Puslapis:LE02.djvu/52

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

„baltosios eilės” (nerimuotos) vad. vers bai-fins. Jo veikalai išsp. 1571—1574.

Baigiamasis balansas daromas verslo apyskaitos metams pasibaigus. Paprastai tiekiamas drauge su pelno ir nuostolių sąskaita. B. B. sąskaita, vad. ir balanso sąskaita, yra viena didžiųjų buhalterijos knygų sąskaitų, į kurią perkeliama didžiųjų knygų inventorinis sąskaitų saldo, tas sąskaitas beužbaigiant.

Baigmė baigiamoji rungtynių dalis, finišas.

Baigtinių skirtumų teorija yra matematikos mokslo šaka, gvildenanti vieno ar kelių tikrųjų ar kompleksinių argumentų funkcijų baigtinius prieauglius, atitinkančius baigtinius argumentų prieauglius. B. S. T. kaikuriuos pradmenis galima rasti 1673 II 3 Leibnizo laiške Oldenburgui. Bet jos kūrėju laikomas Brook Taylor, 1715 tuo klausimu išleidęs veikalą Methodus incremento-rum. B. S. T. raidą pastūmėjo Newton, Stir-ling, Laplace ir ypač Gauss veikale Methodus nova integralium valores per approxi-mationem inveniendi 1816. B. S. T. glaudų ryšį su funkcijų teorija, žymiai praplėtė jos vartojimo sritį ir patobulinę jos metodus XX a., yra nustatę Pincherle, Birkhoff, Gal-brun, Perron.

A. Henry Le calcul des différences finies et ses aplications 1932.

Baikalas (turk. tôt. baikôl, bai-kul — turtingas ež., mongolų Dalai-nor — šventoji jūra) p. r. Sibiro ež. ir didumo aštuntas žemės paviršiuje. Plotas 34.180 km2, 670 km ilgio ir 26-73,5 km pločio. Giliausioji vieta 1741 m. Apsuptas kalnų ligi 2673 m augščio. Krantai augšti ir statūs. Vandens paviršius 462 m nuo j. 1. Įteka 365 intakai, iš kurių didžiausi Selenga, Augšt. Angara ir Barguzin. Išteka žemutinė Angara •— svarbiausias Jenisėjo intakas. Užšąla tik gruodžio pabaigoje ar sausio pirmoje pusėje. Ledas kietas ir storas (ligi 1,3 m). 1904— 1905 žiemą tuo ledu buvo nutiestas transs-birinio glž. tarpas. Vėliau jis buvo išvestas pietine B. pakrante. B. intakų baseino plotas 582.570 km2, iš kurio Selengos baseinui tenka 455.040 km2. B. krantuose yra keliolika uostų. Per metus yra a. 250 laivybai tinkamų dienų. Ežere randama ruonių, lašišų. Iš viso ežere gyvena 700 vietinės kilmės gyvulių skirčių. Apylinkės kalnuose randama naftos, aukso, gel. rūdos, akmens anglies. B. apylinkėse gyvena buriatai, mongolai ir kt. Sibiro tautelės. Tačiau jau iš seno ir ypač XX a. daugumą gyventojų ir darbo jėgų čia sudaro politiniai tremtiniai.

B. atsirado žemės plutos griovyje, susidariusiame raukšlėjimosi metu, jai įlūžus.

Baikie William Balfour (1825—1864) anglų keliautojas, Afrikos tyrinėtojas. 1854 ir 1857 dalyvavo ekspedicijoje į Nigerį. Laivui sudužus, pradėjo Kvoros ir Binue santakoje sodybą. Po 7 metų grįždamas mirė Sierra Leone. Išsp. Narrative of an Exploring Voyage up the Rivers Kwira and Binue 1856.

Baikov Leonas (1776-1829) 1801 rusų diplomatinis sekretorius Paryžiuje, 1803 rusų pasiuntinybės sekretorius Kinuose, paskiau senatoriaus Novosilcevo vyriausias padėjėjas ir valdininkas ypatingiems reikalams Varšuvoje ir Vilniuje. Vienas uoliausiųjų dalyvių persekiojant Vilniaus universitetą ir jo studentų organizacijas (filaretus), 1823 komisijos narys jiems likviduoti. Vėliau Lietuvoje persekiojo masonus, Varšuvoje dekabristus. Lietuvos kultūros istorijoje įgijo bjauriausią vardą.

Alkar Baikov 2 leid. 1912;
J. Lelewel Nowosilcow w Wilnie 1831.

Bay Lagoon gėlojo vandens ež. Filipinuose, p. Luzo.no salos dalyje. 68 km ilgio, 22 km pločio. Krantuose eilė miestų.

Bayle Pierre (1647—1706) prancūzų filosofas skeptikas. Mokęsis pas jėzuitus, atsivertė į katalikybę, bet vėliau vėl grįžo į protestantybę. Katalikų ir protestantų persekiojamas, buvęs kalėjime už savo įsitikinimus, matęs savo veikalus viešai deginant ir uždraudžiant, turėjo slapstytis Šveicarijoje ir Olandijoje. Jis kovojo prieš kiekvieną dogmatizmą filosofijoje ir griežtai skyrė žinojimą nuo tikėjimo. Nors ir buvo kaltintas ateizmu, betgi apskritai neneigė nei Dievo, nei tikėjimo. Be gausių poleminių raštų, didžiausios įtakos visam „šviečiamajam” laikotarpiui turėjo ypač savo enciklopediniu veikalu Dictionnaire historique et critique, 1695—1697 (pirmoje laidoje turėjusiu du tomus, vėliau 1820 laidoje išplėstu ligi 16 tomų).

Bailey 1) Gamaliel (1807-1859) amerikiečių žurnalistas, kovojęs už vergijos panaikinimą. Nors buvo baigęs mediciną, bet apsisprendė žurnalistikai dirbti. 1836 pradėjo dirbti Cincinnati Philantropist, pirmajame laikraštyje prieš vergiją Amerikos vakaruose. Laikraštį sustbdė 1847. Tada buvo pakviestas redaguoti American and Foreign Anti-Slavery Society sumanyto laikraščio The National Era. šis laikraštis buvo svarbiausias organas kovai su vergija. Jame 1851—1852 buvo išspausdinta ir Dėdės Tomo lūšnelė. Abu laikraščiai kelis kartus buvo minios puolami, o vieną kartą B. G. išbuvo minios apsuptas net tris dienas.

2) Philipp James (1816-1802) anglų poetas, jau 23 metų amžiaus išgarsėjęs savo poema Festus, bet vėliau nebesulaukęs pasisekimo, tai nors vis naujai plėtęs savo pirmąją poemą, tuo būdu likdamas vienos knygos autoriumi. ,

3) Solon Irving (1854—1931) amerikiečių astronomas, 1887—1927 dirbęs Harvardo observatorijoje. Jam buvo pavesta įsteigti naują tos observatorijos skyrių P.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+5835-300=5535 wiki spaudos ženklai).