Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/498

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


lionės (1914—1934) 1934, Žemės paviršiaus modelių darymas mokyklose 1934, Dovinės baseino ežerai 1937 ir kt.

Bieliukienė-Bezumavičiūtė Ligija (g. 1923 VIII 21 Šiauliuose). 1941 baigė Kauno VIII gimn., 1941—1943 lankė VDU filosofijos fak., 1945 — 1949 išklausė kursą Mūncheno univ. psichologijos institute. Okupaciniais metais dalyvavo pogrindinėje veikloje, 1945 — 1947 liet. stud, atstovybės Mūnchene narė, 1946 -1947 tarptautinės studentų tarybos pirmininkė Mūnchene, 1949 -—1951 Šviesos sambūrio vyr. valdybos narė, nuo 1949 Pabaltijo moterų tarybos lietuvių atstovybės narė, nuo 1953 lietuvių atstovybės pirmininkė, nuo 1953 XII bendroji šios tarybos pirmininkė; nuo 1951 Liet. rezistencinės santarvės vyr. komiteto narė. 1950, 1952 ir 1953 lietuves moteris atstovavo General Federation of Women Clubs kongresuose.

Bieliūnas 1) Antanas (g. 1904 IX 10 Rokiškio aps. Obeliuose) kunigas jėzuitai. Baigęs mokytojų seminariją, mokytojavo Kamajuose. 1927 stojo į Jėzaus Draugiją. 1938 įšventintas kunigu, 1939 baigė Valken-burge, Olandijoje, filos. ir teol. fak. Nuo 1940 gyveno Kaune, redaguodamas Misijas, vadovaudamas Vyrų Apaštalavimo sąjungai, dirbdamas jaunimo ir studentų pastoracijoje, jungdamasis okupaciniais metais į kovą dėl laisvės. Bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje. Išl. jaunimui šiuos vertimus: H. Schilgen Tu ir ji, Tu ir jis, Ban-gha Tarp dviejų pasaulių, T. Toth Atmerk akis, Kristus ir jaunimas. 1944 ištremtas į Sibirą.

2) Juozas (g. 1890 XII 4 Rokiškio aps. Panemunėlio vi. Kraštų k.) dainininkas. Pirmąjį muzikos mokslą gavo iš dėdės Juozo Katelės (vėliau Kauno operos solisto), vargoninkavusio Panemunėlyje, kur tada buvo ir kun. Katelė, B. dėdė. 1911 lankė iNaujelio muzikos kursus, 1912 stojo į Maskvos konservatoriją. Karo metu dalyvavo įvairiuose orkestruose. 1918—1920 mokėsi Petrapilio kons. 1920 X grįžo Lietuvon jr įsijungė į liet. operos kūrimą, 1921—1922 jai vadovaudamas ligi teatro suvalstybinamo. Iš baritono norėdamas pasirengti tenoru, 1926—1930 mokėsi Milane. Bet ir grįžęs dainavo baritonu; drauge ėjo antrojo chormeisterio pareigas. Pasitraukęs iš operos, 1932 kino filmų cenzorius, nuo 1934IX 1 radijofono dir. 1950 minimas Kauno konservatorijos dėstytoju.

Bielkevieius 1) Adomas (1798—1840 Vilniuje) gydytojas, Vilniaus univ. prof. Gimn. mokslus išėjęs Vilniuje, 1820 pabaigė mediciną Vilniaus univ. Dar būdamas studentu, buvo prorektoriaus Kersnovskio padėjėjas, nuo 1821 ėjo prorektoriaus pareigas, nuo 1824 XII 12 prorektorius. 1825 paskirtas anatomijos prof. Pelikano adjunktu, 1827 e. o. prof. 1832 medicinos fakultetui tapus mediko-chirurgine akademija, 1837 B., gavęs med. dr. laipsnį, nuo 1837 buvo akademijos, o. prof. Čia sukūrė turtingą anatomijos muzėjų, akademiją likvidavus, atiduotą Kievo universitetui. Universitete dėstė lenkų kalba, o akademijoj lotynų. Botanikos ir ornitologijos mėgėjas: paliko kelių tūkstančių paukščių iškamšų kolekciją. Rašė nedaug, vien savo specialybės klausimais.

J. BiėlvAski Uniwersytet Wilenski III 1899—1900.

2) Antanas (m. a. 1840) Lietuvos tapytojas, Adomo (1) brolis. Tapybą studijavo Vilniaus univ. pas P. Smuglevičių ir apie 10 metų Romoje. Iš ten grįžęs, gyveno Romanove, Valuinėje, kur metė tapybą ir vertėsi muzikos pamokomis. Buvo nutapęs keletą istorinio turinio paveikslų.

3) Jonas (g. 1871 Mažeikių aps. Tirkšlių vi. Bugenių kj veterinarijos gydytojas. Baigė Liepojos gimn., 1898 Dorpato (Tartu) veterinarijos inst. Tarnavo veterinarijos gydytoju 1898—1901 Kaukaze, 1901 — 1907 Tobolsko gub. Sibire. 1904—1905 dalyvavo japonų rusų kare. 19.14—1917 dirbo mokslinius tyrinėjimus Jalutorovsko vak. Sibire tyrimo stotyje. 1921 grįžęs Lietuvon, buvo Marvos priešmarinės stoties dir. padėjėju, 1922—1923 kariuomenės veterinaru, nuo 1924 vet. bakteriologinės laboratorijos, nuo 1932 vet. bakt. inst. dir. Nuo 1924 red. Veterinariją ir Zootechniką, bendr. Žemės ūkyje. Ūkininko Patarėjuje ir specialioje vet. spaudoje rusų ir vokiečių kalba.

Biella š. Italijos mst. Novaros provinc. 43.000 gyv. (1950). Audinių, baldų, papuošalų pramonė.

Bielos kometa. Pirmą kartą 1827 II 27 Bielos pastebėta ir jo vardu pavadinta. Sugrįžo 1832 ir 1839 tiksliai tuo laiku, kaip buvo skaičiavimais nustatyta. Sugrįždama 1845—1846 pasirodė silpnesnė, kaip prieš tai. Koks 250.000 km nuo jos buvo pastebėta antra, apie 4 kartus už ją silpnesnė. Sprendžiama, kad ji buvo suskilusi į dvi dalis. 1852 eilinio B. grįžimo metu atstumas tarp abiejų skeveldrų buvo jau didesnis kaip 2.000.000 km. Po to B. K. visai dingo, tik 1872 Madraso observatorijoje buvo pastebėtas miglotas objektas, galimas daiktas, tolima B. K. nuotrupa. Tačiau žemei kertant B. K. taką, pasirodydavo an-dromedidų (vėliau pavadintų bielidais) meteorų srovės, ypač gausios ,1.872 ir 1885.

L. Bieliukienė-Bezumavičiūtė

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5160-0=5160 wiki spaudos ženklai).