Puslapis:LE02.djvu/432

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

2) Autorių (literatūros ir meno veikalų) teisėms apsaugoti konvencija, 10 valstybių sudaryta 1886 IX 9. Vėliau ji buvo kelis kartus papildoma: Paryžiuje 1898, Bferlyne 1908, Berne 1914, Romoje 1928 ir Briuselyje 1949. Nors B. konvencija nėra tarptautinis įstatymas, kuriuo atskiri autoriai galėtų remtis, bet ji įpareigoja prisidėjusias valstybes kitų valstybių piliečiams laiduoti tas pačias teises, kurios suteikiamos saviesiems. Prieš II pas. karą prie B. konvencijos (paskutine Romos redakcija') buvo prisidėjusios 44 valstybės. Berne sudarytasis tarptautinis biuras leidžia savo leidinį Le droit d’auteur. Lietuva prie šios konvencijos nebuvo prisidėjusi, kadangi iš vienos pusės tuo laiku lietuviams autoriams nebuvo pavojaus, kad jų veikalai būtų kur kitur neteisėtai pakartoti ar išversti, o iš kitos pusės ir dėl to, kad, prisidėjus prie šios konvencijos, būtų tekę mokėti didelius honorarus lietuviškai verčiamų veikalų autoriams, ir tai žymiai būtų pabranginę pačių knygų leidimą ir sumažinę jų plitimą Lietuvoje.

Bernolatk Anton (1762—1813) kunigas, slovakų rašytojas, slovakų tarmę padaręs literatūrine kalba ir tuo būdu ją išskyręs iš bendros čekų literatūros. Išsp. Disserta-tio historica-critica de litteris slavorum 1787, Grammatica slavoca 1790. Mirus 1825 —1827 buvo išleistas jo sudarytas slovakų--čekų-lotynų-vokieeių-vengrų žodynas. B. iniciatyva Trnove buvo organizuota pirma slovakų bendrovė knygoms leisti.

Bernonas (850—927) palaimintasis. Pirmiau reformavo benediktinų vienuolynus Prancūzijoje ir pavedė juos popiežiaus jurisdikcijai. Akvitanijos karaliaus Vilhelmo Pamaldžiojo įsteigtoji Cluny abatija buvo pavesta B. ir ilgainiui tapo žymiu benediktinų centru.

A. Chagny Cluny et son empire 1938.

Bernotaitė - Jurgelionienė Marija (1887 IX 26 Šiauliuose — 1939 III 25 Chicagoje, III.). Mokėsi Mintaujos gimn. Vilniaus Žinioms įsikūrus, kurį laiką dirbo jų administracijoje. Revoliucijos Lietuvoje metu išvyko į Prancūziją, paskiau į Škotiją, kur ištekėjo už Kleopo Jurgelionio ir kurį laiką dirbo prie Rankpelnio. Apie 1909 atvykusi į JAV, bendradarbiavo 1914 Jaunojoje Lietuvoje, ilgai buvo Naujienų Chicagoje moterų skyriaus redaktorė, 1922 ir viena iš Naujienų direktorių, nuo 1935 administratorė. Ligi 1939 ilgai buvo Lietuvių Socialistų Sąjungos sekretorė vertėja. Veikli Chicagos Lietuvių Moterų Progresyvinio Susivienijimo veikėja, ypač labdarybės srityje.

Bernotas 1) Antanas (1882 II 21 Jūžintų vi. Dauliūnų k. — 1941 VI vokiečių nužudytas) J. O. Sirvydo brolis (tos pačios motinos ir dviejų tikrųjų brolių sūnūs). Prieš 1905 išsikėlė į JAV, kur pramoko rinkėjo darbo ir dirbo rinkėju lietuvių socialistų laikraščių spaustuvėse, tuo pačiu laiku slapyvardžiais Atgaja ir Ex populi bendradarbiaudamas Vienybėje Lietuvninkų, Kovoje, Darbininkų Viltyje, Progrese. Aktyvus Liet. Socialistų Sąjungos Amerikoje narys. Nepriklausomybės laikais grįžo į Lietuvą ir rinkėju dirbo Spindulio spaustuvėje, čia rinkdamas sunkiausius rankraščius (jis surinko Daukanto Darbus iš rankraščio, Lietuvių Bibliografiją, Archivum Philologicum ir kitus kalbininkų darbus). Lietuvą 1940 okupavę, bolševikai jį paskyrė Spindulio spaustuvės kaip ir darbininkų seniūnu. Senas JAV socialistas pradėjo ginti darbininkų reikalus, ir todėl rusų bolševikinės valdžios iš tų pareigų 1941 V buvo atleistas. Po to išvyko kaiman. Lietuvon įsiveržusiems vokiečiams jis buvo neteisingai įskųstas ir, nors vietos klebonas jį laisvamanį užtarė, vokiečiai vistiek nužudė.

2) A n t a n a s (g. 1908 I 2 Šiaulių aps. Padubysio vi. Spūdžių k.). 1922—1927 mokėsi Šiaulių mokytojų seminarijoje, vėliau tarnavo sanitarijos puskarininkiu ir policijos valdininku. Be publicistinių straipsnių, atspausdino ligi 50 eilėraščių, kurių keturiems buvo sukomponuotos melodijos ir išsp. dainų leidinyje Dainuok. Nuo 1950 nuolatinis Draugo bendradarbis filatelijos srityje.

Bernotavičius (Bernotawicz) Jonas Vincas (g. 1913 VI 24 Brockton, Mass) chemikas, baigęs 1935 Providence College, 1937 Mas-sachusetts univ. įsigijo M. S. ir ten pat 1941 Ph. D. laipsnį maisto technologijos srityje. Nuo to laiko atitinkamas pareigas ėjo įvairiose maisto kompanijose. Šiuo metu yra tyrimo skyriaus direktorius General Foods Corp., Gaines Div., Kankakee, III. Lietuvių Enciklopedijos bendradarbis.

Bernotavičius Feliksas žr. Bernatavičius Feliksas.

Bernoulli pagarsėjusi Šveicarijos matematikų šeima. Jos prosenelis Jokūbas gyveno Antverpene Olandijoje, iš kur, bėgdamas nuo kunigaikščio Albos protestantų persekiojimų, išsikėlė į Frankfurtą. Jo vaikaitis, irgi Jokūbas, 1622 gyveno Baselyje, Šveicarijoje. Ten gimė jo sūnus Mikalojus, 11 vaikų tėvas, kurių du pasižymėjo gabiais matematikais. Matematikų iš B. šeimos buvo aštuoni.

1) J ak o b (1654 XII 27—1705 VIII 16). Pradžioje studijavo teologiją ir privačiai matematiką. Savo matematikos žinias papildė kelionėse Šveicarijoje, Olandijoje, Anglijoje ir Prancūzijoje. Baselin grįžęs, paskelbė Conamen novi systematis cometa-rum 1682, kur įrodinėjo, kad kometos, tai ne meteorai, bet dangaus kūnai, tarp kurių veikia nusistojusio judesio dėsniai. Nuo

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5509-0=5509 wiki spaudos ženklai).