Puslapis:LE02.djvu/453

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

ti laikraštį penkiomis kalbomis. Savo veiklą nukreipusi labiausiai į Tolimuosius Rytus.

Bethlehemės evangelikų draugovė, tam tikra protestantų atskala. Apie 1881 tos draugovės kunigas Henrikas Kalvaitis buvo Tilžėje ir Klaipėdoje įkūręs jos skyrius ir įtaisęs maldos namus, bet didesnio pritarimo neradęs, 1905 pats išsikėlė į Šveicariją. 1881 Kalvaitis tai jo vadintai „evangelisz-kai-lietuwiszkai Betleem Draugystei” paremti buvo išspausdinęs Prarakiszką Apra-szymą penkių paskujuju Daiktu ir Ziono Giesmeles.

Bethlen 1) Gabor (1580—1629), vengrų politikas, padėjo Gaborui Batorui užimti Transilvanijos sostą, bet nuo šio turėjo bėgti pas turkus, kurie jį 1613 paskelbė Transilvanijos valdytoju. 30 metų kare palaikė protestantus, bet paskui juos paliko. 1620 VIII — 1621 XII buvo pasiskelbęs Vengrijos karaliumi, bet, čekams pralaimėjus ties Baltuoju Kalnu, su Austrija pasirašė sutartį, atsisakydamas Vengrijos sosto.

2) Istvan (1874—1947) vengrų politikas, nuo 1901 parlamento narys, 1918 organizavo pasipriešinimą Belą Kunos valdžiai, 1921—1931 ministeris pirmininkas, suartinęs Vengriją su Italija ir Vokietija. Mirė rusų nelaisvėje.

Bethmaiui-Hollweg Theobald (1581-1921) vokiečių politikas, 1905 Prūsijos vidaus reikalų ministeris, 1909 ministeris pirmininkas ir kancleris, savo politika daug prisidėjęs I pas. karui sukelti. Atsistatydino 1917 VII 17. Išsp. Betrachtungen zum Weltkrieg 1919—1921.

Béthune Prancūzijos miestas Pas-de-Ca-lais departamente. 21.000 gyventojų (1946). Apylinkėje akmens anglies kasyklos. Goti-nio stiliaus XVI a. bažnyčia.

Béthune François Gaston (1638—1692) nuo 1676 Prancūzijos atstovas Varšuvoje. Politinis intrigantas, mėginęs įtraukti karalių Joną Sobieski į konfliktą su Austrija dėl Vengrijos, vėliau į karą su Brandenburgo elektoriumi dėl Prūsijos. Dėl nepalankių Prancūzijai nutarimų Gardino seime, savo intrigomis tą seimą nutraukė. Sobies-kiui reikalaujant, 1680 buvo atšauktas Prancūzijon. 1685 grįžęs, toliau tebeintriga-vo. O intriguoti jam buvo lengva, nes buvo susigiminiavęs ir su Sobieskiu, vedusiu jo žmonos seserį, ir su stambiausiais Lenkijos ir Lietuvos didikais Radvilomis, Sapiegomis ir Jablonovskiais, už kurių buvo ištekėjusios jo dukterys. 169.1 Liudvikas XIV išsiuntė jį į Švediją, kur jis ir mirė.

Betygala Raseinių aps. miestelis, B. valsčiaus centras, susikūręs Vieviršės (Vievir-ža) upelio krantuose už 1,5 km nuo Dubysos, iškilioje nemiškingoje vietoje. Jungiasi vieškeliais su Ariogala, Raseiniais ir Krakėmis. Arčiausioji geležinkelio stotis Lyduvėnai už 32 km.

B. yra sena vietovė. XIII a. Mindaugas buvo manęs B. valsčiaus Lekavos kaime vyskupui katedrą pastatyti. Pirmoji bažnyčia statyta 1416. Vėliau jos vietoje buvo pastatyta kita, didesnė, kuri buvo išlikusi ligi 1852. Nauja mūro statyta 1857. I pas. kare vokiečiai ją 1915 sugriovė. 1930 pastatyta nauja, V. Dubeneckio projektu. Senesniais laikais B. klebonai buvo kapitulos nariais ir prelatais. 1592—1600 B. klebonu buvo Mikalojus Daukša. B. miestelis pradėjo kurtis nuo 1516, kai čia buvo įtaisyti tur-gai kas savaitė ir buvo pastatytos pirmosios smuklės. 1900 įsteigta senelių prieglauda. 1894—1915 čia veikė taupomųjų kasų bankelis.

B. valsčiuje yra nemaža piliakalnių: Piliakalnis, Pilies kalnas, Bielskio kalnas, Stungio, Stungiuko ir kt. 1863 X 21 B. parapijoje gimė Lietuvos atgimimo poetas prel. Jonas Mačiulis-Maironis.

Betker Juozas (g. 1907 Shenandoah, Pa.) amerikiečių lietuvių šokėjas, nuo 1926 prasimušęs į šokėjus profesionalus. Scenoje besivadindamas Norman Harris vardu, šokdavo pirmaeiliuose JAV teatruose, jų tarpe ir Radio City Music Hall teatre New Yorke.

Betliejaus vaikų žudynės karaliaus Erodo įsakytas išžudymas visų Betliejuje ir jo

Betygalos bažnyčia

Betygalos piliakalnis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4068-0=4068 wiki spaudos ženklai).