Puslapis:LE02.djvu/500

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

vo kovose prieš maskviečius. 1536 išvykęs Turkijon, iš ten nuvyko Kryman ir 1541 dalyvavo totorių žygyje prieš Maskvą.

5) Jonas (m. 1571) Dimitro sūnus. Prie Maskvos didžiojo kunigaikščio Jono IV buvo vyriausiuoju kariuomenės vadu ir vad. pirmuoju bajoru. 157.1 Krymo chanui Devlet Girėjui puolus Maskvą, jis žuvo totorių apsuptoje Maskvoje.

Bielskij Bagdonas (m. 1611) nuo 1571 caro Jono Žiauriojo patikėtinis. Carui mirus, palaikė Borisą Godunovą, ir dėl to naujasis caras Fedoras 1584 išsiuntė jį į Žem. Novgorodą vaivada. Fedorui mirus, stengėsi sostą užimti pats B., bet 1599 naujo caro Godunovo buvo pašalintas į Borisovą. Mirus Godunovui, grįžo Maskvon ir palaikydavo tai Lžedimitrą, tai Šuiskį. 1611 Kazanėje sulaikydamas gyventojus nuo priesaikos naujam Lžecarui, buvo nužudytas.

Bielskis 1) Jonas (1855 VI 24/VII 6) Raseinių aps. Saudininkų par. — 1904 XI Petrapily) inžinierius, visuomeninkas. 1876 baigė Šiaulių gimn. Už rastus pas jį draudžiamuosius eilėraščius buvo suimtas ir iš gimnazijos VII klasės pašalintas, bet jo mokinio Vladimiro Zubovo tėvui, Šiaulių bajorų vadui Mikalojui Zubovui, užtarus, gimnaziją pasisekė baigti. 1876 —1882 išėjo Petrapilio Susisiekimo inžinierių institutą. Studentu dalyvavo rusų ir lenkų revoliuciniame sąjūdyje. Buvo artimas Proletariato lenkų revoliucinei organizacijai, ypač T. Rechnievskiui ir S. Kunickiui 1886 Varšuvoje pakartam. 1882—1885 buvo Liepojos uosto inspektorius ir čia tuo pačiu laiku padėjo iš užsienio gabenti nelegalią literatūrą ir į užsienį slaptai permesti besislapstančius revoliucininkus. 1883 jis tuo būdu j Ameriką padėjo pabėgti S. Degajevui, nužudžiusiam Petrapilio ochrankos viršininką Sudeikiną. B. butas Liepojoje buvo pažangiosios visuomenės ir moksleivijos susirinkimo centras. Iš tų moksleivių išėjo ir Lietuvos Nepriklausomybės aktą 1918 pasirašęs Stanislovas 'Narutavičius, 1922 buvęs Lenkijos prezidentas Gabrielius Narutavičius, atgaivinto Proletariato kurį laiką buvęs žymus veikėjas Vincentas Janavičius (iš Aleksandrijos). Nuo 1885 B. tarnavo vakarų Sibire prie Irtišo, Tųros ir Toboio upių reguliavimo. Ten jo butas buvo prieglauda politiniams tremtiniams.

2) Jonas Julius (g. 1891 I 6 Tytuvėnuose, Raseinių aps.). Lietuvoje išėjęs pradžios mokslą ir pradėjęs gimn., 1908 atvyko į JAV. 1915 baigė Blumer Naturopathic College Hartforde, Conn. naturopatijos daktaro (N. D.) laipsniu. 1917—1919 George Washingtono univ. klausė bendrosios ir tarptautinės teisės paskaitų. Vėliau New Yorko univ. studijavo ekonomiką ir finansus, o Georgetowno univ. tarptautinius santykius ir konsulinę tarnybą. 1932 baigė teisę American University, Calif. L. L. B. laipsniu. 1916 buvo Amerikos lietuvių tarybos įgaliotiniu Lietuvoje ir dalyvavo pavergtųjų tautų kongrese Lozanoje. Grįžęs iš Lietuvos į JAV, lankė kolonijas ir organizavo aukas nukentėjusiems dėl karo Lietuvoje. 1917 V 15 įst. lietuvių informacinį biurą Washingtone ir jam ligi 1919 vadovavo. Tuo pačiu metu buvo ir Amerikos Lietuvių Tautos Tarybos pirmininkas. 1918 Lietuvos Vyčių centro pirmininkas, 1919—1920 Lietuvos Sargų vyr. organizatorius, vėliau Lietuvos brigados gen. inspektorius. 1919—1920 Lietuvos karinės misijos JAV narys, vėliau finansinės komisijos narys. 1921 paskirtas Lietuvos finansiniu įgaliotiniu JAV, 1923 konsuliariniu agentu (suorganizavo J. A. Valstybėse pirmąjį konsulatą), 1924 konsulu, kuriuo išbuvo ligi 1926 XI. 1939 paskirtas Lietuvos garbės konsulu; tas pareigas tebeina ligi šiol Los Angeles, Calif. Lietuviškai išl. Delegatų kelionė Lietuvon 1916 ir Raktas sveikaton ir laimėn 1918, angliškai Lithuania 1918 ir Do you feel the Draft. Lietuvių spaudoje bendradarbiauja nuo 1915, pasirašydamas įvairiais slapyvardžiais, dažniausiai J. Balčiumi.

3) Vaclovas (1870 V 1 Raseinių aps. Šiluvos vi. Siemeniškių k. — 1936 IX 16 Varšuvoje) inžinierius, visuomenės veikėjas, Jono (1) brolis. 1880—1889 mokėsi Šiaulių gimnazijoje, augštesnėse klasėse dalyvaudamas slaptuose gimnazistų rateliuose, Vincento Janavičiaus nukreipiamuose marksizmo kryptimi. 1889 stojo į Petrapilio univ., paskiau į Technologijos institutą, kurį pabaigė 1896. Studijuodamas Petrapilyje, dalyvavo ir bendrose studentų organizacijose ir lietuvių studentų draugijose kartu su Antanavičiumi, V. Čepinskiu, Jonu Dobkevičiumi, Antanu Kaupu (vėliau kunigas), S. Lukauskiu, Jonu Vileišiu, vėliau ir su A. Bulota, Vilkaičiu, P. Višinskiu, Zubrickiu, Žaliu.

1896—1905 V. tarnavo Ukrainoje geležies gaminimo fabrikuose. 1905 V suimtas, ligi teismo už užstatą paleistas, 1905 X 17 am-

J. J. Bielskis

V. Bielskis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4916-0=4916 wiki spaudos ženklai).