Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/376

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


oriją. Nuo 1924 dėstė Kauno muzikos mokykloje, vėliau perorganizuotoje į konservatoriją. 1935 konservatorijos insp. Vilnių atgavus, paskirtas organizuoti Vilniaus muzikos mokyklą, 1941—1949 jos direktorius. Muzikos klausimais bendradarbiavo Lietuvoje, Lietuvos Aide. 1920 išsp. 25 savo suharmonizuotų dainų rinkinį Aušrelei beauštant. Parašė lietuviškos dvasios Tėve Mūsų. B. harmonija yra tradiciniame stiliuje. Dainose jis išryškina liaudies melodiją, bet ir atskiri balsai turi aiškų melodinį ir ritminį charakterį. Jo nuopelnai yra ir naujųjų muzikinių pajėgų globojimas (stipendijas išrūpinant).

4) Petras (rašėsi Bendoravičius; 1863 Vilkaviškio aps. Kaupiškio vi. Matlaukio k. — 1906 XI 19 Ūdrijoje) pedagogas. 1879 —1884 išėjo Veiverių mokytojų seminariją. Mokytojavo pradžios mokyklose Peraslyje, Radziškiuose, Kučiūnuose, Vištytyje, Simne, Ūdrijoje. Mokytojaudamas rinko rusų geografinei draugijai lietuvišką etnografinę medžiagą, už kurią gavo sidabro medalį.

Spaudą leidus, pradžios mokykloms parašė vadovėlius Vaikų žvaigždutę 1905 (71916), Aritmetikos uždavinių ir pavyzdžių rinkinį (su P. Daugirdu) I d 1906 (51920) ir II d. 1910 (21918).

Bendrabutis patalpa, kur žmonės drauge gyvena (pvz. senovės Spartoje vyrai gyveno bendrai, skyrium nuo moterų). B. steigiami mokiniams, studentams gyventi vienuolynuose, kunigų seminarijose, licėjuose ir prie mokyklų. Mokinių B. yra auklėjamoji įstaiga, kur esti griežtesnė priežiūra, net tam tikru reguliaminu nustatoma. Prieš I pas. karą Lietuvoje buvo bendrabučiai gimnazistams (učeničeskija kvar-tiry), laikomi patikimų senų ponių (kurių lenkiškas nusistatymas nemažos įtakos palikdavo mokiniams lietuviams) ir prižiūrimi vyresniųjų mokinių (staršij na kvarti-rie). Marijampolėje buvo ir valstybinės gimnazijos bendrabutis. I pas. karo metu Lietuvių draugija dėl karo nukentėjusiems šelpti nuo 1915 steigė moksleivių bendrabučius Vilniuje, Voroneže ir kt. Nepriklausomojoje Lietuvoje buvo bendrabučiai prie Kauno jėzuitų gimn., prie Marijampolės marionų gimn. ir kt.

Bendrai Utenos aps. Molėtų vi. palivarkas, kurio lauke ties keliu iš Molėtų į Videniškius yra piliakalnis.

Bendras Amerikos Lietuvių Fondas angliškai: United Lithuanian Relief Fund of America, Inc., stp. BALF. Bendra Amerikos lietuvių apolitinė ir areliginė organizacija lietuviams šelpti, įkurta ALT iniciatyva. Tikslas: rūpintis šalpos ir švietimo reikalais, teikiant pagalbą lietuviams Lietuvoje ir kitose šalyse. Veikia skyriais (140 JAV ir Kanadoje). Centras Brooklyn, N. Y. Organizacija inkorporuota 1944 IV 1 Illinois valstybėje, JAV. Įregistruota su Advisory Committee on Voluntary Foreign Aid of the United States Government. Buvo National War Fund nariu, dalyvauja CARE, American Council of Voluntary A-gencies, National Catholic Resettlement Council, American Committee on Special Migration, Council of Relief Agencies Licensed for Operation in Germany veikloje.

Tvarko 21 direktoriaus taryba, vadovaujama direktorių valdybos. Vadovybė renkama visuotinių susirinkimų, ligi 1951 kviestų kasmet po to — kas dvejus metus. Nuo įsisteigimo dienos BALF pirmininku tebėra kan. dr. J. B. Končius.

Veiklos priemonės — lėšos, gaunamos iš aukų ir nario mokesčių; daiktai; JAV vyriausybės ir tarptautinių organizacijų medžiaginė parama. Rūpinasi šalpa ir imigracija ir įkurdinimu JAV.

Istorija. Šalpa pradėta kaip tik tada, kai v. Europoje atsirado lietuvių, dėl II pas. karo patekusių už Lietuvos ribų. Globojo juos moraliai ir materialiai. Maistu, drabužiais, apavu ir vaistais jiems iš JAV valdžios, lietuvių ir kitur per pirmuosius devynerius metus gauta 2.732.232 svarai, ir tai, perkant urmo kaina, kaštuotų 2.408.198 doleriai. Pinigais per tą laikotarpį iš tų pačių šaltinių gauta 1.387.919,40 dol. Stambiausios sumos atėjo iš National War Fund — 820.000 dol., iš Amerikos Episkopato — 50.000 dol. ir American Overseas Aid — 20.000 dol. Kitos aukos iš lietuvių.

Šelpta (daugiausia) Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Danijoje, Belgijoje, Olandijoje, D. Britanijoje, Tol. Rytuose (Filipinų salose) pagal šias kategorijas: našlaičiai, vaikai, ligoniai, invalidai, seneliai, mokslus einanti jaunuomenė, į vargą patekusieji.

Kultūrinė BALF veikla pasireiškė, kai jis per Liet. Raudonąjį Kryžių rėmė liet.

Kardinolas F. Spellman, BALFo pirm. kan. prof. J. B. Končius ir Lietuvos generalinis Konsulas J. Budrys New Yorko uoste 1948 X 30 laukia atvykstant pirmojo tremtinių transporto laivu SS GENERAL BLACK

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4835-0=4835 wiki spaudos ženklai).