Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/394

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Beraha Egipto mst., 45 km į š. nuo Kairo, 36.000 gyv. (1947). Svarbus glž. mazgas.

Beni P. Amerikos upė, viena iš Madeiros intakų; 1700 km ilgio. Išteka iš Bolivijos Andų į rytus nuo Titikakos ež. Laivybai tinka tik dalimi. Ties Villa Bella susijungia su Mamore, drauge sudarydamos Madeiros upę. Baseino plotas 267.400 km2, vid. debitas 7.040 m3/sek.

Beniakainys valsčiaus miestelis Lydos aps., 50 km į p. nuo Vilniaus, 46 km į š. nuo Lydos. Gyventojų mstl. ir vi. 1931 buvo 9515, gyvenamųjų namų — 1536. Katalikų medinė bažnyčia statyta 1634. B. palaidota Marilė Vereščekaitė, A. Mickevičiaus poezijos įkvėpėja. Prie miestelio yra miškelis, kur jiedu susitikdavo. Lenkų okupacijos metais B. buvo įsteigta Vilniaus Ryto liet. mokykla; netrukus ją likvidavo lenkų mokyklų inspektorius Wos. Apylinkės paviršius nekainuotas, miškingas ir pelkėtas. Pro B. teka upė Šalčia.

Benjakobas Izaokas Eizikas (1801 Ramygaloje—1863 Vilniuje) žydų bibliografas ir knygų leidėjas. Išėjęs Vilniuje žydų mokyklą, Rygoje vertėsi kaip knygininkas. Apie 1840 Leipcige įst. knygyną ir bebra-jiškų knygų leidyklą. Grįžęs 1848 Vilniun, leido žydų tikybinius raštus, o seniems žydų raštams kartoti įst. leidyklą Kirjat Se-fer. Tuo pačiu laiku rinko medžiagą žydų bibliografijai, o iš jo rankraščio 1880 buvo išsp. Ozar hašefarim — 17.000 ligi 1863 išspausdintų žydų knygų abėcėlinė apžvalga. Jo darbą šioje srityje tęsė jo sūnus J o-kūbas (1858 Vilniuje — 1926).

Benjamin 1) Arthur (g. 1893 Australijoje) žydų kilmės anglų kompozitorius. Po studijų Brisbane konservatorijoje (Australijoje) gilinosi Londono karališkoje muzikos kolegijoje, o vėliau joje dėstė kompoziciją. 1938 apsigyveno Kanadoje. Parašė styginių kvartetų, uvertiūrų simfoniniam orkestrui.

2) Renė (1885—1948) prancūzų rašytojas. Atstovaudamas Action Française (žr.) pažiūras, rašė politines ir socialines satyras (romanus, essays ir pjeses). Išsp. La farce de la Sorbonne 1921, Le palais et ses gens de la justice 1923, Valentine ou sa folie démocratique 1924, La vie prodigieuse d’Ho-noré de Balzac (biografinė apysaka) 1925, Le printemps tragique 1940.

Benjaminas (hebr.) —laimės vaikas, jauniausias ir mylimiausias Abraomo ir Rachelės sūnus. B. giminė apėmė Jerichono, Gilgal, Gabaos ir Ramos mst. Ankstyvoji jos istorija neaiški. Pirmasis izraelitų karalius Saulius buvo iš B. giminės. Jai priklausė šv. Povilas apaštalas.

Benjaminas, domininkonas, greičiausia kroatas, XV a. gale ,Nižnyj Novgorode, vysk. Genadijaus (1485 -— 1504) pavedimu išvertė iš Vulgatos į slavų kalbą tą šv. Rašto dalį, kurios dar šioje kalboje nebuvo. Taip buvo atbaigtas šv. Rašto vertimas į slavų kalbą; šis vertimas, niekad neišspausdintas, buvo panaudotas leidžiant taip vad. Ostrogo bibliją (1581) ir po to visus kitus šv. Rašto leidimus rusų kalba iki mūsų laikų.

A. M. Ammann Storia della Chiesa russa e dei paesi limitrofi 1948.

Benjaminas Tudelietis, B. ben Joną (m. 1178) Ispanijos žydų rabinas, kilęs iš Tu-delos mst. Navaroje, keliautojas ir tyrinėtojas, 1159 apkeliavo Prancūziją ir p. Europą ligi Konstantinopolio; 1160—1173 lankėsi Sirijoje, Palestinoje, Mesopotamijoje ir Egipte. Savo kelionę aprašė hebr.; tas aprašymas 1543 išl. Konstantinopolyje antrašte Massaot šel rabbi Binjamin, paskutinis leid. 1926 New Yorke.

Benjamins Antons (1860 -— 1939) latvių žurnalistas. Ligi 1904 mokytojavo įvairiose vietose ir bendradarbiavo daugelyje latvių tautinių laikraščių. Nuo 1904 buvo latvių reikalams atstovu laikraštyje Rigasche Rundschau, redagavo Majas Viesis ir Rita Vėtneša, kol 1911 XII pats įst. dienraštį Jaunakas Zinas, kuris jau 1914 pradžioje turėjo 93.000 prenumeratorių. 1924 jis dar įsteigė ir iliustruotą žurnalą Atpūta, kurio buvo spausdinama ligi 200.000 egz. Be to, jis yra parašęs premijuotą pjesę Migla.

Beniea Ašmenos aps. Benicos vi. upelis, Ušos (Neries) kair. int., 11,2 km ilgio. Augštupys gilioje dauboje, 8 km žemupio Neries slėnyje; ties Zaskevičių mst. įteka į Ušą 2 km nuo jos žiočių. Baseino plotas 50 km2.

Ben Jejhuda Elazaras (tikriau Eliazaras Izaokas ben Jehuda Perelmann, 1858 Luž-kuose, Disnos aps. — 1922 Jeruzalėje) žydų rašytojas, kovotojas dėl hebrajų kalbos atgaivinimo. 1881 dėl ligos išvyko Alžiran, iš ten Palestinon. Gimnazijoj pasidavęs tarptautinio socializmo įtakai, betgi, stebėdamas Balkanų pusiasalio atgimimą ir kovas, vėliau buvo patrauktas tautinio žydų sąjūdžio. 1890 drauge su kitais įst. draugiją Vaad ha-Lašon hebrajų kalbai atgaivinti; 1890—1922 buvo tos draugijos pirmininku. Savo hebrajų kalbos žodynui (Millon ha-Lašon ha-ibrit ha-ješana veha-chadaša: Thesaurus totius Hebraitatis) medžiagos jieškojo Londono, Oksfordo, Berlyno, Paryžiaus, Parmos, Florencijos ir Romos bibliotekose, po 15 metų darbo 1912 išl. I tomą ir susilaukė 5 tomų, o kiti išėjo po jo mirties, jo sūnaus Ben Avi prižiūrimi. Lietuvos žydų visuomenė jį vadino „hebrajų kalbos Basanavičium”.

Benignus šventasis (m. 179) Burgundijos apaštalas. Šv. Polikarpo mokinys, drauge su šv. Andochiumi ir šv. Tyrsu atvyko Galvon ir čia skelbė Kristaus mokslą Dijone,

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5472-0=5472 wiki spaudos ženklai).