Puslapis:LE02.djvu/487

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Ozirio kulto centras. Kasinėjimai čia buvo pradėti nuo 1860, bet tik nuo 1919 jie buvo sistemingai atliekami. Čia buvo rasta liekanų iš III tūkstantmečio prieš Kr., o vėliau iš I tūkstantmečio karalių sarkofagų, jų tarpe ir Achiramo sarkofagas su finikiečių įrašais.

Bibracte Prancūzijos vietovė ant Mont Beuvray kalno tarp Saône ir Loire upių, 20 km nuo Ąutuno. Senovėje galų tautelės, hedujų, sostinė. 58 pr. Kr. ties B. Cezaris nugalėjo helvetus. Apie 5 pr. Kr. B. gyventojai buvo perkelti į Autuną (Augus-todumum).

Biceps (lot.) dvigalvis. 1) Žąslo dvigalvis raumuo (musculus biceps brachii), kurio ilgoji ir trumpoji galvutės baigiasi prie stipinkaulio. Jis lenkia dilbį alkūnės sąnaryje.

2) šlaunies dvigalvis raumuo (musculus biceps femoris), kurio ilgoji galvutė prasideda nuo sėdimojo gumburo, o trumpoji nuo šlaunikaulio. Abi galvutės viena sausgysle baigiasi prie šeivikaulio galvutės. Šis raumuo ištiesia šlaunį.

Bicįhat Marie François Xavier (1771 — 1802) prancūzų medikas, savo nepaprastais gabumais daug nuveikęs medicinos pažangai, kad ir tik 31 metus tegyveno. 1793 pradėjęs studijas pas P. J. Desault, 1797 Paryžiuje jis jau skaitė medicinos ir chirurgijos paskaitas, o 1800 buvo paskirtas Hotel-Dieu Paryžiuje gydytoju. Jis laikomas histologijos kūrėju dėl savo nurodymo, kad ligos reikia jieškoti ne organuose, o audiniuose. Be redaguotųjų savo mokytojo P. J. Desault raštų, kur jis daug ir savo medžiagos įdėjo, jis parašė Traité des membranes 1800, Anatomie générale appliquée à la physiologie et à la médicine 1801, Traité d’anatomie descriptive 1801 — 1803 (iš 5 tomų jis pats išl. 2, o likusius 3 baigė M. F. R. Buisson ir P. J. Roux).

Bichbudi Mohamed Chodža (.1874—1919) uzbekų, Azijos Turkestane, naujosios literatūros pradininkas, uzbekų kalba parašęs pirmąjį scenos veikalą Peder Guš. Todėl buvo ir uzbekų teatro kūrėjas. 1919 uzbekų nužudytas, kam prie rusinės-bolševiki-nės revoliucijos prisidėjo.

Bychovas mst. dešiniajame Dniepro krante, apie 10.000 gyv. Nuo XIV a. priklausė D. Lietuvos K-jai. 1568 Žygmantas Augustas davė B. Žemaitijos seniūnui Jonui Jeronimui Chodkevičiui, ir nuo to laiko jis vadinosi B. grafu. 1590 Jonas Karolis Chodkevičius B. įrengė pasienio tvirtovę. 'Nuo XVII a. ligi 1831 priklausė Sapiegoms.

Bychoveo kronika tariamasis Lietuvos plačiosios redakcijos metraštis, Lietuvos istoriko Teodoro Narbuto 1846 išspausdintas Vilniuje vardu Pomniki do dziejôw litews-kich. Istoriko pasisakymu, tai esąs jo 1834 rastas pas Volkovisko teisėją Aleksandrą Bychovcą, kurio vardu šią kroniką Narbutas ir pavadino. Nors įvade (Narbutas ir smulkiai tą rankraštį aprašo, bet, sprendžiant iš kompiliacinio tos kronikos turinio, sulipdyto iš įvairių išlikusių kronikų ir kitų raštų, ir tam tikros tendencijos-simpa-tijos lietuvių ir gudų bajorijai ir antipatijos lenkams, — atrodo tikra, kad ir tą B. K., kaip ir daug kitų tariamųjų senovės istorijos paminklų, pats Narbutas sufalsifikavo. Juo labiau įtartina, kad jo rankraštiniame palikime buvo išlikęs jo ranka surašytas jo spaudinio originalas.

Bychowiec Jonas Vladas (1778 Slanimo aps. Chmielnicoje — 1845 VII 5 Vilniuje) filosofas ir rašytojas. Išėjęs Lietuvos vyriausiąją mokyklą, 1794 dalyvavo Lietuvos sukilime gen. Chlevinskio adjutantu. Paskiau išvyko Vokietijon, kur lankė Frankfurto, Göttingeno ir Karaliaučiaus univ. Pastarajame klausęs Kanto paskaitų, pasidarė šio filosofijos šalininkas, ir dar Karaliaučiuje lenkų kalba išvertė keletą smulkesnių Kanto veikalų. 1806—1809 tarnavo ulonu prancūzų gvardijoje ir dalyvavo 1809 žygyje prieš austrus. ,1809 išsp. Listy o woj-nie i przeznaczeniu žolnierza. 1810—1811 tarnaudamas Varžuvoje teisingumo ministerijoje, parūpino lenkiškąjį Napoleono kodekso, .civilinės teisenos ir motyvų vertimą, kuris nebuvo išspausdintas. 1812 dalyvavo prancūzų kariuomenės žygyje į Rusiją Mu. rato adjutantu. Karui pasibaigus, apsigyveno Varšuvoje, laukdamas paskyrimo filosofijos profesoriumi žadėtame kurti universitete. Apie 1820 išsikėlęs Vilniun, vertė Brusės, Washingtono Irwingo, Campės, Herderio ir kt. veikalus. Išsp. Rzut oka na Rossyą 1817 ir Rady dobrej matce 1827, Sztuka zapobiegania choröb 1843. Pažadėto išleisti veikalo apie Kantą, jo gyvenimą ir filosofiją neišleido.

Bicirkuliarinė kreivė yra tokia ketvirtosios eilės plokščia kreivė, kurios du dvilypiai taškai sutampa su jos plokštumos dviem be galo nutolusiais cikliškais taškais. B. K. galima gauti kaip stereografišką projekciją tokios kreivės, kuria antrosios eilės paviršius, nepereinąs per projektavimo centrą, kerta sferą, kurios taškai projektuojami kūgio projekcijomis plokštumoje.

Byczyna (vok. Pitschen) Opolės apygardos, Augštosios Silezijos prov. vietovė, žinoma dar iš X a. 1588 I 24 ties B. lenkų kariuomenės hetmonas Jonas Zamoyski paėmė nelaisvėn Austrijos erzhercogą Maksi-milioną, kuris, kaip ir švedų Žigmantas Vaza, troško Lenkijos sosto. Įsiveržusi B. lenkų kariuomenė miestą sudegino, o gyventojų daug išžudė.

Bičenėtai pavojinga Nemuno rėva 236,5-238 km nuo žiočių, 3 km žemiau Rumšiškių. Lietuviškai B. turi vadintis Velnio Til-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5488-0=5488 wiki spaudos ženklai).