Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/439

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

3) Henri Gratien (1773—1844) Napoleono generolas, 1805 Napoleono adjutantas. 1809 tik jo sumanumu buvo laimėtos kautynės ties Wagramu, vėliau jis išgelbėjo armiją ties Leipcigu. Drauge su Napoleonu buvo ištremtas šv. Elenos salon, kur išbuvo ligi Napoleono mirties 1821. 1830 parlamento narys liberalas.

4) Jacques Louis Napoléon (1807—1841) prancūzų poetas, davęs pradžią poemos proziniam žanrui savo veikalu Gaspard de la nuit 1842, kuris buvo augštai vertinamas ir buvo pavyzdžiu Ch. Baudelai-re’ui.

5) Joseph Louis François (1822-1900), archeologo A. B. brolis, prancūzų matematikas, nuo 1862 Collège de France prof., parašęs veikalų iš matematikos (Traité de calcul différential et de calcul intégral 1864 — 1870, Calcul des probabilités 1888), iš fizikos (Thermodynamique 1887).

6) LouisMarie Emile (1866—1941) prancūzų rašytojas, savo kelionių aprašymuose, romanuose ir biografijose vaizdavęs š. Afrikos ir Viduržemio jūros kraštų dabartį ir praeitį. Pagr. jo pergyvenimai buvo 1891—1900 praleistieji metai Alžire ir 1913 prieš I pas. karą atsivertimas į katalikybę. Žymiausi jo veikalai: Le sang des races 1899, Pépété le bien-aimę 1904, L’invasion 1907, Mademoiselle de Jessincourt 191.1, St. Augustin 1913 (liet. J. Keliuočio vertimas 1930), Sanguis martyrium 1918, L’Infante 1920, Louis XIV 1923, Ma Lorraine 1926, La Méditerranée 1929, Les martyrs africains 1930.

M. Ricord L. B. l’Africain 10 leid. 1947.

Bertrand de Molleville Antoine François (1744—1818) prancūzų politikas, griežtas revoliucijos priešas. Slaptosios karaliaus policijos vedėjas. Dėl karaliaus pabėgimo organizavimo emigravo j Angliją. Ten išsp. atsiminimus: Private mémoires, relative to the lašt year of the reign of Louis XVI .1793, 1800 papildytus Annales of the french révolution, kuriuos prancūzų k. išleido 1801 -1803: Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la dernière année du règne de Louis XVI, 21816.

Bertan de Born (apie 1140 — kaip vienuolis apie 1215), vicomte d’Hautefort (Provence), prancūzų trubadūras, žymiausias karinės poezijos (vad. sirventų) ir politinės satyros atstovas trubadūruose. Buvo sukurstęs anglų karaliaus Henriko II sūnų prieš tėvą. Už tai Dante jį nusmerkė į savo poemos pragarą. Jo raštus išl. Stimming 1879 ir C. Appel 1932.

Bertulis Juozas (g. 1893 I 1 Šiaulių aps. Joniškyje) muzikas. 1914 baigė Žagarės vidurinę mokyklą, 1918 Šiaulių gimn., 1924—1928 mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje, 1941 kompoziciją gilino Vokietijoje. Nuo 1915 su pertraukomis mokytojavo pradžios mokyklose ir gimnazijose, 1928—1938 buvo Klaipėdos muzikos mokyklos mokytojas, inspektorius ir vicedirektorius. Tremtyje buvo D. P. konservatorijos Mūnohene dir. Parašė ligi 160 kompozicijų: simfonija Pavasaris, operetė Abejotinas asmuo, Missa Requiem, 7 baletai, dainos ir giesmės, kūriniai fortepionui, smuikui. Išsp. Muzikos metodikos vadovėlį 1932 ir Žaidimų rinkinėlį. 1950 atvyko į JAV.

Bertuliu šilelis Šakių aps. Lukšių vi., 369 ha. Priebrandis miškas, III augštumo; sudėtis — beržas, drebulė, eglė, pušis. Dirva priesmėlio.

Bertuvė iškilusiais kraštais išskobta medinė kastuve, turinti paprastą rankeną arba 1,2 m ilgio kotą. Tfumpakotė B. buvo vartojama grūdams vėtyti (vėtyklė), grūdams samstyti (semtuvė) ir pan., o ilgakotė — klojime grūdams sukasti, vėtyti ir nuošlaukoms siaustyti. Žiemą B. būdavo vartojama ir sniegui atkasti.

Berūgštinės miškas Šakių aps., Braziūkų girininkijos miško masyvo dalis. Apylinkės gyventojų šitaip pavadinta, kadangi prieš 100 metų šį mišką saugojęs eigulis iš Be-rūgščių kaimo.

1128 ha ploto. Vyrauja pušis; mažiau eglių, juodalksnių ir beržų. Dirva smėlio, vietomis durpės.

1863 sukilimo metu iš Baltvyžio girios išvytieji sukilėliai atsidūrė B. M., ir čia buvo kautynės tarp sukilėlių ir rusų kariuomenės. Abiejų besikaujančių pusių vadais buvo broliai Very gos. Sukilėlių vadas Veryga brolio akivaizdoje buvo rusų kareivio nužudytas. Žuvę sukilėliai buvo palaidoti tame pat miške.

Berulis Kazys (1905 II 26 Plymouthe, Pa. JAV — 1941 VII 29 Vilniuje). Žurnalistas. 1909 su tėvais grįžo į Lietuvą. Mokėsi Marijampolės, Alytaus gimn., 1925 baigė Seinų Žiburio gimn. Lietuvos univ. teol. filos. fak. studijavo lietuvių ir vokiečių literatūrą. Redagavo pavasarininkų Jaunimo Vadą ir leidinį Pavasario Sąjunga 1924—1925. Nuo 1928 XII 31 Pavasario Sąj. vicepirm. 1928— 1931 Ryto red. padėjėjas. Nuo 193.1 X 1 red. Žemaičių Prietelį. Vėliau buvo Ateitininkų Federacijos gen. sekr. Bendradarbiavo Ateityje, Tėvynės Sarge, Židinyje, Lietuvos Mokykloje, Mūsų Vilniuje, Šaltinyje, Naujoje Vaidilutėje, Dienovidyje (kur paskelbė rašinį apie M. Gustaičio poezijos redakcijas, kaip buvęs poeto sekretorius). Išsp. Literatūros programa ir kaikurie literatūros vadovėliai 1933, Kun. Motiejus Gustaitis pedagogas ir švietėjas 1936.

Bėrulle Pierre (1575—1629) prancūzų kardinolas (nuo 1627). Kurį laiką buvo Liudviko XIII iždo ministeriu. Vėliau, atsisakęs siūlytų vyskupijų, 1611 įsteigė orą-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5382-0=5382 wiki spaudos ženklai).