Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/525

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Žymiausiose paukščių keliavimo vietose yra kuriamos ornitologinės stotys, tiriančios paukščių keliones. Tokia stotis nuo 1931 buvo ir Lietuvoje įkurta Ventės Rage, pro kurį kartais per dieną praskrenda šimtai tūkstančių paukščių. Ten buvo atliekamas ir paukščių žiedavimas, kasmet sužieduojant ligi 4000 paukščių.

Entomologinės stotys tiria kenksmingus vabzdžius ir nustato būdus su jais kovoti.

Atskirą B. S. grupę daro ir ekologinės sausumos laboratorijos, tiriančios gyvių prisitaikymą prie savo kilmės vietos gyvenimo sąlygų. Jos steigiamos daugiausia dykumose, kalnuose, tundrose. Tokios laboratorijos labiausiai žinomos šios: 1902 įst. Tuczon Arizonos dykumoje JAV, Sao Paulo Brazilijoje, 1889 įst. St. Bernardo kalne Alpėse 1630 m augštyje ir Monte Rosa kalne 3000 m augštyje, taip pat Pikes Peak kalne JAV Colorado vist. 4303 m augštyje.

B. S. priskiriamos ir įvairios bandomosios stotys praktikos reikalams, pvz. prie botanikos ir zoologijos sodų, miškų mokyklų. Tokia stotis 1927 buvo įk. ir Dotnuvos Žemės ūkio Akademijoje, -— būtent, Žemės Ūkio Rūmų augalų apsaugos stotis su fitopatologijos ir entomologijos skyriais. Fitopatologijos skyriuje buvo tiriami Lietuvos parazitiniai augalai, o entomologijos skyriuje buvo daromi biologiniai vabzdžių stebėjimai.

Biologinis suvartoto vandens valymas, žr. Vandens valymas.

Biologizmas filosofinė linkmė, siekianti visą žmogaus gyvenimą bei veikimą išaiškinti tik biologiniais veiksniais, ypač paveldėjimu ir aplinka. Dvasinis gyvenimas laikomas tik biologine apraiška, ir visa jo prasmė teregima gyvybės išplėtojime. Dvasinių normų savitumas paneigiamas, ir jos vertinamos tik pagal vienokį ar kitokį gyvybei tarnavimą. Religija telaikoma biologinių reikalų patenkinimo priemone, padedančia žmogui nuveikti baimę ir nuteikiančia jį šviesiau į gyvenimą žiūrėti. Saviti dvasinių mokslų metodai paneigiami. Pats žmogus teimamas viena iš daugelio biologinių rūšių. Platesne prasme, B. tokia filosofinė linkmė, kuri visos būties pagrindu teigia gyvybę, ir pagal tai visoje tikrovėje mato įvairių tos pačios vienos gyvybinės versmės išsiskleidimą. Tokį B. atstovavo vad. Lebensphilosophie (žr.), amerikiečio W. James pragmatizmas, vokiečių na-eionalsocializmas.

J. v. Uexküll Das allmächtige Leben 1950.

Bioluminiscencija šaltoji šviesa, skleidžiama kaikurių gyvų organizmų, beveik nepa-sireiškiant šilimai. B. pastebima šv. Jono vabalėliuose, kaikuriose žuvyse. Jai priklauso ir medžio švytėjimas. Cheminė B. esmė yra spontani liuciferino oksidacija (jungimasis su deguonimi). B. yra specialiose liaukose. Šviečiamoji medžiaga išmetama sekrecijos pavidalu. B. tikslas gąsdinti ar pritraukti priešus. Kitais atvejais ji yra gal ir atsitiktinis reiškinys dėl kaikurių organizmo procesų.

Biomagnetizmas Mesmerio teigtas magnetinių jėgų spinduliavimas iš gyvųjų būtybių. Šios magnetinės jėgos nesančios ta-patiškos su fizikai žinomomis jėgomis ir esančios negalimos moksliškai įrodyti. Žr. Mesmerizmas.

Biomantija (gr.) senovės Rytuose, Romėnuose ir Graikuose ir dar viduramžiais v. Europoje vartotas būdas ateitį iš gyvulių spėti, net ir iš žmogaus (antropomanti-ja) gyvybinių reiškinių (širdies plakimo, įvairių judesių).

Biomeehanika (gr.) mokslas, tiriąs gyvo organizmo mechaniką ir jame vykstančius mechaninius procesus.

Biometrija (gr. bios—gyvybė, metrein— matuoti) biologijos mokslo šaka, vartojanti matematinius-statistinius metodus biologiniams reiškiniams fiziologijos, biochemijos, biofizikos ir kt. srityse. Šį terminą įtaisė 1889 F. Galton. Nebūdamas savarankiškas mokslas, B. neturi nei savo tyrinėjimo objekto, nei originalių tyrinėjimo metodų. Ji tiriamiems biologiniams reiškiniams daugiausia vartoja kaikuriuos matematinius statistikos metodus, remdamasi tikimybių teorija ir paklaidų stebėjimo teorija. 1846 Quetelet nurodė kaikuriuos B. dėsnius. Paskiau B. vystė W. Lexis 1877, G. Th. Fechner 1897, H. Bruns 1906, Pearson 1896, R. Mises 1912 ir kt.

Abderhalden Handbuch d. biologischen Arbeitsmethoden 1925.

Biopsichologija 1892 amerikiečių įvestas terminas tai psichologijos linkmei, kuri visų pirma naudojasi biologiniais metodais psichiniam gyvenimui tirti.

Biopsija audinio ar kitokios medžiagos iš gyvo organizmo paėmimas ir tyrimas diagnozės reikalui.

Björling Gunnar (g. 1887) švediškai rašąs suomių lyrikas ir aforizmininkas. Išsp. Korset och löftet 1925, Solgrönt 1933, Oh-jälpligheten 1943, Ohört blott 1948.

Björn I, vad. At Haugi (ant kalvelės), 829—853 švedų karalius, valdęs drauge su Edmundu, šiam persekiojant krikščionius, jis betgi palaikė švedų krikštytoją šv. Ans-garą.

B. II, Henriko Enumdssono sūnus, 885— 935 valdė tėvo sujungtą Švediją, Suomiją, Estiją ir Kuršą.

Björn Sören (1744-—1819) kilimo danas, nuo 1768 išsikėlęs į Dancigą, paskiau į Karaliaučių ir nuo 1778 paskirtas kranto agentu, 1791-—1819 vad. kranto inspektoriumi. Stebėdamas vietos gamtą ir kopų slinkimą, jis pirmas iškėlė sumanymą ir

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5325-0=5325 wiki spaudos ženklai).