Puslapis:LE02.djvu/502

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Provinzen während d. schwedisch-russ. Krieges 1788—1790 (1874).

Biennale italų grafo Volpi įst. nuolatinė tarptautinė meno paroda Venecijoje, rengiama kas dveji metai. Nuo 1932 Venecijoje B. vardu rengiama ir tarptautinė filmų paroda, kurios metu paskiriama keliasdešimt dovanų. Nuo 1934 filmų B. rengiama kas metai.

Biennis (lot. dvimetis) botanikoje vadinami augalai, kurie tik antraisiais metais žydi ir duoda vaisių.

Biennium (lot.) dvejų metų tarpas. Pagal tai būdvardiškai biennalis reiškia dvejus metus trunkąs.

Bier August (1861—1949) vokiečių chirurgas, 1907—1932 prof. Berlyne. Jis įvedė nugarkaulio smegenų anesteziją ir atnaujino gydymo būdą, vad. Biero hiperemija. Jis pabrėžė pasitikėjimą gydomosiomis gamtos jėgomis ir kūno pratybomis (ypač sužeistiems kare); sąlyginai jis vertino ir homeopatiją. Be medicininių studijų, jis domėjosi ir gamtos filosofijos klausimais, atstovaudamas vitalizmą. Išsp. Hyperämie als Heilmittel 1913, drauge su kitais Operationslehre (nuo 1912), Wege u. Grundlagen der Heilkunde 1930, Die Seele 1939.

Bierce Ambrose (1842—1916) amerikiečių žurnalistas ir rašytojas, rašęs trumpas fantastines ar psichologines apysakaites ir politine satyra persunktus aforizmus bei pasakėčias. 1913 nuvykęs į Meksiką, dingo be žinios. Jo Collected Works išl. 1912—1917.

Bjerknes Vilhelm (1862 — 1951) norvegų fizikas ir meteorologas, profesoriavęs Stockholme, Oslo, Leipcige ir Bergene. Pasižymėjo atmosferos dinamikos ir poliarinio fronto teorijos darbais. Sukūrė ciklonų užuomazgos teoriją ir naują metodą oro spėjimams, nustatant ciklonų kurso liniją iš susidariusių šilto ir šalto fronto. Išsp. Dynamische Meteorologie u. Hydrographie 1912—1913, Physik, Hydrodynamik mit Anwendung auf die dynam. Meteorologie 1933.

Biermer Anton (1827—1892) vokiečių gydytojas, 1868 aprašė progresyviąją anemiją (anaemia perniciosa), kuri jo vardu kartais ir vadinama.

Biernacki Michal Marijan (1855—1936) lenkų kompozitorius, Varšuvos konservatorijos prof. Sukūrė prologą orkestrui, eilę kūrinių chorui, orkestrui ir smuikui. V. Kudirkos Kanklių II daliai, išsp. 1899, B. harmonizavo tris liaudies dainas.

Bierna;t z Lublina (Bernotas iš Liublino; apie 1490 — apie 1522) pirmųjų lenkiškų spausdintų knygų autorius. Krokuvos akademijos auklėtinis, Liublino seniūno Pileckio sekretorius. Apie 1514 Krokuvoje išl. Raj duszny (Hortulus). Apie 1522 išsp. Ezop, apie 1536 Rozmovva Palinura z Ka-ronem.

Bieroo hiperemija būdas chroniškam ar aštriam įdegimui gydyti, sutraukiant į tą vietą kraujo perteklių. H. yra dviejų rūšių: 1) aktyvioji, pasiekiama kaitinimu, 2) pasyvioji, pasiekiama dvejopai: a) lengvai organą užveržiant ir tuo apsunkinant kraujo nubėgimą venomis, b) išretinta atmosfera, būtent: ant nesveiko organo dedama taurė ar kitas specialus prietaisas, hermetiškai uždaromas ir iš jo išsiurbiamas oras.

Bierut Boleslaw (g. 1892) belševikinis lenkų politikas. Mažažemio sūnus, vertėsi linotipininko ir žurnalisto darbu. Komunistas nuo 1918, 1933 nuteistas 7 metams kalėti už komunistinę veiklą, išleistas iš kalėjimo 1939, karui prasidėjus, 1943 išvyko į T. Rusiją. 1944 Liublino tarybos, sudarytos prieš Londono egzilinę vyriausybę, pirmininkas. Nuo 1944 ėjęs provizorinės valstybės galvos pareigas, 1947 V 2 „išrinktas” valstybės prezidentu. Nuo 1952 XI minis-ris pirmininkas.

Bierzynski Juozas XVIII a. Baro konfederacijos veikėjas. 1768 rusams paėmus Barą ir Berdičevą ir konfederatams ėmus tartis su karaliumi Poniatovskiu ir Čartoriskių grupe, stengiantis pakeisti Poniatovskį Saksonijos kunigaikščiu, Vesselio ir kt. partija pakišo konfederatams B., kuris 1769 pasiskelbė vyriausiuoju konfederatų maršalka ir savo pusėn patraukė Lietuvos didikus. 1769 VII 13 ties Baltstoge sumuštas, per Jurbarką pabėgo į Prūsus. 1769 XI sudarius naują konfederatų vadovybę, B. mėgino sudaryti kitą, bet tuo tarpu 1769 XI11 be šūvio atidavė rusams Krokuvą. Konfederatų vadovybės pasmerktas ir suimtas, pabėgo, o paskiau rusams įdavė ir konfederatų būrį.

Biesas vaidinys, velnias, mūsų raštuose minimas XVI a. Bretkūno, Daukšos ir kt. Lietuvių kalbon pateko per gudus iš slavų b i e s, ukr. b i s.

Biešenkavičiai Gudijos mst. Dauguvos paupyje, ligi 20.000 gyventojų. XVII a. Sapiegų įkurtas, vėliau atitekęs Oginskiams, po jų Chreptavičiams. 1650 Leono Sapiegos pastatyta bažnyčia.

Biezbardis Kaspars Ernests (1806—1886) latvių rašytojas, mokytojas. ,1863 B. parašė carui latvių inteligentų adresą ir perrašė Mežumuižos valstiečių skundą, už ką buvo ištremtas į Kalugos gub. 1866 grįžo Rygon. Nuo 1884 gyveno Maskvoje. B. buvo vienas pirmųjų latvių patriotų ir tautinio atgimimo veikėjų, kovojęs už latvių tautos išlaisvinimą iš vokiečių įtakos ir tam paramos jieškojęs rusuose. Ta kova jo apsakyta brošiūroje Der Sprach- und Bildungskampf in den Baltischen Provinzen Russlands 1865. Kiti jo raštai: 1869 Mūsų valoda un vinas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5260-0=5260 wiki spaudos ženklai).