Puslapis:LE02.djvu/390

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

tūrą Berlyno univ., po dvejų metų buvo pašalintas dėl epikūrizmo priekaišto (manoma, kad Hegelio įtaka), bet po Hegelio mirties nuo 1831 vėl pakviestas prof. į Berlyno univ. B. aiškino Kantą empiristiškai ir visos filosofijos pagrindu teigė psichologiją, o šią laikė vidinės patirties gamtamoksliu. Išsp. Grundlegung zur Physik der Sitten 1822, Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft 1833, Grundlinien des natürlichen Systems der prakt. Philosophie 1837—1840.

Benelli Sem (1875—1950) italų dramaturgas. Darbininkas, savamokslis, vertėsi žurnalistika, su Marinetti Milane leido futuristų organą La poesia. 1919—1921 parlamento narys, talkininkavęs G. d’Annunzio vad. Fiumės sąmoksle ir buvęs d’Annunzio paskirtas Fiumės gubernatoriumi. Anksčiau rašęs poeziją, vėliau perėjo į dramas, kuriose atsispindi nebe futuristų, bet G. d’Annunzio įtakos juslinis misticizmas. Žymiausios jų: La cena delle beffe 1909, Ros-mun, Le nozze dei centauri 1915, L’amoro-sa tragedia 1925, Orfeo e Proserpina 1929. Vilniaus mst. teatre 1943 buvo statomas B. S. Apsiaustas, B. Sruogos išverstas^ lietuvių kalbą.

Benelux 1944 IX 5 sudaryta muitų ir ūkio unija tarp Belgijos, Olandijos (Nederlands) ir Liuksemburgo. Nuo .1947 I 1 įsigaliojęs bendras muitų tarifas betgi aprėžė anksčiau planuotą ūkio uniją. Pasaulinėje prekyboje B. užima dabar trečią vietą.

Bene natus et possesionatus (lot.) —garbingai gimęs ir turįs nuosavybę, pilnateisis bajoras. Tas posakis mūsų laikais visai nustojęs savo senosios reikšmės ir prasmės.

Bene placido (it.) muzikoje - kaip norint, savo nuožiūra.

Beįieš 1) Eduard (1884—1948) čekų politikas. Kaimiečių sūnus, mokėsi Prahos, Paryžiaus (Sorbonne) ir Dijono univ., 1908 gaudamas teisių doktoratą. 1909 ekonomikos dėstytojas Prahos prekybos institute, 1912 sociologijos lektorius ir 1922 profesorius Prahos univ. Nuo 1914 artimiausias Masaryko bendradarbis, I pas. karo metu veikė Paryžiuje kaip sekretorius tautinės čekų tarybos, kuri 1918 buvo pripažinta laikinąja vyriausybe. Nuo 1918 ligi 1935 užsienių reikalų ministeris (1921—1922 pats buvo sudaręs kabinetą). Vadovavo čekų delegacijai taikos konferencijoje ir Tautų Sąjungoje. 1920 suorganizavo vad. mažąją santarvę, pasirašė Locarno sutartį, pradėjo prekybos santykius su SSSR (Čekoslovakija buvo iš visų pirmoji). Mirus Masarykui, 1935 XII išrinktas valstybės prezidentu. Po Mūncheno nutarimų 1938 X 5 iš pareigų atsisakė ir, pasitraukęs į JAV, kaip visiting professor skaitė Chicagos univ. II pas. karo metu, nuo 1940 vadovavo čekų laikinajai vyriausybei Londone, 1943 XII sudarė draugiškumo sutartį su SSSR. 1945 V grįžo išlaisvinton Prahon, ir buvo vėl išrinktas valstybės prezidentu. 1946 VI SSSR naudai atsisakė Karpatų Ukrainos, įvykdė sudėtų vokiečių išvarymą. 1948 II 25 nusileido Gottwaldo spaudimui koalicinę vyriausybę pakeisti komunistine. 1948 VI 7 atsistatydino, nebepasirašęs naujosios konstitucijos, ir, lyg tyčia, netrukus (IX 3) mirė savo dvare. Vidaus politikoje priklausė tautinių socialistų partijai. Iš gana gausių jo politinių raštų minėtini: K budova-niu mira 1919, Valka a kultura 1922, Prob-lėmy Nove Evropy l924, La question du directoire européen et la révision des frontières 1933, Svetova vâlka a naše revoluce (atsiminimai) 1927.

2) B. z Loun (apie 1454—1534), tikrai Reid, Reith Benedikt. Čekų statytojas. Prahoje pastatė rotušės bokštą. Čekų karaliaus Vladislovo II Jogailaičio 1484 pašauktas statybos patarėju, karaliaus rūmuose įrengė Vladislovo salę ir Teismo salę, pastatė šv. Vaclovo bazilikos bokštus ir kt. pastatų. Laikomas čekų architektūros atgimimo laikotarpio naujinio gotiko kūrėju.

Benêt 1) Stephen Vi n c e n t (1898 —1943) amerikiečių poetas ir rašytojas, labiausiai pasižymėjęs tautosakinius motyvus pasigaunančiais baladiniais eilėraščiais ir pasakojimais. 1919 baigė Yale univ., 1921 laimėjo Poetry Society premiją (drauge su C. Sandburg), 1926 gavo Guggenheimo stipendiją Prancūzijoje studijuoti. Šiuo metu parašė pilietinio karo epą John Brown’s Body, 1928 apdovanotą Pulitzerio premija. Kiti jo veikalai: Ballads and Poems 1931, The Devil and Daniel Webster 1937, Taies before Midnight 1939, Selected Works 1942.

2) William Rose (g. 1886), pirmojo brolis, amerikiečių poetas, novelistas ir kritikas, vienas iš žurnalo Saturday Review of Literature steigėjų. Išsp. Merchants of Cathay 1913, Falcon of God 1914, Moons of Grandeur 1920, The First Person Singu-lar 1922, The Dust which is God (autobiografinė poema, laimėjusi Pulitzerio premiją) 1941.

Benetnaš (ar.) Grįžulo Ratų ryški žvaigždė, kitaip vadinama Eta Ursae Majoris. Priklauso karštosioms, didelėms žvaigždėms, baltos spalvos. Tikrasis šviesumas 890 kartų didesnis už saulės šviesumą. Atstumas 80 parseku.

E. Beneš

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5106-0=5106 wiki spaudos ženklai).