Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/399

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


la, vėliau mišrioji stovykla, kurioje buvo ir keliolika lietuviškų šeimų.

Benson 1) Frank Robert (1858— 1939) anglų režisierius, sužadinęs visuomenę iš naujo domėtis Shakespeare teatru, leisdamas aktoriams laisviau improvizuoti ir nuo 1888 per 26 metus rengdamas metines Shakespeare iškilmes Stratforde.

2) Robert Hugh (1871—1914) anglų rašytojas. Canterbury arkiv. jauniausias sūnus, atsivertė į katalikybę ir 1904 įšvęstas kunigu. Savo romanuose liečia atsivertimo psichologijos klausimus ar leidžiasi į tikybinių kovų istoriją, žymiausi jo veikalai: The Light Invisible 1903, By what Authority .1904, The Queen’s Tragedy 1906, Lord of the World 1907 (liet. išv. V. Kamantauskas 1936 — Pasaulio valdovas).

Bentham Jeremy (1748—1832) anglų teisininkas ir filosofas. Parodęs didelių gabumų vaikystėje, baigė Oxfordo kolegiją 1764. Paveldėjęs palikimą, atsidėjo laisvoms studijoms ir kelionėms, aplankęs brolį, grįždamas iš Gudijos, 1787 jis pervažiavo ir Lietuvą. Filosofiškai paveiktas Helve-tijaus materializmo ir Hume’s skepticizmo, jis pasireiškė kaip vienas žymiausiųjų utilitaristinės moralės atstovų. Ji pagrįsta aritmetiniu laimės principu: kiek galint didesniam skaičiui ir kiek galint daugiau laimės, tai laikant pačiu augščiausiu doriniu visuomenės ir asmens tikslu. Iš to žmogaus veikla vertinama ne absoliučiai galiojančiais principais, bet žiūrima, kiek laimės praktiškai pasiekiama, atseit, etika iš normų mokslo paverčiama pasekmės skaičiavimo dalyku. B. įtaka siekė ne tik filosofus, bet ir viešąjį gyvenimą. Ypač didelės įtakos jis turėjo savo reforminėmis mintimis baudžiamojoje ir konstitucinėje teisėje. Daug čia B. mintinis išpopuliarinti prisidėjo šveicaras Étienne Dumont, savo mokytojo mintis paskleisdamas nuo Rusijos per Ispaniją ligi JAV. Ekonomikoje B. laikėsi A. Smitho liberaliųjų pažiūrų. Žymiausi jo raštai: A Fragment on Governe-ment 1776, Introduction to the Principles of Morales and Legislation 1780, Manual of Political Economy 1790, Leading Principles of a Constitutional Code for any State 1822. Visi jo raštai išl. 1838—1843 11 tomų.

Stephen The English Utilitarians 1900; O. Kraus Der Machtgedanke i- d. Philosophie d. Engländer Bacon u. B. 1926; W. S. Holdsivorth Some Makers of English Law 1938; J. Bush Die morale u. soziale Arithmetik B.s 1938.

Bentheim v. Vokietijos mst. ir sieros purvo kurortas. 8 km nuo Olandijos sienos. 7000 gyv. (1952). Apylinkėje gaunamas na. tūralus gazas vamzdžiais nuvaromas Ruhro pramonei.

Benthos (Benthal) jūrų ir gėlųjų vandenų dugne augančių augalų bendruomenės. Gėlųjų vandenų B. (Limnobenthos) paprastai sudaro žieduočiai augalai, žiedus iškišą augščiau vandens paviršiaus, pvz. plunks-nalapė (Myriophyllum), nertis (Ceratophyl-lum), skendenis (Utricularia), plūdės (Po-tamogeton), kiaulažolė (Elodea), vandeniniai vėdrynai (Batrachium), Iš dumblių pažymėtini Maurabragiečiai (Characeae). Jūrų B. (Halobenthos) dumbluotame dugne sudaro žieduočio augalo Zostera marina povandeninės pievos. Uolotas jūrų dugnas būva prižėlęs dumbliais, pradedant nuo kranto žaliaisiais dumbliais (Chlorophyta), gilyn rudaisiais dumbliais (Phaeophyta) ir toliau raudonaisiais (Rhodophyta). Pareinant nuo vandens skaidrumo, B. bendruomenės gali siekti ligi 30 m gylio.

Bentis Jono Lasickio De diis samagita-rum 1615 pramanytų tariamųjų lietuviškų dievaičių sąraše yra įrašytas ir B., kuris žmones paveikdavęs drauge keliauti. Greičiausia, teisingai M. Akelaitis (Spis bo-gow žmudskich 1862) ir A. Mierzynski (Jan Lasicki 1870) nurodo, kad čia Lasickis B. pramanęs iš bendro draugo, bičiulio.

Bentis A. vienas iš Vydūno pirmųjų slapyvardžių, kuriuo jis 1901 išspausdino Namelį (Papasakojimą iš Lietuvos) ir Wiet-ra wilioja (Isz Sentewiu Gadynes pasakoji-ma). Aukota Mortai Raišiukytei.

Bentkowski Feliksas Jonas (1781—1852) lenkų literatūros istorikas ir bibliografas. Nuo 1838 buvo Varšuvos univ. visuotinės istorijos prof., vėliau Vyr. Lenkijos Archyvo direktorius. Svarbiausias jo raštas Historya literatury polskiej 1814, kuriame pateikia bibliografinę lenkų literatūros apžvalgą. Šis darbas, tarp kitko, buvo akstinu vilniečiui A. Jocheriui ruošti gryną bibliografiją Obraz bibliograficzny - historyczny literatury i nauk w Polsce 1839-1857, kuriame jis pateikė nemaža medžiagos ir lietuvių bibliografijai.

Bentley 1) John Francis (1839-1902) anglų architektas, jieškojęs angliškųjų gotikos formų, pastatęs Westminsterio katalikų katedrą.

2) Phyllis Eleonor (g. 1894) anglų beletriste , parašiusi visą seriją romanų, kuriuose vaizduojamas Yorkshire srities tekstilės pramonės darbininkų gyvenimas per pastaruosius tris šimtus metų. Be to, parašė seserų Brontë biografiją, taip pat Hea-therio laidai suredagavo jų raštus. Žinoma kaip populiariausia Anglijos moteris paskaitininke, su paskaitomis važinėjusi ir po

J. Bentham

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5180-0=5180 wiki spaudos ženklai).