Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/374

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


kalba, ją tyrinėjo, susižinojo su K. Būga ir Amerikos lietuviais, tarp kito ko, ,1922 padėjęs jų akcijai dėl JAV Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo, rinkdamas Amerikos mokslininkų ir kitų intelektualų parašus atitinkamai peticijai, parūpinęs prezidentui tam tikrą memorialą. Už jo mokslinius ir politinius nuopelnus lietuvių tautai Lietuvos universiteto hum. mokslų fakultetas 1922 X 14 jam suteikė filologijos garbės daktaro laipsnį. Be daugybės straipsnių lietuvių kalbotyros klausimais, išspausdintų JAV kalbotyros žurnaluose: Journal of Philology, American Journal of Philology, Journal of the American Oriental Society ir kt., jis 1921, ir K. Būgai kiek bendradarbiaujant, išsp. A Lithuanian etymological index. Daug metų jis prižiūrėjo New International Webster Dictionary etimologiją.

2) Joseph (1815—1893 Braunsberge) vokiečių istorikas. Pradžioje gimnazijos mokytojas, 1846—1863 Braunsberge, nuo 1863 Braunsbergo Lyzeum Hosianum - katalikų akademijos prof. Rytų Prūsuose apsigyvenęs, pradėjo tirti Varmės ir visos Prūsų žemės senovę, ir 1856 suragino įkurti draugiją Verein für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands, kurios organą Zeitschrift f. die Gesch. u. Alterthumskunde Ermlands jis pats redagavo. Jo raštų žymėtini: De veterum Prutenorum diis 1865, Zur altpr. Mythologie und Sittengeschichte 1865—1867 (Altpr. Mntschr.), De Livoniae, Estoniae, Prussiae vicinarumque terrarum episcopis saeculi XIII 1867, Beiträge zur Geschichte d. preuss. Geld-und Münzwesen 1878.

Bender Abbas p. Irano uostas vartuose į Persų įlanką; 15.000 gyv. (1950). Pro B.

A. išvežama vilna, kilimai, odos, opiumas.

B. A. išaugo XVII a. iš pajūrio kaimo, o XVIII a. jau turėjo apie 30.000 gyv. 1870 Persija atėmė iš Omano sultono. Dėl nepakeliamų vasaros karščių daug gyventojų apleidžia miestą. Moliniai namai turi augš-tus kaminus-ventiliatorius, kuriais išsiveržia į viršų įkaitęs oras.

Bendery, Bendersk, rumunų Tighina, Besarabijos mst. (1940 ir 1944 okupuotas Rusijos) prie Dniestro; 40.000 gyv. (1950). B. kilo iš genujiečių XII a. čia pastatytos tvirtovės. XV a. užimtas moldavų, XVI a. turkų, kurie pavadino Ben Dere. 1709 po pralaimėto Poltavos mūšio atbėgo į B. švedų karalius Karolis II ir jo talkininkas Ukrainos hetmonas Mazepa, kuris čia (Varni-cos kaime) po kelių mėn. mirė, o Karolį II 1713 paėmė nelaisvėn turkai. B. 1770 atėmė iš turkų rusai (gen. Panin), kurie sudegino mst. ir išžudė beveik visus gyventojus. 1918 atiteko Rumunijai.

Benderis Viktoras (g. 1911 Coaldele, Pa.) dainininkas, lyrinis tenoras. Muzikos ir vaidybos mokėsi Chicagoje. Su „Pirmyn” choru 1938 atvykęs į Lietuvą, gavo stipendiją ir 1939—1940 mokėsi Kauno konservatorijoje. Per II pas. karą su U. S. O. grupe dalyvavo kareiviams rengiamose pramogose D. vandenyno p. salose. Dalyvauja amerikiečių sceninėje veikloje New Yorke Bill Bender vardu.

Benderkos meškas Alytaus aps., 1,5 km nuo Miroslavo mstl., 60 ha beržynas su juodalksniu, drebule ir pušimi. Per mišką teka Arciškonių upelis.

Bender Pehievi, seniau Enzeli, š. Irano uostas prie Kaspijos; apie 20.000 gyventojų (1950). B. įkūrė rusų bendrovė 1895, gavusi iš Persijos koncesiją. ,1921 grąžintas Persijai. Per metus aplanko apie 2000 laivų, kurie iš Rusijos veža cukrų, manufaktūros dirbinius, o išveža ryžius, vaisius, odas, medvilnę. B. P. yra pagrindinė prekybos bazė tarp Irano ir Rusijos. 1941—1946 buvo užimtas rusų bolševikų kariuomenės.

Bender Shak š. Irano uostas prie Kaspijos marių, sų Teheranu sujungtas glžk.; 20.000 gyv. (1950). B. S. yra pirmoji trans-iranmio glžk. stotis.

Bender Shaphur p. Irano uostas į rytus nuo Abadano, prie Persų įlankos; galinė transiraninio glžk. stotis. B. S. išaugo po I pas. karo, nutiesus minėtąjį glžk.; 16.000 gyv. (1950).

Bendida (gr. Bendis) trakų deivė; V a. pabaigoje ir graikai ją ėmė garbinti, jos nuo Artemidos nebeskirdami. Atėnų Pirėjo uoste jai buvo pastatyta šventykla. Ji buvo vaizduojama medžiotoja su frigiška kepuraite.

Bendigo, ligi .1891 Sandhurst, Australijos mst. Viktorijoje, 31.610 gyv. (1950). XIX a. aukso kasyklų centras, bet, joms pasibaigus, neteko savo pirmykščios reikšmės. Odų, mėsos konservų, malūnų pramonė, geležinkelių mazgas.

Bendikas Aleksandras (g. 1867 XI 7), lietuvių spaudos darbininkas, gyvenęs Salantuose, 1895 už lietuviškųjų raštų platinimą gavo 1 metus kalėti ir 1 metus buvo ištremtas į Alūkštą. 'Nuo 1905, tik spaudą atgavus, pradėjo leisti savo kalendorių Keleivį, o 1906 išleido Didįjį elementorių (dar ir 1907); savo kalendorių, sustojusį eiti I pas. karo metu, atnaujino nepriklausomoje Lietuvoje.

Bendix Viktoras Emanuelis (1851—1926) danų smuikininkas ir kompozitorius: psalmė XXXIII (choras su orkestru), koncer-

H. H. Bendar

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5057-0=5057 wiki spaudos ženklai).