Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/366

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Madagaskaran, 1851—1852 V. Kennedy ekspedicijoje J. Franklino sujieškoti. 1853 drauge su Ingelfieldu iškeliavo arktinėn ekspedicijon, kur VIII 18 žuvo tarp ledų. Jam pastatyti paminklai Beechey saloje ir Greenwichy. Kennedy jo vardu praminė sąsiaurį tarp Boothia Felix ir North Somerset arktinėje Š. Amerikos srityje. 1854 išl. jo Journal d’un voyage aux mers polaires.

Bellotto Bernardo (1720—1780), pramintas Canaletto kaip Antonio Canale mokinys. Italų tapytojas, piešęs Venecijos perspektyvinius reginius. Išvyko į kitus kraštus laimės jieškoti; pabuvęs Anglijoje. Prancūzijoje ir Vokietijoje, ilgesniam laikui sustojo Dresdene, kur buvo Augusto III dvaro tapytojas; 1758-1761 dirbo Vienos rūmuose. 1768 išsikėlė Varšuvon. Yra vertinamas kaip tapyto j as-perspektyvininkas Drezdeno, Vienos ir Varšuvos reginiais. Lenkijos meno istorijoje jis yra laikomas perspektyvininkų tėvu.

Bellovakai (lot. Bellovaci) belgų padermė, Juliaus Cezario metu gyv. tarp Seine. Oise įr Somme. Jų sostinė Bratuspantium (lot. Caesaromagus), vėliau vad. Bellovaci, dabar Beauvais. Statė 100.000 karių, 54 nr. Kr. Cezaris juos paveržė Romos valdžiai, bet 52 jau jie sukilo. 47 D. Brutaus įveikti, nustojo savo reikšmės.

Bellovesm galų karaliaus Ambigato sūnėnas, kuris, surinkęs biturigų, arvernų, senorų, euduenų, aulerkų. ambarų ir kar-nutų karius, apie 590 pr. Kr. peržengęs Alpes, įveikęs salavus, per taurinu kraštą pasiekęs etruskus ir, juos įveikęs, insubrių lauke įst. Milaną (Mediolanum), Brixą (Brescia) ir Veroną. Jo nukariautus kraštus ėmė vadinti Gallia Cisalpina. Mommsen teigia galus čia patekus anie 400 Dr. Kr.

Bellows George Wesley (.1882-19.25) amerikiečių tapytojas ir litografas. gyvenimui gyvo intereso menininkas. Vienuose paveiksluose vaizdavo vitalinės energijos pasireiškimą (daugybėje sportiniu paveikslų: Stag at Sharkey, Dempsey—Firpo Fight, Skating ir kt.) kituose satyriškai kreipėsi prieš socialines visuomenės žaizdas. Mokamu balto ir juodo derinimu pasireiškė geras litografas.

Bell Rock, kitaip Inchcape, r. Škotijos pakraščio povandeninė sala už 23 km nuo upės Tay žiačių. Jūros potvynių metu apsemta vandens ir nematoma, taigi pavojinga laivams. Pagal seną legendą Arbroath vienuolyno abatas ant jos įtaisęs varpą, kurį skambindavusios jūros bangos ir įspėdavusios jūreivius. Šią legendą poetas R. Southey įnešė anglų literatūron poema Inchcape Rock. 1810 pastatytas 40 m augščio švyturys.

Bellshill Škotijos mst. 16 km į pietr. nuo Glasgovo, pakeliui iš jo į Edinburgą; 22.000 gyv. (1951). Akmens anglies kasyklos, metalo pramonė, kuri, akmens anglies kasykloms besibaigiant, sunyko ir užleido vietą kitoms pramones Šakoms. B. ir apylinkės yra svarbus lietuvių gyvenamas centras Anglijoje, apie 2000 žmonių.

Bellshillio lietuviai atsiradę a. 1855. Tai tirščiausiai lietuvių gyvenama vieta Škotijoje, pačių lietuvių net Balseliu vadinama. Jie čia dirbo daugiausia anglių kasyklose ir geležies fabrikuose. Lietuviškos organizacijos: 1897 įst. parapinė šv. Kazimiero draugija, moterų katalikių sąjunga, darbininkų katalikų šv. Juozapo sąjunga, Šviesos draugija, jaunimo Rūta ir kt. Nuo 1902 veikianti kooperatinė Varpo bendrovė, turinti vietoje ir Glasgove krautuvių, savo šaldytuvų, duonos kepyklą. Eina Škotijos lietuvių organas, kun. Juozo Narbuto 1914 įst.. Išeivių Draugas; leidžia Škotijos lietuvių Romos katalikų darbininkų sąjunga. Po to, kai 1899 apie pupę metų Glasgove ėjo savaitraštis Va’delytė, kurį leido ir redagavo Jonas Montvila, o 1900 Londone Tėvynės Sargas, 1905 VII—1906 II 23 Bellshill ėjo Laikas. Laiko red.: Kazys Pilėnas, Jurgis Gegužis, Benediktas Audra—Juozas Petrulis, kun. Jonas Čiu-berkis ir prof. dr. J. Norkūnas-Bagdonas; leido Varpo bendrovė. Nuo 1907 X 30 lietuvių socialistų sąjunga (pirmoji socialistų kuopa, įst. čia 1903) leido savaitraštį Rankpelnį, kurį redagavo Kleofas Jurgelionis, J. Šepetys, I pas. karo metu Vincas Kapsukas-Mickevičius; nustojo ėjęs po karo. Ta pati sąjunga leido širšes, red. Juozas Steponaitis. Dar ėjo socialistų Rimbas, kun. Juozo Narbuto Ežys. 1930 Laikas buvo atgaivintas Naujojo Laiko vardu; išėio 8 numeriai; redagavo A. Bancevičius, Varpo direktorius ir savininkas. N. L. leido Lietuvių šviesos Draugystė Škotijoje. įst. 1899-1900, 1903 pakrikusi, atsigavusi 1904, vėliau pairusi, 1930 atgaivinta. 1897 Skotijon atvyko kun. L. Vaitis, 1898—1900 veikė kun. Var-nagiris, 1904—1905 kun. Jonas Čiuberkis, nuo 1905 kun. A. Talmantas-Racevičius, 1910 atvyko kun. P. Vasiliauskas, nuo 1914 dirbo kun. J. Narbutas, nuo 1921 kun. J. Petrauskas (nuo Platelių).

Bellum omnium eontra omnes (visų karas prieš visus), anglų filosofo T. Hobbes 1642 De cive apibūdinimu, žmonijos praeitis, prieš visuomeniškai jai susitvarkius.

Belluno š. Italijos mst. Piavės upės deš. krante, 28.500 gyv. (1950). Šilko ir vyno pramonė. Vyskupo rezidencija. Senas romėnų mst., sunaikintas žemės drebėjimo, bet atstatytas.

Beimant žr. Blumental Leon.

Belmantas 1) rytinis Vilniaus priemiestis Vilnelės-Vilnios (Neries kair. int. ties Gedimino kalnu) deš.-š. šone, tarp Polocko ir Paplavų gatvių; gražūs miškeliai, čia

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5471-0=5471 wiki spaudos ženklai).