Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/51

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Bajėnų miškas Kauno aps. Babtų vi. Čekiškės girininkijoje, 5 km nuo Nevėžio. 583 ha ploto. Vyrauja eglės, priemaišoje uosiai, juodalksniai, drebulės, beržai. Per mišką teka Aluonos upelis. Buvo stirnų, lapių, kiškių ir vilkų.

Bajer 1) Fridrik (1837—1922) danų rašytojas ir politikas, Danijos Folkethingo (parlamento antrųjų rūmų) narys. 1882 įst. danų taikos sąjungą, 1891 tarptautinį taikos biurą Berne, kuriam pirmininkavo. 1908 kartu su Arnoldsonu gavo Nobelio taikos premiją. Svariai gynė skandinavų neutraliteto tezę. Išsp. Nordiske iNeutralitets-forbund 1885, Dėt skandinaviske Neutrali-tetssystem 1906.

2) Jonas Česlovas (m. 1670 VIII 17) Lietuvos domininkonas, 1643 Merkinės domininkonų vienuolyno prioras. 1644 išsp. Congregatio Lithuaniae praedicatorum ordinis (spausdinimo vieta pažymėta Merkinė, nors ten jokios spaustuvės nebuvo).

Bayer 1) Gottlieb Siegfried (1694 Karaliaučiuje — 1738 Petrapilyje) kalbininkas. 1717 Karaliaučiaus univ. graikų literatūros prof. 1725 pakviestas į Petrapilį mokslo akademijos nariu. Parūpino keletą istorinių raštų: De origine et pris-cis sedibus scytharum 1728, De Scytiae situ 1728, Origines Russiae. B. buvo vad. skandinaviškos rusų kunigaikščių kilmės teorijos kūrėju. Tyrinėjo kinų kalbą ir 1730 išsp. Museum sinicum. Rankraščiu paliko 26 tomų kinų kalbos žodyną Lexicon sinicum. Tyrinėjo ir mongolų, mandžūrų ir kt. rytų kalbas.

2) Johannes (1572 - 1625) vokiečių astronomas, profesijos advokatas Augsburge. Surašė žvaigždžių katalogą ir padarė pirmąjį dangaus atlasą, paaiškintą darbu Explicatio caracterum aeneis tabulis ins-culptorum. Astronomijoje nustatė žvaigždžių žymėjimą graikų raidyno raidėmis. Išsp. Uranometria 1603.

3) Joseph (1882—1931) austrų prois-torikas, nuo 1819 Vienos gamtos muzėjaus priešistorinio skyriaus direktorius. 'Nuo 1924 redagavo žurnalą Die Eiszeit (vėliau Eis-zeit und Urgeschichte). Jo tyrimo sritis ledynų laikotarpis. Išsp. Der Mensch im Eis-zeitalter 1927.

Bajerburgas. Gedimino viešpatavimo pabaigoje vokiečių ordino kariuomenė 1337 Dubysos žiotyse pastatė Marienburgo pilį. Kadangi ji buvo pertoli į Lietuvos žemes įsikišusi, tai tais pačiais metais buvo pastatyta kita pilis, kryžiuočių žygį rėmusio Bavarijos kunigaikščio Henr'ko garbei pavadinta B. Joje buvo palikta 100 karių, 40 riterių ir daugybės pėstininkų įgula. Jiems iš čia ką tik atsitraukus, puolė B. lietuviai ir sunaikino. Sprendžiama, kad ir Gediminas kaip tik čia, jei ne prie Veliuonos, žuvęs. ši pilis buvo pastatyta Nemuno saloje už 2 km nuo Veliuonos, — ten, kur Gistus upelis įteka į Nemuną. Lietuviams B. sugriovus, kryžiuočiai a. 1341 pastatė naują B. jau kitoje vietoje, gal buvusio Georgen-burgo vietoje. Vogt spėjo, ar tik tas B. nebus buvęs Narkūno piliakalnio vietoje priešais Skirsnemunę.

Bajerčius 1) Konstantinas (g.1903 X 24 šakių aps. Plokščių vi. Pajoti jų k.) vaikų rašytojas. Nuo 1930 studijavo VDU pedagogiką ir lituanistiką. Bendradarbiavo bendrojoje spaudoje ir ypač vaikų (žiburėlyje, Saulutėje). Atskirai išsp. Trys keliai 1929, žemės vieškeliais 1930 (eilėraščių rinkinys), Spindulėliai 1930, Namuose ir giriose 1930, Zuikių žemėje 1931, Nugirstos šnekos 1937, Iš pasakų krašto 1939.

2) Pranas (g. 1894 VI 2 šakių aps Stanaičiuose). 1919 įšv. kunigu. 1928 gavo LU teol. licenciatą. 1929 Klaipėdoje įst. ka-tatalikų jaunimo draugiją Neringą ir ligi 1935 buvo jos dvasios vadu. Bendradarbiavo Ryte (Kaune), tremtyje Naujajame Gyvenime ir kt.

Bajeritas kristalinio aliuminio hidroksido rūšis, kurios Roentgeno spektras skiriasi nuo hidrargilito. Pagamino P. Jucaitis ž. Ū. Akademijos laboratorijoje, hidrolizinda-mas kalio aliuminato tirpalą. Drauge su R. Fricke jis tai aprašė Ztschr. f. anorg. und org. Chemie 1928 ir 1930. ž. Aliuminio hidroksidas.

Bayes’o teorema tikimybių teorijoje nusako, kad reliatyvioji hipotezės tikimybė, nustatytoji su sąlyga, kad tiriamasis įvykis jau atsitikęs, yra lygi trupmenai, kurios skaitiklį sudaro tos pačios hipotezės abso-liučloji tikimybė, padauginta to paties įvykio reliatyviąja tikimybe, su sąlyga, kad galioja anksčiau minėtoji hipotezė, o vardiklį — suma sandaugų kiekvienos įvykio hipotezės tikimybės ir įvykio reliatyvios tikimybės, su sąlyga, kad galioja pirmąjį sudauginamąjį atitinkanti hipotezė.

Bayeux š. Prancūzijos mst. Normandijoje 8209 gyv. (1951). Senovės Augustodurum, Civitas Baiocassium, Bayocassini, Baiocae. žymūs normanų architektūros pastatai iš XI—XIII a. B. nresto bibliotekoje laikomas kaišytinis kilimas iš XI a., vaizduojąs Viljamo Kariautojo Anglijos nukariavimą. Jame yra 1512 figūrų, vaizduojančių 72 scenas.

B. romanų-gotikinė katedra iš XI-XIII a. laikoma seniausia visoje ,Normand'joje.

B. jau žinomas IV a., vėliau tai buvo galų bajokasų sostinė. X a. užėmė normanai. II pas. kare B. buvo pirmasis Prancūzijos mst., kurį 1944 VI 6 paėmė išsikėlę sąjungininkai.

Baif Antoine (1532 Venecijoje — 1589 Paryžiuje) prancūzų poetas, vad. plejados narys, griežto klasicizmo šalininkas. Jo

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+5620-244=5376 wiki spaudos ženklai).