sluogsnių prasimušimą į augštesnius sluogs-nius. Svarbiausi veikalai Den goda garnin-gen 1934, Ángaren Ráttfárdigheten 1935, Britą (3 t.) 1940—1943. Jo kalba pasižymi realistiniu paprastumu.

Beyle Marie Henri žr. Stendhal.

Beilis Menachem Mendel (1874—,1924 ,New Yorke) Vasilkovo Rytų Ukrainoje žydas, rusų administracijos apkaltintas 19.11 III 20 ritualiniais tikslais nužudęs krikšč. berniuką Juščinską. 1911-1913 laikytas kalėjime, 1913 IX 25-X 26 Kievo apyg. teismo teisiamas. Rusų vyriausybė, norėdama jo bylą paversti visuotiniu žydų pasmerkimu,, stengėsi per savo agentus, buv. Vilniaus apyg. teismo prokurorą Zamyslovskį ir kt., laiduoti B. nuteisimą. Bylon patraukta 219 liudininkų ir 14 ekspertų, tarp jų ir hebraístas, autorius Christianus in Talmude Judaeorum (1892) kunigas Justinas Pranaitis. Tačiau Petrapilio rusų veikėjų ir rašytojų (V. Korolenkos, L. Andreevo ir kt.) komiteto parūpintų B. gynėjų, geriausių rusų advokatų — Karabčevskio, Gruzenber-go, Maklakovo, Zarudnyj’o, pastangomis B. buvo išteisintas, išvyko Palestinon ir paskiau į JAV.

Beilstein Friedrich (rusiškai Fiodor Fio-dorovič) (1838—1906) rusų vokietis chemikas, 1866 — 1896 Petrapilio technologijos instituto prof. žinomas savo organinės chemijos pavyzdiniu vadovėliu Handbuch der organischen Chemie 1880—1883, vėliau žymiai praplėstu. Ketvirtasis leidimas, parūpintas vokiečių chemikų draugijos, turėjo 31 tomą (1918—1938).

Beinaravas k. ir 3 dvarai 8 km į p. nuo Smilgių mstl., Raginėnų žalvario kultūros zonoje, 23 km į v. nuo Panevėžio, 16 km į r. nuo Šeduvos mstl., prie Šeduvos-Panevė-žio glžk. B. laukuose yra du 1 m augščio trikampinės piramidės pavidalo akmenys su iškalinėtais grioveliais. Vietovė ča pakili: praeina siauros augštumėlės. 1643-1713 čia buvo evangelikų bžn.; 1733 bžn. pastatas dar tebebuvo.

Beinaravos miškas Panevėžio aps. Smilgių vi., 40 ha, -auga įv. lapuočiai (ąžuolai, uosiai, beržai).

Beira r. Afrikos uostas portugalų Mozambiko kolonijoje, sujungtas glžk. su Rodezi-ja, apie ,20.000 gyv. (1950). Pro B. išvežama Belgijos Kongo vario rūda ir Rodezijos auksas. Nuomos teisėmis administruoja anglai.

Beirutas (Beirut, Bairut, Beyrouth) Le-banono valstybės sostinė, didžiausias uostas r. Viduržemio jūros krante, tarnaująs ir Sirijai bei Jordanijai, 201.450 gyv. (1949, 15.000 gyv. - 1840). Prancūzų jėzuitų 1875 įst. šv. Juozapo univ, ir amerikiečių protestantų univ., meno akad. ir žymiausia Rytų biblioteka. Minimas kaip finikiečių 'mst.; graikų Berytos, romėnų (nuo Augusto laikų) Julia Augusta Felix, B. garsėjo savo teisės mokslų mokykla. 635 Kr. g. užėmė arabai ir, padarę jį Damasko uostu, davė pradžią miestui klestėti. XII a. užimtas turkų, ėmė nykti. Po 1860 Damasko krikščionių skerdynių čia prisiglaudė daug iš ten išbėgusių krikščionių. Po I pas. karo buvo prancūzų mandatinės valst. (dabar Lebano-no) sostinė.

Bei'sa antilopių keletas rūšių: Oryx beisa —tikroji B. gyvena Afrikos rytuose, Oryx lencoryx — Arabijos B. Oryx gazella — Afrikos B. arba pasanas. Stiprios sudėties, didelių akių, ilgų, laibų, lenktų krumpliuotų ragų ir ilgos uodegos su kuokšte gale.

Beisbolas (angį. baseball) tautinis JAV sportas, pavadintas pagal keturkampius, pripildytus smėlio, maišelius (bases). B. bus pradėta žaisti apie 1830, tačiau tikrąja B. pradžia laikomi 1846, kada pirmą kartą buvo pavartotas terminas „baseball” ir pirmą kartą buvo nustatytos B. taisyklės. 1876 buvo įst. profesionalų komanda The National League, o 1901 kita — The American League. (Nuo to laiko B. yra dviejų rūšių— profesionalų ir mėgėjų. Profesionalų, gaunančių atlyginimą nuo 5 ligi 150 tūkstančių dol. per metus, žaidimą kasmet stebi milionai žiūrovų. Mėgėjų komandas turi kiekviena augštesnioji ir augštoji mokykla ir daugumas fabrikų.

B. žaidimas reikalauja didelio ir lygaus žemės ploto, nekieto paviršiaus, apaugusio žole. žaidimo aikštė padalinta į dvi dalis— mažesniąją, vad. infield ir didesniąją, vad. outfield. Mažesniojoje yra pritvirtintos keturios ketvirtainiškos bazės viena nuo kitos 90 pėdų atstu. Ketvirtainio viduryje yra metiko (pitcher) lentelė. Didesniosios aikštės dydis priklauso nuo stadiono didumo.

B. žaidžia dvi devynių žaidėjų komandos. Viena komanda puola, kita gina. Ginančiosios komandos žaidėjai keturiese stovi mažajame lauke prie bazių, vienas stovi tarp trečiosios ir antrosios bazės, kitas ketvirtainio viduryje, o trys žaidėjai stovi didžiajame lauke. Ginančiosios komandos tikslas neleisti puolančiai komandai pasiekti pirmosios bazės. Ketvirtainio viduryje stovįs žaidėjas meta kamuoliuką per ketvirtąją bazę. Puolančios komandos žaidėjas bando lazda išmušti kamuoliuką taip, kad, kol kamuoliukas nesugautas arba negrąžintas pirmos bazės gynėjui, spėtų nubėgti į pirmą bazę. Jeigu trys iš eilės puolančios komandos žaidėjai nepasiekia pirmosios bazės, tai puolančioji komanda eina ginti, o ginančioji pulti. Taip keičiamasi 9 kartus. Laimi

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5426-0=5426 wiki spaudos ženklai).