Puslapis:LE02.djvu/507

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

2) Jurgis (1890 II 3 Raseinių aps. Jurbarko vi. Geišių k. — apie 1945 išvežtas į Sibirą). Mokslus ėjo Skirsnemunės prad. mokykloje, Palangos progimn., Kauno gimnazijoje, ,1909—1914 Petrapilio univ. 1926 baigė Lietuvos univ. teisių fak. 1914 —1917 dalyvavo I pas. kare. !Nuo 1907 dalyvavo LSDP darbe. 1917 IX kartu su V. Bielskiu, J. Tumu, A. Graurogku, J. Jankausku ir A. Voldemaru dalyvavo Kieve sušauktame Rusijos pavergtųjų tautų kongrese, o prieš tai lietuvių seime Petrapilyje. 1919—1926 tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 1919 VI 30 — XII 15 vietinės karuomenės brigados vadu, 1920 IX 15—1922 II 22 krašto apsaugos ministerio padėjėju, 1924—1926 karo prokuroru. Nuo 1926 IX 15 buvo Kauno apyg. teismo prokuroras, nuo 1933 IX 15 ligi 1940 Vyr. Tribunolo teisėju. Bendradarbiavo Lietuvos Žiniose, Lietuvos Aide, Socialdemokrate, Mūsų Žinyne, Karde. 1933 XI—1940 redagavo Teisę. 1930—1931 parengė spaudai Baudžiamojo proceso įstatymo letuvių kalba vertimą. 1932—1940 Teisės žurnalo priedais leido Vyr. Tribunolo baudžiamųjų bylų sprendimus, Vyr. Tr. visuotinių susirinkimų baudžiamųjų ir civilinių bylų sprendimus, Vyr. Tr. kasacinių bylų sprendimus.

Byla 1) Teismo procesas spręsti šalių ginčams, kilusiems iš civilinės teisės santykių ar kaltinamojo baudžiamajai atsakomybei nustatyti. Bylos, keliamos teisme, vad. t e i s mi n ė m i s B., administracinėse valdžios įstaigose — administracinės B. Teisminės B. skirtomos baudžiamomis ir civilinėmis B. Administracinės B. apima neginčytinus valdinių ar savivaldybinių įstaigų reikalavimus privatiems asmenims (pvz. mokesčių ar baudų jieškojimus, nutarimus švarai palaikyti ir kt.) ar, atvirkščiai, priv. asmenų pretenzijas administracinėms įstaigoms, pvz. pretenzijas dėl neišmokėtos algos, atlyginimo už nusavintą turtą ir kt. Baudž. B. priklauso nusikaltimai viešajai tvarkai ar priv. asmenims. B. B., keliama baudž. teisenos nustatyta tvarka, negali būti nutraukta (išskyrus tam tikrą B. B. rūšį) nukentėjusio asmens valia: baigiama ilk galutiniu teismo sprendimu. C. B. gali būti keliama, kai vienas asmuo pažeidžia ar ginčija kito asmens privačiąją teisę. Tačiau pradėti C. B. norėdamas gali tik nukentėjęs asmuo. C. B. dalyvauja dvi šalys: j ieškovas ir atsakovas. C. B. keliama jieškovo iniciatyva civilinės teisenos nustatytąja tvarka dėl priv. teisių pažeidimo (pvz. nuosavybės teisės, valdymo teisės, nuostolių atlyginimo, sutarčių laužymo ir kt.). C. B. baigiama galutiniu teismo sprendimu ar nutraukiama bylininkams susitaikius. Išspręstoji C. B. antrąkart dėl to paties dalyko negali būti keliama.

2) B. vad. registras, kuriame surinkti dokumentai ir kitoki raštai, liečią tam tikrą reikalą (pvz. karinę prievolę, tarnybą).

Bilą, Cerkva Ukrainos mst. Rosies paupyje. Cukraus, žemės ūkio mašinų pramonė. XVI—XVIII a. čia buvo lenkų pilis, nekartą atlaikiusi totorių ir kazokų puolimus. Prie B. C. 1622 Step. Chmeleckis laimėjo prieš totorius. 1918 čia buvo susikūrusi ukrainiečių Petliūros direktorija, surengusi sukilimą prieš hetmoną Skoropadskį. 1919 kurį laiką čia Petliūros štabas vadovavo kovoms su bolševikais.

Bylaitis Gediminas Jonas (g. 1921 XI 19 Marijampolės aps. Rudaminos vi. Bulakavo dv.) gydytojas. Gimnazijos moltslą ėjo Marijampolėje, Alytuje ir Vilkaviškyje. Mediciną studijavo Paryžiuje, Derby (Anglijoje) ir Bonnoje (Vokietijoje), kur 1949 baigė studijas medicinos ir filosofijos daktaro laipsniais už medicininę ir psichologinę disertacijas. 1949 atvyko į JAV. 195.1 išlaikė Illinois valstybėje egzaminus gydytojo praktikai gauti. Trumpai vertęsis privačia praktika, nuo 1952 dirba Illinois valstybės univ. kaip klininkinis asistentas neurologijoje ir neurochirurgijoje. L. E. Medicinos skyriaus bendradarbis.

Biiateralinis (lot.) dvišonis, abipusis.

Bilaterata (lot.) dvišoniai, bilateraliai simetriški daugiaceliai gyviai: stuburiniai, tunikatai, nariuotakojai, kirmėlės ir minkštakūniai.

Bylaukis (taip pat Bielavk, Bielauck, Bi-lack) Jonas (apie 1540 Vėluvoje — 1603 X 5 Jurbarke, vok. Georgenburg, prie iNani&-kio, vok. Neunischken, bžk., tuojau į žiemr. nuo Įsruties mst., Įsros žemupio deš.-v. krante) lietuvių kunigas M. Lietuvoje. Mokėsi Vėluvoje ir Karaliaučiaus univ. Nuo 1564 mokytojas M. Lietuvos Jurbarke, nuo 1573 ligi mirties ten pat kun. 1590 dalyvavo konferencijoje, sušauktoje Ragainėje Bretkūno Biblijos vertimo koreguoti, nors Bretkūno vertimo rankraštyje jo pataisų nesurasta. Atsiradus vad. 1573 Wolfenbüt-telio postilės rankraščiui (Yszguldimas Ewangeliv), kurio įrišime yra įspausta B. pavardė, buvo sprendžiama, kad jis bus buvęs to Yszguldimo autoriumi (kartu su Sa-pūnu). Tačiau ilgainiui paaiškėjo, kad B., M. Sapūnas ir Patroklas Velverus šį rankraštį tik nurašė iš kito autoriaus (gal A. Jomanto) parašyto originalo.

V. Gaigalaitis Die Wolfenbütteier Postillenhandschrift 1900—1903; V. Falkenhahn Der Übersetzer Johannes Bretke 1941.

Jurgis Byla

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5257-0=5257 wiki spaudos ženklai).