Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/438

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


buvo paskirtas cistersų vienuolyno Loceu-me (Lukkoj) Saksonijoje abatas B. Bremene įšv. vyskupu, laivais atplaukė su palydovais prie Dauguvos žiočių. Jam savo veiklą pradėjus, gyventojai buvo priešingai nusistatę. Jam šventinant vienas kapines, vietos gyventojai pradėjo viešai tartis, ar kartu su bažnyčia jį sudeginti, ar paskandinti. Tai sužinojęs, B. pabėgo laivu į Gotlando salą, o iš ten į Vokietiją. Tuomet popiežius Ce-lestinas III paskelbė bulą, skelbiančią kryžiaus karą latviams ir lybiams. Liubeke buvo surinktos minios norinčiųjų pasipelnyti ir laivais nugabentos Latvijon. Prie Salaspilio (Kirchholmo) buvo pradėtos derybos su latviais. Latviai šiuo kartu buvo taikiai nusistatę. Bet 1198 VII 20 B. juos puolė su savo kardininkais. VII 24 tose kautynėse jam pačiam žuvus, jo kariai vokiečiai žiauriausiai išžudė daugybę latvių. Tuomet gyvi likusieji latviai pasiryžo krikštytis ir išsiuntė į Bremeną prašymą jiems kitą vyskupą duoti.

2) B. v. Holle XIII a. vokiečių rašytojas, apie 1250 eilėmis parašęs tris riterių romanus: Demantin, Grane, Derifant. Juos 1858 išl. K. Bartsch.

3) B. J u o d a s i s — B. der Schwarze žr. Schwarz Berthold.

4) B. iš Kalabrijos (m. 1198) karmelitų vienuolijos steigėjas, pirmasis tos vienuolijos generolas. Iš savo gimtosios Prancūzijos 1142 išvyko į Siriją, kur jo pusbrolis Aimerijus buvo paskirtas Antiochijos lotynų patriarchu. B. pasitraukė į Karme-lio kalną ir a. 1153 surinko tenai išsiblaškiusius apylinkėse eremitus, pasistatė vienuolyną, sukurdamas karmelitų vienuoliją ir 1154 likdamas jos generolu. 1584 B. paskelbtas šventuoju.

5) B. iš Regensburgo (a. 1210— 1272) pranciškonas vienuolis, liaudies pamokslininkas, apkeliavęs, vid. Europą nuo Vengrijos ligi Prancūzijos. Tų laikų kultūros istorijai reikšmingus B. pamokslus 1862 išl. F. Pfeiffer ir 1880 J. Strobl.

Bertoleitis Jonas M. Lietuvos praeities tyrinėtojas. 1924 kaip Bertuleit Hans baigęs Karaliaučiaus univ., prof. Bezzenberge-rio priežiūroje parašė daktaro disertaciją apie prūsų tikybą Das Religionswesen der alten Preussen mit littauisch-lettischen Parallelen, išsp. žurnale Sitzungsberichte d. Alterthumsgesellschaft Prussia XXV 1924. Paskiau, jau būdamas kunigu, Bremene studijavo M. Lietuvos religinius santykius XVI—XVII a. ir kaip Johann Bertoleit 1932 -1933 Karaliaučiaus leidinyje Jahrbuch des Synodalkomission išsp. vertingą, daugiausia archyvine medžiaga atsirėmusią studiją Die Reformation unter d. preussischen Lit-tauer.

Bertoleto, bertoletinė draska KClO3, Berthollet’o vardu pavadintas Kalium chlori-cum. Medicinoje vartojama gerklei ir burnai plauti ,sergant angina ir kitomis burnos ir gerklės gleivinėmis ligomis. Į vidų vartojant didesnėmis dozėmis, neretai būva aštraus užsinuodijimo priežastimi. Dėl didelės cheminės energijos vartojama sprogstamosios medžiagos gamyboje ir yra parako ir pirotechnikos gaminių pagrindinė sudėtinė dalis.

Bertoni Giulio (1878—1942) italų literatūros istorikas ir kritikas, kalbininkas. Išl. II duecento 1911 (31939), I trovatori d’Ita-lia 1915, L’Italia dialettale 19.16, Lingua e pensiero 1932, Lingua e poesie 1937, Lingua e cultura 1939.

Bertoud Fernand (1727—1807) Paryžiaus laikrodininkas, išradęs laikrodžius geografiniam ilgiui matuoti, parašęs laikrodininkys-tės vadovėlį Essai sur l’horlogerie 1763.

Bei'tram 1) A d o 1 f (1859—1945) kardinolas. 1906 tapęs Hildesheimo vyskupu, tyrinėjo tos vyskupijos istoriją (Geschichte d. Bistums Hildesheim 1899 -1925). 1914 Bres-lau arkivyskupas, 1916 paskelbtas kardinolu, 1919 Vokietijos vysk. pirmininkas. Hitleriui valdžią užgrobus, gynė katalikų teises. 1939 karui kilus, rūpinosi internuotais lenkų kunigais. Kad ir priešingas .nacių ki-šimuisi į katalikų sąžinės reikalus, vengė griežtų kovos priemonių su Hitlerio režimu, ir todėl kiti (von Hassel) teigdavo, kad B. buvęs priešingas atvirai kovai ir politiniams metodams.

M. Maccarone II nazionalismo e la S. Sede 1947; U. Hassel Vom andern Deutschland 1946.

2) E r n s t (g. 1884) vokiečių literatūros istorikas ir lyrikas. 1922—1946 Kôlno univ. prof. St. Georges įtakoje susiformavęs, išsp. Nietzsche, Versuch einer Mythologie 1918, Ad. Stifter 1919, Das Gedichtwerk 1922, Das iNornenbuch (poezija) 1925, H. v. Kleist 1925, Deutsche Gestalten 1934.

Bertrain(d) Liudvikas (1526—1581) ispanų domininkonas, šventasis (X 10). 1562— 1569 misionierius P. Amerikoje, ypač Kolumbijoje, kovojęs su kolonizatorių žiaurumu.

Bèrtraaid 1) Alexandre (1820—1902) prancūzų archeologas, nuo 1862 savo įkurto galų-romanų muzėjaus dir., galų bei keltų •archeologijos tyrinėtojas. Išsp. Archéologie celtique et gauloise 1876, La Gaule avant les Gaulois 1884 — 1886, Les Celtes 1894 (drauge su Reinachu), La religion des Gaulois ,1897.

2) Gabriel Emile (g. 1867) prancūzų biochemikas ir bakteriologas, pasižymėjęs tyrinėjimais fermentų srityje, nurodęs ir išryškinęs mikroelementų (t. y. elementų, kurie gyvuose organizmuose sutinkami tik labai mažais kiekiais) fiziologinę reikšmę.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5344-0=5344 wiki spaudos ženklai).