Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/457

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Saliamono motina, su pranašo Natano pagalba padėjusi šiam sostą gauti.

Betsaida (hebr. — žvejo namai) 1) Palestinos vietovė Genezareto ežero krante, 3 km į rytus nuo Jordano žiočių, apaštalų Petro, Andriaus ir Jokūbo gimtinė. Hero-das 3 pr. Kr. Augusto dukters Julijos garbei B. pavadino jos vardu ir išstatė miestą, kurio liekanos randamos dabartiniame Et Tell .

2) Betsaidos tvenkinys. Žr. Betesda.

Betsames (aramėjiškai — saulės namai) daugelio Palestinos miestelių vardas. Žymiausias jų yra levitų mst. B., 24 km į vakarus nuo Jeruzalės, šiandien Ain Šems. Čia nuo 1911 vykdomi kasinėjimai; rasti kanaaniečių miesto mūrai iš XIV a. pr. Kr.

Betsania, Beth San, dab. Besan, š. Palestinos miestas Jordano klonyje. Svarbus senovės egiptiečių administracinis centras. Tiems XII a. pr. Kr. pasitraukus, pasidarė vienos filistinams draugiškos giminės sostinė. Dovydas B. prijungė prie Palestinos. Romėnų laikais (Scythopolis) buvo vyskupo rezidencija. Šiandieninis B. (Besan) yra geležinkelio Haifos—Damasko linijos stotis su apie 4000 gyventojų.

Betsur (aramėjiškai—uolinis namas) Palestinos miestas Judėjos kalnuose, dėl kurio daug kovota Makabėjų laikais. B. yra 30 km į p. nuo Jeruzalės. Šiandien tebėra griuvėsiai ir šulinys, prie kurio, pagal padavimą, Pilypas pakrikštijęs karalienės Kandakės rūmų prievaizdą.

Betta splandens Teleostei būrio, Mugili-formes pobūrio, Osphromenidae šeimos maža žuvelė. Dėl savo ryškių spalvų ir patinų papročio tarp savęs smarkiai peštis B. dažnai laikoma akvariumuose. Betgi jai reikia augštos temperatūros (ligi 24° C). Jos tėviškė Tolimieji Rytai.

Bettinelli Saverio (17.18—1808) italų rašytojas jėzuitas, nuo 1773 profesorius Mo-denoje. Labiau žinomas kaip literatūros kritikas, negu savo paties kūryba. Išsp. italų kultūros istoriją II risorgimento d’Ita-lia 1773 ir Lettere di Vergilio 1757. Paskutiniajame veikale jis taip smarkiai puolė Dantę, kad susilaukė komplimentų net iš' Voltaire.

Betula žr. Beržas.

Betulųa (iš hebr. Beth-El — Dievo namai, ar iš Bethulajah — Dievo mergelė) Palestinos kalnų tvirtovė, Juditos gimtasis miestas, kurį buvo apsupęs Holofernas.

Betulus žr. Skroblas.

Beudant François Sulpice (1787—1852; prancūzų mineralogas, nuo 1814 profesorius Paryžiuje. Savo veikalais jis davė puikią mineralų klasifikaciją: Traité élémentaire de minéralogie 1824, Cours élémentaire de minéralogie 1841.

Beuel a. Rheiin — v. Vokietijos miestas dešiniajame Reino krante priešais Bonną, su kuria jungia tiltas. 26.000 gyventojų (1952).

Beuron p. Vokietijos vasarvietė prie Dunojaus. 1077—180.2 augustinų vienuolynas, 1803 atiteko Hohenzolernams, kurie 1862 perleido benediktinams, nuo 1884 jų kongregacijos centras. Aukštoji teologijos mokykla, didelė biblioteka, meno kūrinių leidykla.

Beurono menas benediktinų bažnytinio meno linkmė, kurią skelbė P. Desiderius Lenz (Zur Aesthetik der Beuroner Schule, 21927). Siekiant išreikšti antasmenę liturginę dvasią, einama griežtos stilizacijos keliu ir jieškoma pavyzdžio egiptiečių, senųjų graikų ir Bizantijos mene. Žmogui vaizduoti nustatomas savotiškas estetinės geometrijos proporcijų kanonas, kuris esąs realizuotas pačioje tikrovėje. Šia linkme kūrė P. Gabriel Wueger (1829—1892) ir P. Lukais Steiner (1849— 1906.

Beust Friedrich Ferdinand (1809—1886) saksų ir austrų politikas, nuo 1849 Saksonijos užsienių reikalų ministeris, nuo 1858 min. pirm., norėjęs, šalia Prūsijos ir Austrijos sukurti trečiąją jėgą iš smulkių vokiečių valstybių sąjungos. Šiai minčiai nepasisekus, nuo 1860 visur palaikė Austriją, 1866 įtraukė Saksoniją į karą prieš Prūsiją. 1867 perėjo Austrijos tarnybon, 1868—1871 jos užsienių reikalų ministeris, vėliau atstovas Londone ir Paryžiuje. Išsp. Aus drei Vier-teljahrhunderten 1887.

Beuthen žr. Bytom.

Beutler Ernst (g. 1885) vokiečių literatūros istorikas, nuo 1925 Freier Deutscher Hochstift Frankfurte a. M. dir., ten pat Goethės muzėjaus dir. ir nuo 1927 prof. Goethės kūrybos tyrėjas ir leidėjas. Išsp. Goethe u. Shakespeare 1938, Essays um Goethe 1941—1947. Be to, 1939 išsp. Goethės Fausto ir 1942 Westostl. Diwan komentarus.

Be van Aneurin (g. 1897) anglų politikas, darbiečių radikaliojo sparno vadas. Angliakasio sūnus, iškilo per kasyklų darbininkų profesines sąjungas. Nuo .1929 žemuosiuose rūmuose, 1945 sveikatos ministeris, nuo 1948 priklauso partijos prezidiumui. 1951 paskirtas darbo ministeriu, po keturių mėnesių pasitraukė, protestuodamas prieš ginklavimąsi. Aštrus kritikas ne tik konser- Betta splendens

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4864-0=4864 wiki spaudos ženklai).