Puslapis:LE02.djvu/416

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

giamų savo talento vertinimų. Lietuvos Svetlana esanti grynų tradicijų klasikinio baleto šokėja. 1953 B. pavardė minima greta geriausių šio meto balerinų. Ji neslepia savo gimtojo krašto, todėl su B. vardu visada minima ir Lietuva.

Berkeitas mineralas, brangakmenis, lazu-lito atmaina, mėlynos spalvos. Randamas Brazilijoje.

Berkeley JAV mst. Kalifornijoje prie San Francisco; 113.000 gyv. (1950). 1868 įst. universitetas, aklųjų ir kurčiųjų mokymo institutas, biblioteka (210.000 tomų). Lėktuvų motorų, popieriaus, aliejaus pramonė; Liek vardo astronominė observatorija.

Berkeley George (1684—1753) anglų filosofas. 1713—1720 keliavo po Prancūziją ir Italiją, 1728—1731 gyveno kaip misionorius JAV, Rhode Island valstybėje, nuo 1734 anglikonų vyskupas Cloyne, Airijoj. Remdamasis Locke pabrėžtu juslinės patirties subjektyvumu (neatitikimu daiktams), B. išvystė vadinamą akosmizmą, kuris tikrybę pripažįsta tik dvasinei būčiai, o visą fizinę tikrovę laiko tik mūsų subjektyviais vaidiniais. Pagal B., šiuos vaidinius mumyse dėsningai sukelia Dievas. Tuo pačiu B. filosofija drauge yra kraštutinis subjektyvus idealizmas: visa būtis tėra, kiek ji yra suvokiama (esse lygu percipi). Svarbiausias jo veikalas Treatise concerning the Principles of Human Knowledge 1710. Veikale Alciph-ron 1732 B. gina krikščionybę nuo laisva-maninės kritikos. Veikale Siris 1744 savo empiristines pažiūras jis plečia platoniškai racionalistine linkme. Visus jo raštus keturiais tomais išl. A. C. Fraser 21901; naujai 9 tomais leidžia A. A. Luce ir T. E. Jessop nuo 1948.

E. Cassirer B. System 1914; R. Metz B. 1925; A. Luce B. and Malebranche 1934; J. Wild B. 1936; A. A. Luce The Life of G. B. 1949.

Berkelis, radioaktyvus aktinidų grupės cheminis elementas, žymimas ženklu Bk, eilės N. 97, at. sv. 243 ar 244, puslaikis 4,6 val., greit suskyla, gamtoje nepasitaiko. Labai mažus jo kiekius pavyko 1950 pagaminti Berkley, Calif., universiteto laboratorijoje, americio (amerieanum) atomus apšaudant ciklotrone alfa dalelėmis.

Berkelių miškas Ukmergės aps. Gelvonų vi., 450 ha. Vidutinio amžiaus eglynas su pušimi, drebule, beržu. III augštumo. Au-giavietė vietomis supeikė jusi. Dirvožemis dažnai durpinis. Miške laikosi šernų.

Berkis Krišjanis (g. 1884) latvių generolas. 1908 baigė Vilniaus karo mokyklą, dalyvavo I pas. kare, 1917 vadovaudamas VI Tukumo latvių šaulių (Strėlnieki) pulkui. Nuo 1919 III stojo Latvijos armijon ir dalyvavo kovose prieš bermontininkus palei Lietuvos sieną. 1925 buvo pakeltas generolu ir paskirtas vadovauti Latgalijos divizijai. Po Ulmanio perversmo 1934 V Latvijos kariuomenės vadas, 1940 karo ministeris. Bolševikų išvežtas į Rusiją.

Berklai lieptas iš dviejų ar trijų karčių, paprastai be turėklų.

Berkman Alexander (1870 Vilniuje—1936 nusižudė iNicoje, Prancūzijoje) žydų anarchistas. Mokėsi Kauno gimn. ir Odesos univ. 1888 emigravo į JAV, 1892 streiko metu Pennsylvanijoje jis šovė ir nudūrė Carnegie plieno kompanijos vadovybės pirm. Henry Clay Frick’ą, ir už tai buvo nuteistas kalėti 22 metus, bet jau 1906 buvo išleistas. Atvykęs Detroitan, Mich., drauge su savo žmona Emma Goldmanaite leido anarchistinį žurnalą Mother Earth. 1909 ir 1916 buvo vėl kaltinamas dalyvavęs anarchistiniuose pasikėsinimuose. 1917 gavo su žmona 2 metus kalėti už agitavimą prieš stojimą kariuomenėn. 1919 XII buvo deportuotas Rusijon, iš kur ilgainiui išvyko ir apsigyveno Prancūzijoje. 1912 išsp. Prison Memoires of Anarchist.

Berkmanas (Baerkmann, Barkman) Jonas Karolis (1783—1856) Vilniaus universiteto prof. Daktaro laipsnį įgijo 1814 Berlyne ir 1817 Vilniuje. Per Novosilcovo ir Va-lentinavičiūtės-Zubovienės protekciją įlindo į Vilniaus universitetą ir 1826—1831 buvo čia teismo medicinos, teismo policijos ir higienos prof. 1832—1842 Vilniaus medicinos chirurginės akademijos prof. Paskiau gyveno Petrapilyje. Be 1814 parašytosios disertacijos, nieko nebuvo parašęs.

Berkmanas Mykolas (1823 Vilniuje—1913 Skiernievicuose) baigęs Vilniaus gimn. ir Charkivo univ., mokytojavo Pružanų ir Lydos aps. mokyklose, paskiau Vilniaus ir Kėdainių gimnazijose. Dalyvavo sąjūdyje, ruošiant sukilimą. Jam 1863 prasidėjus, pašalintas iš mokytojų. Kaune dalyvavo sukilėlių organizacijose Julijono Dalevskio vardu. 1864 ištremtas į Kostromos gub. Paskelbus manifestą apie bausmių sušvelninimą, grįžo į Varšuvą.

Berkovičius Juozas (1789—1846) kretingiškio Bereko Joselevičiaus sūnus, 1809— 1813 tarnavęs lenkų kariuomenėje, vėliau Varšuvos kunigaikštijos kariuomenėje. 1830—1831 sukilimo metu tėvo pavyzdžiu mėgino organizuoti atskirą žydų karinį dalinį. Nepavykus, Lietuvos legiono eilėse, dalyvavo Rožnieckio žygyje. Paskiau emigrantas Austrijoje, Prancūzijoje ir Anglijoje. 1846

G. Berkeley

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5057-0=5057 wiki spaudos ženklai).