Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/357

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


kasyklų darbas nuvargindavo ir tuos, kurie buvo labiau prasilavinę. Todėl kultūrinis veikimas visų pirma siejosi su lietuviškomis pamaldomis. Briuselyje kapelionavo kun. J. Danauskas, Liège kun. Pr. Gaidamavičius-Gaida, Limburge pranciškonai T. Kornelijus Gaigalas ir T. Ambrozijus Prakapas (vietos pranciškonų 1945 paimti iš karo belaisvių ir išmokslinti St. Truidene), Valo-nijoje — jėzuitai Tėvai J. Pupinis, J. Rabikauskas, VI. Mikalauskas, J. Aranauskas. Su jais dirbo Malinęs sem. klierikai J. Dėdinas ir J. Lukošiūnas. Buvo steigiami chorai, kvartetai, tautinių šokių ir vaidybos būreliai. Kiek galint iškilmingiau buvo minimos tautinės liet. šventės, ypač Vasario 16-ji. Buvo keletas bandymų kurti ir liet. vargo mokyklas, ruošiant lietuviškas pamokas ketvirtadienių popietėmis. Iš tokių mokyklų pažymėtinos benediktinių seselių Agnietės ir Laurencijos Tilleur (Liège) ir T. Ambrozijaus Prakapo Limburge.

Lietuviškąją spaudą skaitė 80% lietuvių. Ypač uoliai ją platino Limburge vilnietis Pr. Aglinskas. Nuo 1947 X leistas dvisavaitinis laikraštis Gimtoji Šalis, kurį redagavo ir leido patys angliakasiai ir kapelionai. iNuo 1950 jos leidimą iš Sėjos (6 asmenų d-jos) perėmė Katalikų misija (kun. J. Aranauskas ir kun. J. Dėdinas). 1952 Gimtoji Šalis sustojo.

Belgijos konfesija (Confessio Belgica), Olandijos protestantų reformuotas tikėjimo išpažinimas, kurį 1561 sustatė reformatų teologas Guy de Bray (15 J2 — 1567) 37 straipsniais; vėliau keletą kartų keistas.

Belgijos Kongo (Congo Belge) centro Afrikoje abipus pusiaujo, belgu kolonija; 2.343.930 km2, 11.073.000 gyv. (1950), iš kurių 53.000 baltųjų. Adm. centras Léopold-ville. Į Atlanto vandenyną išeina siauru 40 km ruožu, apima Kongo upės baseino didž. dalį, siekiasi su portugalų Angola, Rodezija, Sudanu, Tanganika, Uganda ir Pranctizų Pusiaujo Afrika. Klimatas karštas ir šiaurinėje dalyje drėgnas, pietinėje sausesnis. Vidutinė metų temperatūra 25 C°. Šiaurinėje dalyje atogrąžų miškai, pietinėje savanos su retais medžiais. Dideli mineraliniai turtai: 60% visos gamybos urano rūdos (Ka-tangos provinc.), 80% pramoninių deimantų, vario, cino, aukso kasyklos. Išvežama palmių aliejus (15.000 t), medvilnė, kauču-kas, brangmedžiai, ryžiai. Gyventojai bantu bei Sudano negrai ir pigmėjai, kurie miškuose dar išlikę necivilizuoti. B. K. 1885 paskelbta kaip nepriklausoma Kongo valst., esanti Belgijos karaliaus Leopoldo II protektorate; 1908 Belgų kolonija.

J. Halkin Géogr. du Congo Belge 1927; Bibliographie du Congo Belge 1948.

Belgorod 1) Ukrainos mst. Kursko apyg., Doneco augštupyje, į r. nuo Kievo. 35.000 gyv. (1950), Didelės ginklų gamybos įmonės, glžk. mazgas. 1943 smarkios vok.—rusų kautynės.

2) B. D n i e s t r o v s k i j, ligi 1944 Ak -kerman, rumunų Cetatea Alba, Besarabijos mst. prie Dniestro-Limano; 42.000 gyv. (1940). Žvejybos uostas. Šen. Tyra, 1479 užimtas turkų, 1812 Rusijos, 1918 Rumunijos, 1940 vėl užimtas Rusijos ultimatumo keliu. Stovi prie Juodosios j., į p. nuo Odesos mst. ir į š. nuo Dunojaus žiočių. Atsi-mintina Ad. Mickevičiaus Krymo sonetų Akermano tyrai.

Belgrad, serb. Beograd, Jugoslavijos sostinė, prie Savos ir Dunojaus santakos; 388.250 gyv. (1948). Univ., akademija. Prie pat santakos ant 50 m augščio uolos sena karo tvirtovė, šalia jos senas turkų gyvenamas Dortjol rajonas, vėliau virtęs žydų getu (getto). B. yra sena vietovė; ligi VII a. keltų-skordiskų Singidunum, romėnų karo stovykla, vidur. a. Alba Graeca, 1521 užimtas turkų; 1806 Serbijos sostinė.

Belgrand Eugene (1810—1878) prancūzų hidrologas, moksliškosios hidrologijos pionierius. 1836 baigė politechnikos mokyklą. Ištyręs Senos baseiną ir potvynių priežastis, įkūrė potvynių prognozo reikalams pirmutinę specialią įstaigą, kuriai vadovavo nuo 1854. Potvyniai sekami pagal lietmačių ir vandens matavimo stočių tinklo ob-servacijas ir B. sudarytomis formulomis daromi prognozai prieš 3—8 dienas. B. paskelbė per 90 mokslo darbų, iš jų La Seine 1872 laikomas klasišku hidrologijos veikalu. Pats hidrologijos vardas buvo B. pirmą kartą įrašytas į mokslo literatūrą. 1871 B. išrinktas mokslo akademijos nariu.

Belgrano Manuel (1770—1820) Argentinos generolas ir politikas (italų kilmės). Ispanijoje išėjęs mokslus, 1794 grįžo Argentinon kaip prancūzų revoliucijos idėjų šalininkas. 1806 stojo armijon ir dalyvavo ginant Buenos Aires nuo anglų; dalyvavo 1810 revoliucijoje ir, vadovaudamas pasiųstai argentiniečių kariuomenei, mėgino sukelti Paragvajų prieš Ispaniją ir prijungti jį prie Argentinos, bet dėl savo pakrikusios kariuomenės turėjo pasitraukti. 1812 išsiųstas Bolivijos atplėšti nuo Ispanijos, įveikė ispanus. 1815 buvo siųstas derėtis su Ispanijos vyriausybe.

B. vardu pavadintas Buenos Aires priemiestis.

Belgų literatūra reiškiasi dviem belgų kalbomis — prancūzų ir f lamų (flamandų). Prancūzų kalba čia ji atsiranda XII a. pabaigoje ir reiškiasi ligi XIV a. galo, kaip ir šiaip tuometinės prancūzų literatūros žanruose, imdama vis kurtuaziškų, riteriškų temų. Pasitaiko Lapės romano variantų, taip pat ir misterijų. Nuo XIII a. išauga metraščių (kronikų) literatūra; žinomiausias XIII a. metraštininkas Pilypas Mous-kes de Tournay (m.-1282), o XIV a. Jonas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5560-0=5560 wiki spaudos ženklai).