Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/506

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


baigė Panevėžio realinę mokyklą, 1893— 1898 išėjo kunigų seminariją. Nuo 1898 Endriejavo, nuo 1902 Rietavo, 1906—1907 Kauno karmelitų bžn. vikaras. Nuo 1907 Rygoje, kur nuo 1910 X redagavo Rygos Garsą, o nuo 1915 perėmė ir jo leidimą. 1918 V atsikėlė Kaunan prie šv. Kazimiero draugijos, 1919—1920 redagavo Vienybę, 1920—1924 dienraštį Laisvę. Tuo pačiu laiku aktyviai dalyvavo katalikų darbininkų šv. Juozapo ir šv. Zitos draugijose. Nuo 1924 (ir 1937) Jurbarko klebonas, paskiau ir kanauninkas.

Spaudos draudimo metu vikaraudamas platino lietuvišką spaudą, o Rietave buvo įsteigęs dvi slaptas mokyklėles ir liet. knygynėlį. Slapyvardžiais D. Dumbrė, Dzidorius Dumbrė, D. D. nuo 1900 bendradarbiavo Tėvynės Sarge, 1903 Kryžiuje, Vilniaus Žiniose, Šaltinyje, Nedėldienio Skaityme, platesnius straipsnius visuomeninėmis temomis, spausdino Žinyčioje 1901, Dirvoje, Žinyne 1903, Draugijoje, Židinyje 1931, Tiesos Kelyje. Rygos Garse, Vienybėje ir Laisvėje buvo išspausdinęs ir keletą feljetonų ir beletristinių dalykų. Skyrium išsp. Ar bus geriaus, kad socijalistai gaus viršų 1905, ir 1907, Bejėgis socializmas 1920. Išvertė J. Jorgensono Šv. Pranciškus Asyžietis, Rade-macherio Vidujinis šventųjų gyvenimas, šv. Pranciškaus Saležiečio Filioteja 21930.

Bikini koralinio atolo sala, 7 km2 ploto, š. Maršalo salyne, Didžiajame vandenyne. JAV jungtiniam štabui pavedus, čia 1946 VI 30—VII 24 buvo išbandyta, kaip atominės bombos veikia karo laivus. Gyventojai prieš tai buvo iškelti į kitas salas. Bandymams buvo paskirti 73 karo laivai. Viena bomba buvo išsprogdinta ore, kita vandenyje.

Bikonkavinis lęšis abiejų įgaubtų paviršių. Bikon veksinis lęšis abiejų išgaubtų paviršių.

Bykov NKVD karininkas, pirmasis NKVD operacinio darbo organizatorius Lietuvoje, rusų bolševikų armijai 1940 VI 15 okupavus kraštą. Pirmomis dienomis buvo apsistojęs Vilniuje ir bandė organizuoti demonstracijas, kurios turėjo reikalauti mirties bausmės suimtiesiems vid. reik. min. K. Skučui ir valst. saug. dep. dir. A. Povilaičiui. Su B. pagalba buvo vykdomi pasiruošimai vadinamiesiems „laudies sėi-mo” rinkimams (1940 VII 14) Lietuvoje, o jo direktyvomis 1940 VII 11—12 atlikti masiniai Lietuvos gyventojų areštai. Tada buvo suimta ir kalėjmuose sugrūsta iki 1.600 Lietuvos piliečių.

Bykovsiki 1) Ignas (apie 1740 — apie 1810) Lietuvos rašytojas lenkų kalba. Rusų kariuomenės karininkas, ilgai gyvenęs Čartoriskių dvare, senatvėje įsikūręs Pagirio guduose, išsp. Vilniuje ir Varšuvoje 25 apysakų vertimus iš prancūzų ir rusų kalbos. Taip pat rašė originalių dalykų lenkų kalba: Wie,czory Wiejskie 1787, Košciol slawy 1799, Rozmyšlania wiešniacze 1799, Wenera z piany morskiej rodząca się 1808.

2) Petras Jaksa (1823 Podolėje — 1889) lenkų rašytojas, rašęs romanus daugiausia iš XVIII a. pabaigos ir XIX a. pradžios Podolės bajorų gyvenimo (Pomięt-niki wloczęgi .1872, Ostatni sejmikowicze 1876, Sądy podkomorskie 1882, Dwor kro-lewski w Grodnie 1884, Konkurenci kaszte-lanki 1886).

Biksas (Byks, Beks) medžio rėžytojas Lietuvoje XIX a. pirmoje pusėje. Jo parašas yra išgraviruotas K. Zabičio Naujo mokslo skaytimo 1824 rėžiniuose. P. Galaunė manė, kad tie rėžiniai būsią buvę pagaminti kun. S. Čerskio rėžykloje Salantuose ir kad ir pats B. ten dirbęs. Kadangi Salantų rėžykla buvo įkurta jau po anos Zabičio knygutės išspausdinimo, tai, greičiausiai jis bus dirbęs kurioje Vilniaus rėžykloje, kur ir bus buvę anie rėžiniai pagaminti ir atmušti.

Bikšis, ar Bikšys, vienas Deltuvos kunigaikštis, kartu su Erdvilu, Mindaugu ir kt. kunigaikščiais dalyvavęs, sudarant taikos sutartį su Valuinės Haličo kunig. Romano našle ir jo sūnumi Danila. Sprendžiama, kad toji sutartis buvo sudaryta 1219.

Bikvadratas. Vieno argumento x sveikoji algebrinė funkcija, į kurios analizinę išraišką įeina x tiktai antruoju ar ketvirtuoju laipsniu. Modernioji matematinė literatūra dažnai B. vadina ir kiekvieną 4-tojo laipsnio vieno argumento sveikąją algebrinę funkciją.

Byla 1) Juozas (1871 VIII 29 Raseinių aps. Jurbarko vi. Kažemėkų k. — 1944 Kaune). Kunigas. Mokėsi Suvalkuose. ,1893 baigė Kauno kun. seminariją. Tik įšventintas, buvo paskirtas Žemaičių vyskupijos katedros vikaru. 1896—1897 šen. Varnių parapijos administratorius. Ligi 1914 vėl Kauno katedros vikaras. 12 metų mokė Kauno kun. seminarijoje bažnytinio giedojimo. 1914—1917 N. Žagarės klebonas. 1917 grįžo į Kauno katedros bažnyčią. Kartu dirbo ir vyskupijos kurijoje, pasiekęs kurijos kanclerio postovio. 1926 Kauno metropolijos kurijos garbės, o nuo 1931 tikrasis kanauninkas. Buvo geras baritono balso solistas, kartais ir viešai pasirodydamas.

Kun. J. Bikinas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4998-0=4998 wiki spaudos ženklai).